Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Ob-3608/08 , Stran 1407
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, tel. 01/360-16-00, faks 01/360-16-10. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine: – parc. št. 667/84, barjanski travnik, v izmeri 671,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 983, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/86, barjanski travnik, v izmeri 180,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 983, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/87, barjanski travnik, v izmeri 1.044,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 983, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/88, barjanski travnik, v izmeri 72,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 983, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/111, barjanski travnik, v izmeri 472,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/113, barjanski travnik, v izmeri 225,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/114, barjanski travnik, v izmeri 380,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/115, barjanski travnik, v izmeri 253,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/116, barjanski travnik, v izmeri 403,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/118, barjanski travnik, v izmeri 302,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/119, barjanski travnik, v izmeri 398,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/120, barjanski travnik, v izmeri 309,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/121, barjanski travnik, v izmeri 388,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/123, barjanski travnik, v izmeri 342,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/124, barjanski travnik, v izmeri 475,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/125, barjanski travnik, v izmeri 402,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/140, njiva, v izmeri 170,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/141, njiva, v izmeri 190,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/155, barjanski travnik, v izmeri 480,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/156, barjanski travnik, v izmeri 481,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/158, barjanski travnik, v izmeri 472,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/159, barjanski travnik, v izmeri 485,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/161, barjanski travnik, v izmeri 80,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/185, barjanski travnik, v izmeri 1.037,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/188, barjanski travnik, v izmeri 324,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/190, barjanski travnik, v izmeri 406,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/191, barjanski travnik, v izmeri 478,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/144, njiva, v izmeri 185,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/145, njiva, v izmeri 211,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/146, njiva, v izmeri 212,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/147, njiva, v izmeri 167,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/148, njiva, v izmeri 321,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/149, njiva, v izmeri 158,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/151, njiva, v izmeri 151,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419, k.o. Lanišče; – parc. št. 667/152, njiva, v izmeri 170,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419, k.o. Lanišče; – parc. št. 737/266 (nastala iz 737/65), barjanski travnik, v izmeri 154,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 2216, k.o. Lanišče; – parc. št. 737/267, (nastala iz 737/65), barjanski travnik, v izmeri 54,00 m2, v deležu 1/1, ZK vložek št. 2216, k.o. Lanišče. Celotna površina vseh zemljišč, ki so predmet javnega zbiranja ponudb je 12.702,00 m2. Prodajajo se kot celota. Zemljišča, ki so predmet prodaje, se nahajajo v območju urejanja ŠPD 9/1 (VP 9/1, ZN) – obrtno podjetniška cona. Funkcionalne enote F 12 do F 23 – gradnja obrtno servisnih, poslovnih, proizvodnih ter skladiščnih objektov v obsegu drobnega gospodarstva, gradnje trgovskih, gostinskih, servisnih objektov za spremljajoče dejavnosti, ki so vezane na osnovno obrtno, poslovno ali proizvodno dejavnost. Komunalna in prometna infrastruktura je določena s projektom št. 7278, ki ga je izdelalo podjetje Projekt d.o.o., Nova Gorica, oktober 2003/marec 2004 in je sestavni del javnega razpisa (vpogled vsak delovni dan od 8. do 12. ure od dneva objave javnega zbiranja ponudb, po predhodnem dogovoru). Navedena zemljišča niso komunalno opremljena. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč. 4. Ocenjena vrednost nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb znaša 102,00 EUR/m2 oziroma skupaj 1.295.604,00 EUR brez DDV. 5. Varščina Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% od ponujene cene, in sicer: – način plačila: virmansko, – št. računa: račun Občine Škofljica, odprt pri UJP, št. 01323-0100000956, – sklic na številko: 00 16016. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v 30 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča in vpogled v projektno dokumentacijo vsak delovni dan od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije, do izteka roka za oddajo ponudb, in sicer med 8. in 12. uro, na naslovu: Šmarska cesta 3, Škofljica, po predhodnem dogovoru. Ogled zemljišč, ki so predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan od dneva objave javnega zbiranja ponudb, in sicer, od 8. do 12. ure, na lokaciji zemljišč, po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Nataša Kotar, tel. 01/360-16-15 in Gabrijela Golob, tel. 01/360-16-27. 7. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati: – firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika (podatki o kupcu); – navedbo nepremičnin, ki so predmet ponudbe; – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti; – kopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – davčno številko za fizične osebe oziroma Id za DDV za pravne osebe; – notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično osebo; – originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo št. osebnega računa za primer vračila varščine; – pisno izjavo, da se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 8. Drugi pogoji prodaje: – predmetna zemljišča se prodajajo kot zaključena celota; – zemljišča so naprodaj po načelu videno – kupljeno; – izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni, od prejema obvestila o izbiri, skleniti z Občino Škofljica kupoprodajno pogodbo. Če uspeli ponudnik v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe; – davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo plača kupec; – predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec; – merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena, ob predpostavki izpolnjevanja in sprejemanja vseh pogojev. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno in izpolnjuje vse razpisne pogoje. Šteje se, da če ponudnik ne izpolnjuje vseh bistvenih pogojev za sodelovanje na javnem zbiranju ponudb, da je njegova ponudba neveljavna; – ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k dopolnitvi. Po prejemu dopolnjenih ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika; – prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja brezplačno služnostno pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo; – izbrani ponudnik se z nakupom predmetnega zemljišča zavezuje zgraditi tudi potrebno komunalno opremo v skladu s projektom št. 7278, ki ga je izdelalo podjetje Projekt d.o.o., Nova Gorica, oktober 2003/marec 2004, pod nadzorom in v soglasju prodajalca, kar se uredi s posebno pogodbo o opremljanju (v skladu z določilom 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)); – rok za začetek gradnje komunalne in prometne infrastrukture je eno leto od sklenitve prodajne pogodbe. 9. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni po obojestranskem podpisu pogodbe in prejetega računa s strani Občine Škofljica. Plačilo kupnine v roku 15 dni je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka. 10. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine in sklenitev pogodbe o opremljanju sta pogoja za pridobitev lastninske pravice na zemljiščih. 11. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora biti podana v pisni obliki s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica (vložišče), najkasneje do 28. aprila 2008 do 12. ure. Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke, najkasneje do 28. 4. 2008 do 12. ure vročene Občini Škofljica v zaprti ovojnici s pripisom »Javno zbiranje ponudb – zemljišča POC – zadeva št. 7113-10/2008 – Ne odpiraj!« 12. Ponudba mora veljati vsaj 60 dni po roku za oddajo ponudbe. 13. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje. Ponudb, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb, komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan, katerega odločitev je dokončna. 14. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 28. 4. 2008 ob 13. uri, na naslovu Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, sejna soba. 15. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. 16. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Škofljica lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti že vplačane varščine v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka.

AAA Zlata odličnost