Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Ob-7009/08 , Stran 2931
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je nezasedeno trisobno stanovanje št. 7 v večstanovanjski hiši na naslovu Šolska ulica 8, Spodnja Idrija, parc. št. 485/6, k.o. Spodnja Idrija, v izmeri 61,71 m2, s pripadajočo kletjo v izmeri 13,50 m2. 2. Stanovanje je nezasedeno. 3. Izklicna cena za nepremičnino je 55.382,24 EUR. Cena nepremičnine je bila določna na podlagi cenitvenega poročila sodnega izvedenca, z dne 6. 12. 2007, povečana za rast cene življenjskih potrebščin. Kupec je dolžan plačati tudi 2% davek na promet nepremičnin. 4. V postopku lahko sodelujejo državljani držav članic EU, pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v državah članicah EU. Ponudniki naj posredujejo svojo ponudbo priporočeno v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja« v pisarno SGI, d.o.o., Kosovelova ulica 9, 5280 Idrija. 5. Ob predložitvi ponudbe so ponudniki dolžni predložiti tudi varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% izklicne cene. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na poslovni račun družbe SGI, d.o.o. št.: SI56 0475-2000-0322-963, odprt pri Novi KBM, d.d., sklic: 00 2358-7, namen »varščina za stanovanje«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v ceno, drugim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb. 6. Ponudnik mora v ponudbi navesti: a) podatke o ponudniku: – ime in priimek fizične osebe, naziv pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, – naslov oziroma sedež, – davčno številko, – EMŠO oziroma matično številko, – številko transakcijskega računa ter naziv in sedež banke za vračilo vplačane varščine; b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene. Ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice (fizične osebe), potrdila o registraciji (pravne osebe), priglasitvenega lista (samostojni podjetniki). 7. Stanovanje se prodaja po načelu videno – kupljeno. 8. Rok za oddajo ponudb je 30. 9. 2008 do 12. ure. 9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo kot edini kriterij upoštevana najvišja ponujena kupnina. 10. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba. Ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v roku 5 dni od povabila k podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe oziroma prejema računa je bistvena sestavina pogodbe. 11. Kupec nosi tudi stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice na stanovanju se opravi po plačilu celotne kupnine. 12. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za stanovanje, ki je predmet tega poziva. 13. SGI, d.o.o. si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. 14. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na zgoraj navedenem naslovu vsak delovni dan na tel. 05/374-33-33, kontaktna oseba Marija Novak Boškovič. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.