Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Št. 430-219/2008 Ob-7021/08 , Stran 2920
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, telefon, faks, e-pošta, internetni naslov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, tel. 01/428-40-54, faks 01/428-57-91, e-pošta: jr.mnz@gov.si, internetni naslov: http://www.mnz.gov.si. 3. Vrsta in opis predmeta razpisa Imenovanje svetovalcev za begunce v postopkih za mednarodno zaščito, za čas do izvedbe novega javnega razpisa, in sicer za podporo in pravno pomoč prosilcem za mednarodno zaščito, v zvezi s postopkom za mednarodno zaščito pred upravnim in vrhovnih sodiščem. Predmet javnega razpisa se financira iz sredstev Evropskega sklada za begunce (ERF II in ERF III) ter sredstev Ministrstva za notranje zadeve. Podrobnejši opis predmeta razpisa je naveden v razpisni dokumentaciji. 4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe usposabljanja je lokacija, ki jo prijavitelj navede v prijavi, in sicer na območju Republike Slovenije. Storitve se lahko izvajajo tudi v Azilnem domu v Ljubljani oziroma drugih nastanitvenih kapacitetah Ministrstva za notranje zadeve, kjer so nastanjeni prosilci za mednarodno zaščito. 5. Razdelitev na sklope: ne. 6. Variante so dopustne: ne. 7. Trajanje razpisa ali rok za zaključek: za postopek imenovanja se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku. Vsi prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje za svetovalca za begunce, bodo imenovani z odločbo, ki je dokončna. 8. Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji. 9. Pogoji za sodelovanje na razpisu: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji. 10. Merila za izbiro: 11. Rok za sprejemanje prijav (datum, čas, naslov za predložitev prijave) Prijava se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 15. 9. 2008, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo prijave s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete prijave bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja prijav in jih neodprte vrnila prijaviteljem. 12. Pogoji odpiranja prijav (datum, čas, kraj odpiranja prijav) Javno odpiranje prijav bo dne 16. 9. 2008 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana. Prisotni predstavniki prijaviteljev morajo pred pričetkom javnega odpiranja prijav komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika. Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo prijave, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 5. 9. 2008. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: jr.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Razpis za izbiro svetovalcev za begunce v postopkih za mednarodno zaščito, št. 430-219/2008«. Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor. 14. Datum odpošiljanja tega obvestila: 11. 8. 2008.