Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Ob-3727/08 , Stran 1405
Na podlagi sklepa sveta zavoda, ki je bil sprejet na 6. redni seji dne 27. 3. 2008 in 48. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07) Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, razpisuje delovno mesto 1. ravnatelja Srednje poklicne in strokovne šole – SPSŠ (m/ž). Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 92., 96. ter 97. členom Zakona organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5), in sicer: – Ima najmanj visokošolsko izobrazbo. – Izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v šoli. – Ima opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom. – Ima pridobljeno pedagoško – andragoško izobrazbo. – Ima naziv svetnik, svetovalec ali mentor vsaj 5 let. – Ima opravljen ravnateljski izpit ali ga bo pridobil najkasneje leto dni po začetku mandata. – Ima 5 let izkušenj v vzgoji in izobraževanju. – Ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. – Ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. – Da predloži program vodenja šole. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje pod 143., 145. 146., 148., 149. členu ZOFVI ter 43. členu ZOFVI. Kandidat mora vlogi priložiti tudi potrdilo o nekaznovanosti (107/a člen ZOFVI), staro največ 8 dni ter program vodenja šole (58. člen ZOFVI). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Izbran kandidat bo imenovan za 5 let. Predviden začetek dela za kandidata je takoj oziroma po imenovanju. Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (s potrdilom o izobrazbi, nazivu, delovnih izkušnjah, o nekaznovanosti idr., s kratkim življenjepisom ter programom vodenja) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Šolskega centra Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, z oznako »prijava na razpis za ravnatelja SPSŠ«. O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni po končanem postopku.