Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

SV 1407/08 Ob-7028/08 , Stran 2941
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 1407/08 z dne 13. 8. 2008 je bilo stanovanje št. 1, ki obsega: sobo 15,33 m2, kuhinjo + dnevni prostor 21,38 m2, kopalnico in WC 3,91 m2 ter predsobo 5,28 m2 in se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kamnik, Tomšičeva 11, stoječe na parc. št. 24/1, vl. št. 2338, k.o. Kamnik (1911), ki je v lasti dolžnice in zastaviteljice GIGLO storitveno podjetje d.o.o., na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 4. 12. 1992, sklenjene med Občino Kamnik kot prodajalko in Avguštinom Hribarjem kot kupcem, prodajne pogodbe z dne 9. 12. 1992, sklenjene med Avguštinom Hribarjem kot prodajalcem in Nino Irt kot kupovalko ter kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7. 2008, sklenjene med Nino Irt kot prodajalko in družbo GIGLO storitveno podjetje d.o.o. kot kupovalko ter zemljiškoknjžnega dovolila (intabulacijske klavzule) z dne 11. 8. 2008, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., s sedežem in poslovnim naslovom Koper, Pristaniška ulica 14, 6000 Koper – Capodistria, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000 EUR, z obrestmi – Euribor (za posle z ročnostjo 3 mesece) + 2,3 odstotnih točk letno ter zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru zamude in ostalimi pripadki, z zapadlostjo terjatve najkasneje 31. 8. 2011, z možnostjo predčasne zapadlosti.