Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Št. 030937 Ob-7025/08 , Stran 2931
1. Predmet prodaje: delovno vozilo MAN 27.372 DF z nadgradnjo KROLL, leto izdelave 1994, moč motorja 272 kw (za čiščenje s povratno vodo). 2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 3. Delovno vozilo, ki je predmet prodaje, bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku. 4. Postopek bo vodila Služba za javna naročila. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Uroš Pečaver, tel. 01/580-83-96, elektronski naslov: upecaver@vo-ka.si, ali Miha Jeras, tel. 01/580-83-32, elektronski naslov: mjeras@vo-ka.si. 5. Ogled delovnih vozil je možen dne 28. 8. 2008 med 10. in 11. uro na naslovu CČN Ljubljana, Cesta v Prod 100, Ljubljana. 6. Pisna ponudba mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba za delovno vozilo – Ne odpiraj« na sedež prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, najkasneje do 2. 9. 2008 do 10. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale. 7. Ponudnik mora izkazati namen oziroma področje uporabe delovnega vozila. Delovno vozilo bo prodajalec prodal le kupcu, ki ga ne bo uporabljal na območju katerem prodajalec izvaja javno službo odvajanja in čiščenja odpadne vode. 8. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – ime in naslov kupca oziroma firma in sedež družbe, – ponujeno ceno, – natančno navedbo delovnega vozila za katerega oddaja ponudbo, – namen oziroma področje uporabe delovnega vozila. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je opisan v 3.točki. Delovno vozilo bo prodano po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. 10. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika. 11. Kupec delovnega vozila je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. 12. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da lahko, do sklenitve pravnega posla že začeti postopek, ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.