Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Ob-7040/08 , Stran 2932
za prodajo nepremičnine k.o. Mahovnik, ZK vložek 152, parcelna številka 27/3, velikost zemljišča 567,00 m2 in velikost objekta 224,56 m2, v naravi dvorišče in stanovanjsko poslovno objekt, in sicer vse do 1, po ocenjeni likvidacijski vrednosti 44.375,00 EUR. Pogoji: – Odpiranje ponudb bo dne 22. 9. 2008 ob 14.30 na Okrožnem sodišču v Ljubljani, Miklošičeva 7, Ljubljana, razpravna dvorana IV. – Zainteresirani ponudniki pošljejo ponudbo na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani – Gostilna in trgovina COREL, Jože Corel s.p. v stečaju, s pripisom »Javno zbiranje ponudb stečajnega dolžnika – Opr. št. 91/2008 Ne odpiraj«. – Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe po svojem zakonitem zastopniku, ki se mora izkazati s predložitvijo izpiska iz sodnega registra in fizične osebe, ki se morajo izkazati z osebnim dokumentom. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javnem odpiranju ponudb predložiti pooblastilo za licitiranje. – Pred začetkom javnega odpiranja ponudb morajo zainteresirani ponudniki predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazujejo ali potrjujejo, da ne obstojajo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL ali pri notarju overjeno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljajo, da ne obstajajo okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL. – Udeleženci morajo plačati varščino v višini 10% izklicne cene za blago, za katerega bo poslana ponudba in se vplača na poslovni račun stečajnega dolžnika št. 27000-0000087963 pri Factor banki d.d. Ljubljana, s pripisom »Varščina v zvezi z javnim zbiranjem ponudb« in predložiti dokazilo o vplačilu varščine najkasneje na naroku. – Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa vrnjena v 8 dneh po končanem naroku za odpiranje ponudb. Varščina se ne obrestuje. – Na naroku za javno zbiranje ponudb imajo udeleženci, ki so poslali ponudbo in vplačali varščino, možnost zviševati ceno in izbrana bo ponudba z najvišjo ponujeno ceno. – V izklicni (prodajni) ceni ni vključen davek. – Uspeli ponudnik mora skleniti pisno pogodbo o nakupu v roku 3 dni od dneva javnega odpiranja ponudb, kupnino pa v celoti plačati v roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni od dneva sklenitve pisne pogodbe. – Če uspešni ponudnik ne sklene pisne pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil in je prodaja razdrta; v tem primeru plačano varščino zadrži prodajalec. Če izbrani kupec odstopi od nakupa ali ne plača v roku celotne kupnine, se mu vrne le tisti del že plačane kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, nastalih zaradi njegovega odstopa od nakupa. – Nepremičnina se kupujejo po načelu »videno – kupljeno« tako glede stvarnih kot pravnih napak. – Kupljena nepremičnina se bo kupcu izročilo v last in posest po plačilu celotne kupnine. – Za vse informacije in dogovore glede ogleda premičnin in dokumentacije kličite na tel. 01/520-20-02 med 9. in 13. uro dopoldne, od ponedeljka do petka.