Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Ob-7043/08 , Stran 2932
1. Koncedent: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 2. Predmet koncesije: obnova in vzdrževanje objekta OŠ Koroški jeklarji, kar obsega: – obnova objekta OŠ Koroški jeklarji v skladu s projektno dokumentacijo, s katero razpolaga koncedent, – podelitev pravice do poslovne uporabe objekta v lasti koncedenta, – tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi, – izvajanje drugih nalog, ki jih skladno z zakonom, podzakonskimi akti in akti koncedenta zajema izvajanje javne službe. Koncesija gradenj se izvede po modelu BTO (model zgradi – prenesi v last – upravljaj). 3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 15 let. 4. Območje izvajanja koncesije: objekt OŠ Koroški jeklarji v Občini Ravne na Koroškem. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: – da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da pripravi in predloži tehnični elaborat, iz katerega izhaja njegova usposobljenost za izvajanje javne službe in način opravljanja javne službe, – da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike, – da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet javne službe, – da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje javne službe (načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav, ki so predmet koncesije), – da pripravi in predloži ceno in strukturo cene ter projekcijo finančnih obremenitev koncedenta za ves čas trajanja koncesije, – da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju javne službe na dolgi rok, pred pridobivanjem dobička v vložena sredstva, – da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu ali tretji osebi, – da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega odloka in pogoje iz razpisne dokumentacije, – da predloži garancijo za kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe, – da parafira predlog koncesijske pogodbe, – da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava. 6. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti pripravljena skladno z dokumentacijo za zbiranje ponudb, ki bo objavljena na spletni strani Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si. 7. Merili za izbiro koncesionarja: – skupni stroški, – reference. Merili sta podrobneje opisani v dokumentaciji za zbiranje ponudb. 8. Rok oddaje ponudb: do 19. 9. 2008 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. 9. Rok sprejema odločitve: odločitev o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 26. 9. 2008. 10. Koncedent si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj in usklajevanj s ponudniki ter pravico da koncesije ne podeli nobenemu od ponudnikov. 11. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si. Projektna dokumentacija je na voljo proti plačilu 100 € in predhodni najavi dviga projektne dokumentacije pri odgovornih osebah za javni razpis na vesna.kozlar@ravne.si ali primoz.praper@gmail.com. 12. Kontaktni osebi v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Vesna Kozlar, za pojasnila o tehničnih značilnostih obnove pa Primož Praper. Vsa vprašanja ponudniki posredujejo pisno po pošti na naslov naročnika ali na e-poštna naslova: vesna.kozlar@ravne.si oziroma primoz.praper@gmail.com.