Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Št. 100-4/2008-1 Ob-3697/08 , Stran 1404
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) župan Občine Žužemberk objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje ter za opravljanje premoženjsko pravnih zadev v Občinski upravi Občine Žužemberk. Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo arhitekturne, gradbene ali geodetske smeri; – najmanj pet let delovnih izkušenj; – poznavanje dela z računalnikom; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – oblikovanje sistemskih rešitev na področju urejanja prostora in urbanističnega načrtovanja, – vodenje projektnih skupin, – priprava strokovnih predlogov in druge najzahtevnejše naloge, – vodenje in odločanje v zahtevnih in manj zahtevnih upravnih postopkih, – načrtovanje, organiziranje in izvajanje nalog s področja gradnje, – planiranje in usklajevanje investicij, – usklajevanje in nadzor nad delom izvajalcev, – izdaja lokacijskih informacij, soglasij za posege v prostor in odločanje v upravnih postopkih, – izvajanje nalog po navodilih župana oziroma direktorja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Žužemberk pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec z možnostjo napredovanja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Žužemberk ter na terenu. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Urbanist«, na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Natečaj bo objavljen tudi na spletni strani Občine Žužemberk. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si z dokazili, pri čemer je veljavnost prijave pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Občina Žužemberk si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega kandidata. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Vlado Kostevc, direktor občinske uprave. V besedilu javnega natečaja so uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, veljajo pa za oba spola.

AAA Zlata odličnost