Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Št. 40/2008 Ob-7045/08 , Stran 2929
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za programe Ad futura. I. Kandidati morajo za zasedbo razpisanega delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri (prva stopnja); – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – višja raven znanja angleškega jezika; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Če kandidat strokovnega izpita iz upravnega postopka nima, ga bo moral opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja. II. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero kandidat kandidira. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. III. Delovno področje: Svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za programe Ad futura, opravlja naslednje naloge: – pomoč pri pripravi in izvedbi programov in javnih razpisov za področje mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv in samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov s področja mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev; – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji; – sodelovanje v projektnih skupinah; – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. IV. Prijava mora vsebovati: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu; – izjavo kandidata, da: a) je državljan Republike Slovenije; b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz tretje alineje iz uradne evidence, sicer mora dokazila dostaviti sam. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. V. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana. VI. Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. VII. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis – svetovalec – Ad futura« na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS in na oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji dan po zadnji objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva« elektronskega sporočila naj kandidat vpiše »Za razpis – svetovalec – Ad futura«), pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. VIII. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 60 dni po opravljeni izbiri. IX. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 434-10-80 (kontaktna oseba Sabina Črnila). V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.