Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Št. 410-272/2008-26 Ob-7008/08 , Stran 2922
I. Predmet razpisa Predmet razpisa so sredstva Banke za dolgoročne kredite v skupni višini do 813.000 EUR, za katere bosta Občina in Zavarovalnica sofinancirali obresti. Predmet subvencije po tem razpisu so materialne in nematerialne investicije v tekočem koledarskem letu na območju Občine Postojna. II. Merila in pogoji Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in mala podjetja. Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori morajo biti na območju Občine Postojna. Do pomoči po tem razpisu niso upravičena podjetja v težavah. Subvencijo je možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna. Do pomoči po tem razpisu niso upravičeni: – upravičenci iz dejavnosti transporta za nabavo vozil za cestni prevoz, – upravičenci iz dejavnosti, ki so povezane s proizvodnjo, naštetih v Prilogo I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, – upravičenci iz sektorjev ribištva, ribogojstva in kmetijstva, – upravičenci iz sektorja premogovništva in – upravičenci, ki so že prejeli sredstva za isti namen, – upravičenci, ki bi sredstva, ki so predmet tega razpisa porabili za povračilo že odobrenih kreditov. Upravičeni stroški so: – stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov; – stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost; – stroški nakupa opreme (osnovnih sredstev); – stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja, izdelave projektne dokumentacije in investicijskih programov). Krediti in sredstva se bodo dodeljevala pod naslednjimi pogoji: – vsi investitorji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25% lastnih sredstev, – letna obrestna mera je trimesečni Euribor + 1,25%, – polovica obrestne mere je subvencionirana s strani Občine, s strani Zavarovalnice Adriatic Slovenica pa v višini 1,7% letno, razliko obrestne mere krije kreditojemalec, – kreditojemalec se lahko odloči le za subvencioniranje obrestne mere s strani Občine, brez subvencioniranja zavarovalnice, – minimalni znesek posojila je 5.000 EUR, – višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije, pri čemer znaša maksimalen znesek posojila 100.000 EUR skladno ob upoštevanju prej navedenega pogoja, – pravica do dela subvencije, ki jo pokrivata zavarovalnici, bo v skladu s pogoji posamezne zavarovalnice, – doba vračanja kredita je do 5 let, – odplačevanje glavnice je praviloma mesečno, – plačevanje obresti je mesečno, – zavarovanje kredita ter stroški bodo v skladu s pogoji Banke, – investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini 5 let po njenem zaključku, – kreditojemalec mora najkasneje v roku treh mesecev od prejetja sklepa o odobritvi sredstev skleniti z Banko ustrezno pogodbo, – sredstva, pridobljena na podlagi tega razpisa se lahko porabijo samo za namene, za katere so bila odobrena, – namenskost porabe proračunskih sredstev preverja pristojna služba Občinske uprave Občine Postojna, – v primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencije dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prosilec, ki uveljavlja subvencijo obrestne mere pri Zavarovalnici Adriatic Slovenica, mora za dobo kreditiranja skleniti naslednja zavarovanja: – zavarovanje požarnih rizikov najmanj tistih objektov ali opreme, za katere se pridobiva kredit, – zavarovanje avtomobilske odgovornosti in kasko zavarovanje vozila, za katerega se pridobiva kredit (samo v primeru, če bo možno kreditiranje za nakup vozil), – nezgodno, življenjsko ali rentno zavarovanje z naložbenim tveganjem, – zavarovanja morajo biti sklenjena najmanj za dobo trajanja kredita. Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg pogojev Banke in Zavarovalnice, v večji meri izpolnjujejo naslednje kriterije: – ustanavljanje obratov, podružnic in proizvodnih enot, – zagotavljanje novih delovnih mest, – uvajanje novih dejavnosti in sodobnih, produktivnejših tehnologij, – vlaganje v ekološko čiste in energetsko varčne dejavnosti, – zagotavljanje visoke stopnje donosnosti, – vlaganje v dvig kvalitete proizvodov in storitev, – razvijanje inovacij, – večanje kakovosti proizvodov in storitev, – vlaganje v povezovanje ali internacionalizacijo podjetij, – vlaganje v promocijo izdelkov in storitev, – vlaganje v podporne programe malega gospodarstva, – razvijanje in pridobivanje lastnih licenc, know-how-a, tehnološkega znanja in standardov kakovosti. III. Vloga in rok za prijavo Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge za odobritev kredita in subvencijo obresti, skupaj z zahtevano dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem št. 4, vsak dan v okviru poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine Postojna, http://www.postojna.si. Izpolnjeno vlogo s potrebno dokumentacijo pošljete na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. Vloge morajo biti poslane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – subvencioniranje obresti – 2008« ter z imenom in naslovom prosilca. Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS do dneva porabe sredstev v proračunskem letu 2008. Zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12. 2008. Vloga se formalno zavrne, kolikor ne vsebuje zahtevane dokumentacije in ni dopolnjena v osmih dneh po pozivu na dopolnitev. IV. Obdelava vloge Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna Komisija tekoče, po prejemu vloge do porabe sredstev v proračunskem letu 2008. Na osnovi predloga Komisije s sklepom o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev odloči direktor občinske uprave, najpozneje v roku 8 dni od prejema predloga oziroma takoj po prejemu podatkov iz evidence »de minimis«. V. Naslov in rok za reševanje pritožbe: če se upravičenec z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. VI. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Tatjana Rolih (tel. 728-07-00 in 728-07-89) ali direktno na Banki Koper, PE Postojna, Tržaška cesta 2, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Miljana Batista (tel. 728-34-00 in tel. 728-34-30).

AAA Zlata odličnost