Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

Št. 331-25/2007-5 Ob-7567/08 , Stran 3067
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013) za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, ki prispevajo k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah To bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, z možnostjo koriščenja do 31. 12. 2011, je 10.000.000,00 EUR, od tega: – namenska sredstva EU-EKSRP: 7.500.000,00 EUR, – slovenska soudeležba: 2.500.000,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki 9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si. II. Vlagatelji Do podpor so upravičena podjetja, ki imajo ob oddaji vloge upravičeno dejavnost registrirano kot: 1. kmetija z dopolnilno dejavnostjo, 2. samostojni podjetnik posameznik, 3. gospodarska družba ali 4. zadruga; ter je odgovorna oseba podjetja član kmetijskega gospodinjstva in ima prijavljeno stalno bivališče na naslovu kmetije. Kot član kmetijskega gospodinjstva se šteje: 1. nosilec kmetijske dejavnosti, 2. njegovi potomci ali njegovi posvojenci in njihovi zakonci oziroma izven zakonski partnerji, 3. njegovi vnuki oziroma potomci njegovih posvojencev in njihovi zakonci oziroma izvenzakonski partnerji, 4. njegov zakonec ali zunajzakonski partner, 5. njegovi brati in sestre ter njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji in njihovi potomci, 6. njegovi starši, 7. njegovi stari starši, 8. posvojitelj. Odgovorna oseba je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetnik posameznik, zakoniti zastopnik gospodarske družbe ali zadruge. Registrirana dejavnost pomeni, da je podjetje vpisano pri pristojnem organu. Samostojni podjetnik posameznik, gospodarske družbe in zadruge morajo imeti tudi pridobljeno davčno in matično številko. III. Predmet podpore Predmet podpore so naložbe v: 1. proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (objavljene na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si), 2. proizvodne dejavnosti, povezane s predelavo proizvodov izven Priloge I k Pogodbi (objavljene na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si) in drugih nekmetijskih proizvodov na kmetiji (po Standardni klasifikaciji dejavnost 2008 (v nadaljevanju: SKD 2008) oddelek 13, 14, 15, 16 (razen 16.1), 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 in razred 30.99), 3. pridobivanje energije za prodajo na kmetiji iz obnovljivih virov (biomasa, sončni, vetrni in vodni vir), 4. prodajne dejavnosti, povezane s proizvodnimi dejavnostmi na kmetiji (prodaja lastnih proizvodov in prodaja proizvodov drugih kmetij), 5. storitvene dejavnosti na kmetijah: – turizem (gostinske nastanitvene dejavnosti (po SKD 2008 oddelek 55) in strežba jedi (po SKD 2008 oddelek 56) in druge negostinske dejavnosti (definirane v Uredbi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji), – postavljanje ostrešij in krovska dela (po SKD 2008 razred 43.91; pri uporabi tradicionalnih materialov lesa in slame), – računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (po SKD 2008 oddelek 62), – druge informacijske dejavnosti (po SKD 2008 oddelek 63), – računovodske, knjigovodske dejavnosti; davčno svetovanje (po SKD 2008 skupina 69.2), – podjetniško in poslovno svetovanje (po SKD 2008 razred 70.22), – veterinarstvo (po SKD 2008 oddelek 75), – izobraževanje (po SKD 2008 razred 85.10, 85.52, 85.59), – zdravstvo in socialno varstvo (po SKD 2008 razred 86.21, 86.22, 86.23, 86.90, oddelek 87 in 88), – popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo (po SKD 2008 oddelek 95), – čuvanje, oskrba in nega hišnih živali (po SKD 2008 podrazred 96.090). IV. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: – Gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije ter zunanja ureditev okolice objekta). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del). – Posebno usposabljanje za potrebe opravljanja dejavnosti. – Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju: IKT) in računalniško programsko opremo. Med upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces (stroški transporta, montaže opreme). – Ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z naložbo (kot so: honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti), lahko predstavljajo največ 10% skupne priznane vrednosti naložbe. Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev (v nadaljevanju: odločba) do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Upravičeni splošni stroški kot so, honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, ki so povezani z naložbo, so lahko nastali pred datumom izdaje odločbe, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje. V. Pogoji za dodelitev sredstev Splošni pogoji: – Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev PRP 2007–2013 mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in morajo biti medsebojno usklajeni, resnični in točni. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe (obrazec finančna konstrukcija naložbe). – Kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev. – Kmetija mora biti dejavna. Za dejavno kmetijo se šteje, če ustvari bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače v letu pred letom objave javnega razpisa in vloži zbirno vlogo na ARSKTRP v predpisanem roku. Kolikor se zbirne vloge v tekočem letu še ne more oddati, se upošteva oddana zbirna vloga v predhodnem letu. Bruto minimalna plača na zaposlenega je objavljena na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. – Vlagatelj mora imeti sedež in opravljati dejavnost na kmetiji. – Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko tehnično dokumentacijo z detajlnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen s strani odgovornega projektanta ter vsa dovoljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo. Gradbena in obrtniška dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. – Vlagatelj mora predložiti pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetije, kolikor gre za novogradnjo ali obnovo objekta. – Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države oziroma ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. – Vlagatelj mora biti registriran v skladu z 61. členom Uredbe. – Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev oziroma povečanje števila zaposlenih. – Odgovorna oseba mora imeti prijavljeno stalno bivališče na naslovu kmetije in biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev. – Odgovorna oseba se mora ukvarjati v času oddaje vloge s kmetijsko dejavnostjo. – Odgovorna oseba je lahko v času oddaje vloge stara največ 60 let. – Izdelan mora biti poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom, ki je objavljen na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Pri poslovnem načrtu oziroma programu dela morajo biti izdelani vsi izračuni in priložene vse zahtevane priloge. – Naložba se mora izvesti na območju Republike Slovenije. – Naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri. – Iz vloge mora biti razvidno, da podjetje z naložbo katero prijavlja za dodelitev sredstev, ne presega kriterijev za mikro podjetja definirana po priporočilu Evropske Komisije 2003/361/EC (manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2.000.000 EUR prometa). – Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, poslovnem načrtu in priloženih dokazilih morajo biti skladni. – Vloga mora biti popolna in doseči 45 ali več točk pri ocenjevanju. Od tega vsaj 25 točk iz ekonomskega vidika naložbe. Posebni pogoji: Naložbe, katerih skupna vrednost ob prijavi ne presega 50.000 EUR (vključno z DDV), se štejejo kot enostavnejše naložbe, zahtevne naložbe pa so naložbe katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR (vključno z DDV). Pri enostavnejših naložbah se pripravi enostavnejši poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom, ki je objavljen na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Pri naložbah v obnovljive vire vrednost naložbe ob prijavi ne sme preseči 480.000 EUR (vključno z DDV). Če vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora biti iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidno: – popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, – pri fazni gradnji, natančen popis že izvedenih aktivnostih in vrednosti že izvedenih del, ki ga potrdi pooblaščen projektant ali nadzornik. Pri naložbah v novogradnje oziroma adaptacije prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki se nahajajo ali se bodo nahajali v objektih zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma adaptacije celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada ipd.) kot upravičljivi stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok (vzgojno varstvena družina, delo zasebnega vzgojitelja) mora ob zaključku naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe za izvajanje socialno varstvene storitve za starostnike ali invalide mora: – najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh storitev v skladu s predpisi o socialnem varstvu in – ob oddaji vloge pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice za predviden program izvajanja storitve. Obveznosti upravičenca: – za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji, – predmet naložbe se mora uporabljati izključno za dejavnost, ki je predmet podpore in obravnavati kot sredstva, ki se amortizirajo (velja za opremo in objekte), po Slovenskih računovodskih standardih, – za stroške vseh storitev, dobav in del, ki so višji od 10.000 EUR, mora pridobiti ponudbe najmanj treh ponudnikov. Kadar se iz objektivnih razlogov ne more zagotoviti treh ponudb, se lahko ob predhodnem soglasju z Agencijo zmanjša število ponudb. Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem, – dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena, mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po izplačilu sredstev. V tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, – naložbo mora ustrezno označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanju projektov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/, – po zaključku naložbe mora z naložbo zagotavljati ohranitev oziroma povečanje števila zaposlenih oziroma zagotoviti vsaj eno zaposlitev. Kmetija mora zagotoviti vsaj eno PDM. Pri izračunu obsega dela se upošteva, da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj s 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih, in sicer: kmetijski zavarovanec (1 PDM), kmečka gospodinja (1 PDM), stalno najeta delovna sila (1 PDM), upokojenec (0,2 PDM); redno zaposlen izven kmetije (0,5 PDM), dijak ali študent (0,2 PDM), druge osebe (0,5 PDM), – naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v nadaljevanju: zahtevek). Kot zaključek naložbe se v primeru gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje storitve, – naložba se mora najkasneje zaključiti v dveh letih od datuma izdaje odločbe oziroma najkasneje do 5. 10. 2011, – za naložbo, za katero je prejel podporo, mora voditi predpisano dokumentacijo in dokumentacijo navedeno v odločbi, ter jo hraniti najmanj še pet let po zaključku naložbe, – na zahtevo ARSKTRP mora poročati o ciljih naložbe, še pet let po zaključku naložbe, – je dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom. VI. Omejitve: 1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po PRP 2007–2013. 2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU. 3. Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. 4. Podpore za naložbe po tem javnem razpisu se ne dodelijo za: – vouchersko svetovanje, – nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja, – naložbe v raziskave in razvoj produktov, – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, – prevozna in transportna sredstva, – stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema itd.), – bančne stroške in stroške garancij, – nakup rabljene opreme, – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, – nakup gradbene mehanizacije, – naložbe v prostore za zasebno rabo, – podjetjem v sektorjih ribištva in ribogojstva ter premogovništva, – predelava lesa po SKD 2008 razred 16.10, – predelava živilskih proizvodov, katerih surovina so kmetijski proizvodi. 5. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki: – so v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci, – podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, so predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino, – imajo neporavnane obveznosti do države. VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev po pravilih državnih pomoči po pravilu de minimis. Struktura financiranja je naslednja: – 50% upravičenih izdatkov se zagotovi iz javnih virov, – 50% upravičenih izdatkov zagotovi upravičenec. Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP 2007–2013, je omejena kot sledi: – najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 3.500 EUR, – prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ 100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do 60 dni od prejema popolnega zahtevka. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca (v primeru večjih gradbenih del) z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca. Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta v skladu z določili odločbe. Kolikor ARSKTRP upravičencu izda odločbo z datumov vlaganja zahtevka po 5. 10., se izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem letu, razen v letu 2015, ko prenos izplačil v naslednje leto ni možen. V primeru, da upravičenec zahtevka ne posreduje v roku navedenem v odločbi, lahko v primeru zamude zaradi objektivnih razlogov, zahtevek ponovno vloži od 1. 1. do 5. 10. naslednjega leta, če je za to pred iztekom prvotno določenega roka pridobil soglasje ARSKTRP. Kot objektivni razlog se poleg višje sile, štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati. Razlogi na katere upravičenec ne more aktivno vplivati so: pomanjkanje ponudnikov storitev in del, bistveno zvišanje cen (nad 30%) od časa oddaje vloge in prejema odločbe, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na potek naložbe, neugodne vremenske razmere, naravne nesreče ipd. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih porabil nenamensko oziroma bistveno spremenil naložbo ali pa del ni izvršil v skladu z določili odločbe, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Kot bistvene spremembe naložbe za ta ukrep se štejejo spremembe, ki: – bistveno vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku sredstev neupravičeno prednost; – so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta. Prejemnik sredstev iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema odločbe za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti prejetih zneskov v primerih višje sile ali izrednih okoliščin, ki jih določa 47. člen Uredbe 1974/2006/ES. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. VIII. Merila za ocenjevanje vlog Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v PRP 2007–2013: – razvojna ogroženost na ravni SKTE-3 regije v kateri je sedež vlagatelja, – ekonomski vidik, – družbeno-socialni vidik vlagatelja. Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog za ukrep Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri ocenjevanju mora vloga doseči 45 ali več točk. Od tega vsaj 25 točk iz ekonomskega vidika naložbe. IX. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge; – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – Postopek za izbor vlagateljev; – Merila za ocenjevanje vlog; – Seznam upravičenih stroškov; – Vlogo, ki vsebuje: – Prijavni obrazec za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti; – Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj. Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu s to razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj podeželja, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si. X. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter označene z oznako: »ne odpiraj – vloga na javni razpis »Ukrep 311«. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30, in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. XI. Obravnava vlog in postopek odobritve Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, se v primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji.. Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava in oceni ARSKTRP. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način kot je določen za vložitev vloge. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. Brez predhodnega soglasja ARSKTRP, se odstopanje od določil odločbe ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa s strani upravičenca, šteje kot odstop od izvedbe naložbe. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ upravljanja je MKGP. V primeru kontrol se preveri znesek, ki se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen upravičencu za več kot 3%, se za razliko uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek, se zadevna dejavnost izključi iz podpore Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za zadevno in naslednje leto.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti