Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Št. 351-6/2008 Ob-3723/08 , Stran 1405
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije objavlja v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 2/04 in 33/07), 21. členom Zakona o javnih agencijah (Ur. l. RS, št. 52/02 in 51/04) in 11. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet RS (Ur. l. RS, št. 30/03, 59/03, 54/07) javni natečaj za imenovanje direktorja Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta: 1. imeti mora najmanj visoko strokovno izobrazbo, 2. imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj, 3. je strokovnjak na področju dela javne agencije, 4. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 5. biti mora državljan Republike Slovenije, ker odloča v upravnih stvareh. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, v katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Kot kriteriji za poznavanje, ali je kandidat strokovnjak na področju dela agencije, se bodo ugotavljale: 1. delovne izkušnje glede na zahtevnost in obseg delovnega področja, kjer se bo upoštevalo dosedanje delo kandidata v zasebnem ali javnem sektorju na področju dela, ki je podobno oziroma vsebinsko primerljivo delovnemu področju Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije ter 2. znanje, in sicer v delu, ki se nanaša na: – poznavanje problematike področja dela Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, – strokovne uveljavljenosti na področju Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, – poznavanja načel in razvojnih usmeritev delovanja Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, – poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev s poudarkom na delovanju Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, – poznavanje delovanja institucij in pravnega reda Evropske unije s področja dela Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti še: 1. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in naslednja dokazila: 1. fotokopijo potrdila o državljanstvu, 2. fotokopijo diplome, 3. potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše od treh mesecev. Direktorja bo imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v ovojnici z označbo »Javni natečaj« na naslov Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, in sicer v roku 8 dni od te objave. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 45 dni od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep. Upoštevale se bodo le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. 02/234-14-26 (Viktorija Strašek). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.