Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Št. 2008-159 Ob-7044/08 , Stran 2923
1. Naročnik (koncedent): Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. 2. Predmet in območje na katerem bo podeljena koncesija: Občina Vodice: Koncesija patronažna dejavnost; območje Občine Vodice. 3. Pričetek in čas trajanja koncesije: Pričetek takoj po podpisu pogodbe med koncesionarjem in koncedentom. Koncesijsko razmerje se sklepa za nedoločen čas. 4. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za podelitev koncesije, če je fizična oseba: 1. Da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 2. Da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanj koncesijske dejavnosti); 3. Da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica; 4. Da pridobi mnenje pristojne zbornice. 5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za podelitev koncesije, če je pravna oseba: 1. Da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 2. Da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanj koncesijske dejavnosti, velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 3. Da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 4. Da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi. 6. Kriteriji in merila za izbiro: prednost imajo prosilci z območja Občine Vodice. 7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge Ne glede na način dostave, morajo vloge prispeti na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice do 15. 9. 2008. Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: – vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije »predmet razpisa« (patronažna dejavnost), – naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, – naslov ponudnika na hrbtni strani. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis« je lahko samo ena vloga. 8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri Ponudniki bodo obveščeni v 30 dneh po prejemu vse, v 42. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti, navedene dokumentacije. V roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe bo Občina Vodice s koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji. 9. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Vodice www.vodice.si in na sedežu Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo na tel. 01/833-26-18.