Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Št. 478-128/2007/27 Ob-7032/08 , Stran 2925
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje Nepremičnina, parc. št. 2236 – stanovanjska stavba v izmeri 90 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 272 m2, dvorišče v izmeri 1245 m2 ter nepremičnina, parc. št. 2237 – travnik v izmeri 3159 m2, obe vpisani v zk. vl. št. 183, k.o. Lipa (št. k.o. 130); skupaj in v celoti. V naravi je predmet prodaje stanovanjski objekt na naslovu Lipa 156 v Občini Beltinci, grajen okoli leta 1950, v izmeri 62,22 m2, zidano gospodarsko poslopje v izmeri 65,22 m2, dva lesena gospodarska objekta ter koruznik; vsi potrebni obnove. Obe nepremičnini sta v lasti Republike Slovenije v višini 3/8 od celote, v skladu s soglasjem solastnikov Maroša Jožefa, Rajevič Marije, Maroša Cirila ter Ferenčak Štefana pa sta predmet javne dražbe nepremičnini, parc. št. 2236 ter 2237, k.o. Lipa do celote. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Beltinci št. 350-08/2007-303-BČ z dne 24. 10. 2007 izhaja, da je namenska raba nepremičnine, parc. št. 2236, k.o. Lipa, zazidano stavbno zemljišče, namenska raba nepremičnine, parc. št. 2237, k.o. Lipa pa je v izmeri 1832 m2 nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 1327 m2 pa kmetijsko zemljišče. Na delu nepremičnine, parc. št. 2237, k.o. Lipa, obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03; UPB-1 – v nadaljevanju: ZKZ), kar pomeni, da imajo po postopku v skladu z ZKZ predkupni upravičenci možnost izenačiti najvišjo ponudbo. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena 59.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost po stopnji 20% za nepozidana stavbna zemljišča oziroma v višini 2% za ostala zemljišča ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, in sicer v torek, 23. 9. 2008, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnini, parc. št. 2236 ter 2237, k.o. Lipa, znaša 5.900,00 EUR in se plača na račun 01100-6300109972, sklic 18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Beltinci. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži. V primeru, da se bo na ponudbo za odkup nepremičnin, parc. št. 2236 ter 2237, k.o. Lipa, v času njene objave na oglasni deski Upravne enote Murska Sobota zglasil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo varščina brezobrestno vrnjena tudi najugodnejšemu dražitelju v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Kupiti je mogoče le nepremičnini, parc. št. 2236 ter 2237, k.o. Lipa, skupaj. V skladu z 20. členom ZKZ bo po opravljeni javni dražbi ponudba za odkup nepremičnin, parc. št. 2236 ter 2237, k.o. Lipa, 30 dni objavljena na oglasi deski Upravne enote Murska Sobota. Najugodnejši dražitelj je po opravljeni javni dražbi zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe Republike Slovenije, ki jo pošlje priporočeno s povratnico Republiki Sloveniji, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana ter Upravni enoti Murska Sobota, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži. V primeru, da bo na Upravno enoto Murska Sobota pisno izjavo o sprejemu ponudbe vložil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo slednji pri sklenitvi pravnega posla z Republiko Slovenijo imel prednost. V tem primeru bo varščina najugodnejšega dražitelja, ki jo bo Republika Slovenija zadržala do sklenitve pravnega posla, le-temu vrnjena. Ogled predmeta javne dražbe je možen po predhodni telefonski najavi. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Anjo Čerin, Ministrstvo za javno upravo,Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-85-16, faks 01/478-16-87, e-pošta: anja.cerin@gov.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje do dne 20. 9. 2008 v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba – Beltinci št. 478-128/2007«, na naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.