Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Št. 013-4/2008-2 Ob-3738/08 , Stran 1407
1. Na podlagi 50. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip) Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo sestavljajo strokovnjaki za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter višje strokovno izobraževanje, predstavniki študentov visokošolskih zavodov, predstavnik študentov višjih strokovnih šol ter predstavniki zaposlenih in delodajalcev. Po svojem položaju so njegovi člani tudi trije rektorji univerz, ki jih izbere rektorska konferenca in predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Predsednik in člani Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo se imenujejo za šest let, predstavniki študentov pa za dve leti. 2. Javni poziv je namenjen ponovnemu predlaganju kandidatov za tri predstavnike zaposlenih in delodajalcev, kot novih članov Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo. 3. Predstavnike delodajalcev lahko predlagajo gospodarska interesna združenja, zbornice in Vlada Republike Slovenije, predstavnike zaposlenih pa reprezentativni sindikati. 4. Na podlagi posredovanih predlogov bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oblikovalo predlog kandidatov za nove člane Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo in ga posredovalo v imenovanje Vladi Republike Slovenije. 5. Predloge za članstvo v Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo predlagatelji posredujejo pisno. V imenu pravne osebe mora predloge posredovati pooblaščena oseba pravne osebe. 6. Za posameznega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj rojstva, stalno oziroma začasno prebivališče, končano izobrazbo, poklic, za katerega je usposobljen, ime organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja. Za vse kandidate je treba priložiti izjavo predlaganega kandidata, da se strinja s kandidaturo, in kratko utemeljitev predloga. 7. Predloge posredujte v zaprti ovojnici na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za visoko šolstvo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »kandidiranje za člane Sveta RS za visoko šolstvo«. Predlog je potrebno posredovati Uradu RS za visoko šolstvo najkasneje do 25. 4. 2008. Šteje se, da je predlog pravočasen, če je bil oddan priporočeno po pošti vključno do 25. 4. 2008 ali oddan osebno tega dne.