Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Ob-3630/08 , Stran 1409
1. Predmet prodaje je 100% poslovni delež: a) 90,60% poslovni delež RTH d.o.o. v družbi Toplarna Hrastnik, podjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o. Hrastnik, Ulica prvoborcev 5a, Hrastnik in b) 9,40% poslovni delež v lasti Občine Hrastnik. Pretežna dejavnost družbe Toplarna Hrastnik d.o.o. je oskrba s paro in toplo vodo, proizvodnja električne energije v elektrarnah, od katerih posamezna enota presega 1 MW in ne presega moči 10 MW. 2. Ponudba za nakup poslovnega deleža družbe iz točke 1. mora vsebovati naslednje elemente: a) ceno za nakup poslovnega deleža; b) način in rok plačila kupnine; c) v primeru odloženega plačila kupnine primerno zavarovanje plačila kupnine; d) poslovni načrt družbe za obdobje 5 let, ki ga predloži ponudnik s prikazom podatkov o predlogu razvojne strategije družbe ter z naslednjimi dodatnimi elementi: (i) ohranitev oziroma povečevanje proizvodnje – toplote za daljinsko ogrevanje in elektrike ter distribucije toplote za daljinsko ogrevanje, (ii) načrt investicij s terminskim planom in viri financiranja, (iii) posledice za zaposlovanje (ohranitev delovnih mest oziroma povečevanje zaposlenosti); e) podatke o finančnem in poslovnem položaju kupca ter reference na področju dejavnosti družbe, ki je predmet prodaje; f) izjavo, da je ponudba zavezujoča. 3. K ponudbi so ponudniki dolžni priložiti: a) izpisek iz sodne ali druge evidence, ki izkazuje registracijo ponudnika – pravne osebe pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu države, v kateri ima ponudnik svoj sedež; b) poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika; ponudniki – pravne osebe so dolžne k ponudbi priložiti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta ter revizijsko poročilo za zadnja tri poslovna leta, kolikor je družba zavezana k reviziji letnih izkazov v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež ali kolikor z njimi razpolaga; c) reference ponudnika na področju dejavnosti družbe, ki je predmet prodaje; d) izjavo o tem, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun oziroma če ponudnik / ponudniki nastopa(jo) v okviru konzorcija, mora(jo) to primerno razkriti; e) dokazilo o vplačani varščini. 4. RTH d.o.o., ki v tem postopku po pogodbi zastopa tudi Občino Hrastnik, bo ponudnikom za pripravo ponudbe omogočil dostop do dodatnih podatkov o družbi, ogled družbe in razgovor z vodstvom družbe. Ponudnikom, ki bodo zainteresirani za nakup poslovnega deleža družbe Toplarna Hrastnik d.o.o., bo RTH d.o.o. proti podpisu pogodbe o zaupnosti in plačilu nepovratnega zneska 500,00 EUR dostavil Informacijski memorandum zadevne družbe. 5. Rok za predložitev ponudb je 12. 5. 2008 do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež RTH d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, najkasneje do 12. 5. 2008 do 12. ure, po lokalnem času, v izvirniku v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup poslovnega deleža v družbi Toplarna Hrastnik d.o.o. – ne odpiraj«. Ponudbe so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Komisija lahko kadarkoli podaljša rok za predložitev ponudb. 6. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za predložitev ponudb vplačati na transakcijski račun RTH d.o.o. št. 26330-0011210706 varščino v znesku 50.000,00 EUR. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v nominalnem znesku po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 7. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se bodo vrednotile ponudbe, so: a) višina kupnine za nakup poslovnega deleža; b) način in rok plačila kupnine; c) načrt investicij in viri financiranja; d) ohranitev delovnih mest oziroma povečevanje zaposlenosti; e) ohranitev oziroma povečevanje proizvodnje – toplote za daljinsko ogrevanje in elektrike ter distribucije toplote za daljinsko ogrevanje; f) ohranitev oziroma povečanje ostalih dejavnosti; g) boniteta in reference ponudnika. 8. Komisija lahko kadarkoli ustavi ali prekine postopek prodaje poslovnega deleža, ne da bi za to navedla razloge. 9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. 10. Ne glede na pogodbena določila o uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela veljati, če Vlada Republike Slovenije ne bo izdala soglasja. 11. Dodatne informacije v zvezi s tem pozivom za javno zbiranje ponudb lahko ponudniki pridobijo pri kontaktni osebi prodajalca mag. Poloni Lajevec, tel. 03/562-61-44, faks 03/565-21-30, in sicer vsak delavnik od 9. do 11. ure.

AAA Zlata odličnost