Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Št. 430-16/2008 Ob-7048/08 , Stran 2920
I. Predmet javnega razpisa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana razpisuje program izvajanja šolanja psov vodičev slepih zavarovanih oseb, ki so upravičene do psa vodiča v skladu z določili Pravil. Program izvajanja šolanja psov vodičev slepih zavarovanih oseb obsega: 1. zagotovitev ustreznega psa in šolanje psa za posamezno zavarovano osebo, 2. vsakoletno izpopolnjevanje psa, 3. oskrba že izšolanega psa v primeru odsotnosti slepe zavarovane osebe zaradi bolezni, 4. izredna strokovna pomoč na predlog zavarovane osebe in predhodne odobritve Zavoda. II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavi vsak, ki predloži zahtevane listine za priznanje sposobnosti v skladu z razpisno dokumentacijo in izpolnjuje naslednje pogoje: 1. je registriran kot a) pravna oseba ali samostojni podjetnik na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 10/08, 68/08, v nadaljevanju ZGD-1) ali b) pravna oseba zasebnega prava na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, v nadaljevanju ZDru-1), 2. vaditelj, ki izvaja šolanje je strokovnjak s področja kinologije (v nadaljevanju strokovni pogoji) in 3. je sposoben izvajati program šolanja psov vodičev slepih zavarovanih oseb v skladu s pogoji tega javnega razpisa in s pogoji, določenimi v Sklepu o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih, ki ga je sprejel Upravni odbor Zavoda dne 19. 9. 2003 (Priloga razpisne dokumentacije). Izvajalec izpolnjuje strokovne pogoje, če on sam ali oseba, ki pri njem izvaja šolanje psa vodiča slepih, za šolanje psa vodiča slepih izpolnjuje hkrati naslednje strokovne pogoje: 1. razpolagati mora z vsaj enim potrdilom Kinološke zveze Slovenije, ki so našteta v točkah od a) do g) ali potrdilom pod točko h): a) vodnik delovnega ali reševalnega psa, b) vodja osnovne vrste začetnega tečaja športnih psov, c) vodja osnovnega tečaja, d) vodja višje stopnje šolanja športnih psov, e) inštruktor šolanja reševalnih psov I stopnje (verificirano pri Kinološki zvezi Slovenije), f) inštruktor šolanja reševalnih psov II stopnje (verificirano pri Kinološki zvezi Slovenije), g) kinološki sodnik za ocenjevanje dela športnih oziroma reševalnih psov, h) inštruktor v ustanovi, kjer se poklicno ukvarjajo s šolanjem psov. 2. ima opravljen izpit iz orientacije in mobilnosti slepega, kar dokaže s potrdilom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, in 3. ima ustrezne namestitvene in vadbene pogoje za šolanje psa vodiča slepih, ki jih na podlagi ogleda ocenijo izvedenci Zavoda. III. Sestavine vloge Vloga izvajalca mora vsebovati naslednje naslednje dokumente: 1. Obrazec 1 – Prijava na javni razpis ZZZS za izvajanje programa šolanja psov vodičev slepih zavarovanih oseb a) Obrazec mora izvajalec izpolniti, podpisati in žigosati (če izvajalec posluje z žigom). 2. Obrazec 2 – Vzorec pogodbe a) Vzorec pogodbe mora izvajalec izpolniti, na vsaki strani parafirati in na zadnji strani podpisati ter žigosati (če izvajalec posluje z žigom), s čimer potrjuje, da se strinja z besedilom vzorca pogodbe. 3. Za gospodarske družbe: a) izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz ustrezne evidence samostojnih podjetnikov (AJPES), b) izpisek ne sme biti starejši od treh mesecev na dan predložitve vloge in je lahko kopija. Ne glede na starost mora izkazovati pravno relevantno stanje izvajalca na dan predložitve vloge glede zahtevanega pogoja. Zavod si pridržuje pravico, da od izvajalca, ki ni predložil originalnega izpiska ali njegove overjene kopije, naknadno zahteva predložitev originala ali overjene kopije na vpogled. 4. Za društva: a) potrdilo o vpisu v register društev izdano s strani pristojne upravne enote, ki ne sme biti starejše od treh mesecev na dan predložitve vloge in je lahko kopija, b) kopijo veljavnega temeljnega akta društva iz katerega je razvidno, da je dejavnost društva tudi šolanja psov vodičev. 5. Potrdilo Kinološke zveze Slovenije iz 1. točke tretjega odstavka poglavja III. Pogoji za priznanje sposobnosti izvajalca. 6. Potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije iz 2. točke tretjega odstavka poglavja III. Pogoji za priznanje sposobnosti izvajalca, ki dokazuje, da ima opravljen izpit iz orientacije in mobilnosti slepega. Vse nepopolne vloge se na zahtevo Zavoda dopolnijo v roku 7 dni od datuma prejema obvestila o potrebnih dopolnitvah vloge. Kolikor izvajalec v navedenem roku ne dopolni vloge, se vloga šteje za nepopolno in se kot takšna izloči iz nadaljnje obravnave. IV. Predložitev vloge Izvajalci morajo vlogo predložiti na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, v zaprti ovojnici, ki mora biti jasno označena z napisom “Ne odpiraj – Vloga – Šolanje psov vodičev slepih”, do torka, 17. 9. 2008, do 12. ure. Nepravočasno predloženo vlogo bo Zavod izločil in jo po končanem postopku odpiranja vlog neodprto vrnil izvajalcu, z navedbo, da je prepozna. Vlogo predloži po pošti ali osebno na zgoraj navedeni naslov, pritličje, vložišče. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naziv in naslov izvajalca. Če ovojnica ne bo označena na navedeni način, Zavod ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne vloge ali njeno prezgodnje odpiranje. Prezgodaj odprte vloge zaradi nepravilno označene ovojnice bo Zavod izločil. V. Odločitev o izbiri Zavod bo izbral vse izvajalce, ki bodo izpolnjevali pogoje za priznanje sposobnosti skladno z razpisno dokumentacijo in bodo predložili vlogo, pripravljeno skladno s to razpisno dokumentacijo. Zavod bo opravil izbiro med izvajalci v 45 dneh po izteku roka za predložitev vlog. Izvajalci, ki ne bodo izbrani, bodo o tem pisno obveščeni v 14 dneh po izteku roka za izbiro. Pregled in ocenitev prispelih vlog bo opravila strokovna služba ZZZS, odločitev o izbiri izvajalcev pa sprejme generalni direktor Zavoda. VI. Sklenitev pogodb Zavod bo z izvajalcem sklenil pogodbo, kolikor bo ugotovil, da obstaja zavarovana oseba oziroma zavarovane osebe, ki so upravičene do psa vodiča slepih v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pogodba se bo sklenila za posamezno zavarovano osebo, pri čemer se pred vsakokratno sklenitvijo pogodbe z izvajalcem upošteva vrstni red izvajalcev glede na skupno vrednost ponudbe in pripravljenost izvajalcev, da lahko pričnejo s šolanjem psa vodiča slepih takoj po sklenitvi pogodbe. Kolikor izvajalec v roku dveh mesecev od dneva predložitve pogodbe s strani Zavoda, ne vrne podpisane pogodbe, lahko Zavod ponudi podpis pogodbe drugemu izvajalcu. Merilo za ocenitev ponudb je skupna ponudbena cena. Skupna ponudbena cena je vsota ponudbenih cen postavk, navedenih v 1., 2. in 3. točki ponudbe (Obrazec 1), pri čemer bo pri ceni postavke iz 3. točke ponudbe (dnevna oskrba v primeru odsotnosti slepega zaradi bolezni) pri ocenitvi ponudb upoštevana cena za 10 oskrbnih dni. Cene posameznih postavk v ponudbi izvajalca vključno z DDV so lahko največ: – dobava in šolanje psa vodiča slepih vključno s preizkusom – 9.000,00 EUR, – letno izpopolnjevanje vključno s preizkusom – 150,00 EUR, – dnevna oskrba v primeru odsotnosti slepega zaradi bolezni – 15,00 EUR, – cena ure v primeru nudenja izredne strokovne pomoči – 25,00 EUR. Kolikor izvajalec ponudi višje cene od navedenih v prejšnjem odstavku za vse ali le za posamezne postavke, se ponudba izvajalca izloči. VII. Čas in kraj kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalec prejme brezplačno po elektronski pošti na podlagi predhodno posredovane zahteve na elektronski naslov: tomaz.horvat@zzzs.si. Razpisno dokumentacijo lahko izvajalci dobijo do izteka roka za predložitev vlog. Natančnejši pogoji za sodelovanje na javnem razpisu so navedeni v razpisni dokumentaciji. VIII. Dodatne informacije: dodatne informacije o razpisu so na voljo pri Dragu Perkiču, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Oddelek za medicinsko-tehnične pripomočke, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, na tel. 01/30-77-577, po e-pošti: drago.perkic@zzzs.si, vsak delovni dan od 1. 9. 2008 dalje od 8. do 15. ure, razen v petek od 8. do 13. ure.