Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

Ob-7007/08 , Stran 2919
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48 (v nadaljevanju besedila: Ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov, ki po namenu in ciljih ustrezajo programskemu področju ozaveščevalne, promocijske in izobraževalne dejavnosti za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, ki se izvajajo v obdobju od 1. 11. 2008 do 31. 10. 2009 za leto 2009. Sofinancirani bodo programi, ki s svojo vsebino zagotavljajo: – promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v izobraževalnih programih, ki omogočajo boljše razumevanje teh vsebin ter vzpodbujajo privlačnejše metode učenja; – promocijske projekte, ki motivirajo lokalne skupnosti za uporabo lokalnih energetskih virov in za učinkovito rabo energije v javnih stavbah; – informiranje potencialnih investitorjev o naprednih energetskih tehnologijah za učinkovito rabo energije, kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije, vetrne energije in drugih obnovljivih virov energije; – promoviranje učinkovite rabe energije v prometu. Sofinancirani bodo projekti zajeti v naslednjih sklopih: – organiziranje prireditev (seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, učne ure, razstave, natečaji ipd.); – organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre prakse; – izdajanje publikacij in promocijskih materialov (zgibanke, brošure, priročniki, učna gradiva ipd.). Vloge, katerih vsebina in cilji predlaganih aktivnosti ne bodo usklajeni z zgoraj predlaganimi vsebinami, ne bodo vključene v postopek ocenjevanja in vrednotenja. Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki bodo izvajale ozaveščanje, promocijo in izobraževanje o URE in OVE in ne promocije lastne dejavnosti oziroma njihovih izdelkov. Na razpisu ne morejo sodelovati projekti, ki so financirani iz programa IEE »Inteligentna energija – Evropa« in projekta »ENSVET«. 3. Pogoji za kandidiranje in merila Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ter samostojni podjetniki, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije. Ministrstvo bo pri pregledu in ocenjevanju formalno popolnih vlog uporabilo enotna merila: – reference vlagatelja; – kakovost načrta za izvedbo projekta; – finančni načrt, stroškovna učinkovitost in realnost ter potrebnost predlaganih stroškov; – doseganje ciljnih javnosti, ki so podrobno navedena v razpisni dokumentaciji. 4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: sredstva v okvirni višini 80.000 EUR za izplačilo pogodbenih obveznosti v letu 2009 so zagotovljena na proračunski postavki 5542 Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07). 5. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: predvidena poraba sredstev za sofinanciranje: za leto 2009 do 31. 12. 2009. 6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev Upoštevane bodo vloge, ki bodo pravilno označene in bodo ne glede na vrsto prenosa prispele do ponedeljka, 29. septembra 2008, do 15. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici navedeno: – v levem spodnjem kotu: »Vloga – Ne odpiraj!«, naziv javnega razpisa (Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov za učinkovito rabo in obnovljive vire energije v letu 2009), – v levem zgornjem kotu: ime in točen naslov vlagatelja. Neustrezno predloženih in prepoznih vlog komisija ne bo obravnavala. 7. Datum odpiranja vlog: vse pravilno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Datum pričetka odpiranja vlog bo 30. septembra 2008 ob 11. uri. Odpiranje, ki ne bo javno, bo potekalo v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska cesta 47, Ljubljana. 8. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 75 dni od izvedbe odpiranja vlog. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Ministrstva: www.aure.si. Naročite jo lahko tudi s pisnim zahtevkom na naslov Ministrstva do roka, ki velja za predložitev vlog. 10. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delovnik med 9. in 12. uro pri Jožefu Pogačniku, tel. 01/478-71-00.