Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Št. 110-11/2008 Ob-3682/08 , Stran 1402
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in Odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije za območje Občine Bohinj ter v skladu z 10. členom Akta o ustanovitvi zavoda (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/99, 3/00, 3/03), Svet zavoda Turizem Bohinj objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Turizem Bohinj. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – imeti morajo najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo ekonomske ali podobne smeri, – imeti morajo najmanj 6 let delovnih izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti, – organizacijske sposobnosti, – poznavanje specifičnosti turistične ponudbe in potreb razvoja turizma na območju Bohinja, – višji nivo znanja angleškega ali nemškega jezika, – usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Delovno področje: – predstavljanje in zastopanje zavoda, – vodenje dela poslovanja zavoda skladno s sprejeto poslovno politiko, plani, programi razvoja ter sklepi sveta zavoda, – izdaja odločb, ki se nanašajo na delo zavoda na prvi stopnji, – organizacija in koordinacija dela delavcev v zavodu, nudenje strokovne pomoči ter skrb za delovno disciplino, – pripravljanje predpisov, aktov in sklepov zavoda za obravnavo na svetu zavoda, – odgovarjanje za zakonitost dela zavoda, – izvrševanje sklepov sveta zavoda, – odločanje o zaposlovanju, – skrb za pravilno vodenje poslovnih knjig, za pravočasno sestavo letnega poročila in pripravo finančnega načrta zavoda, – priprava letnega poslovnega poročila, na zahtevo sveta zavoda, – predlaganje uporabe dobička in pokrivanja izgube, – sprejemanje splošnih aktov zavoda, razen tistih, ki so v pristojnosti drugih organov, – opravljanje drugih nalog, določenih s predpisi, aktom o ustanovitvi, statutom in sklepi sveta zavoda, – koordiniranje globalnih aktivnosti na področju promocije, trženja in razvoja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – da obvlada višji nivo znanja angleškega ali nemškega jezika, 4. kratek življenjepis z referencami o dosedanjem delu, 5. svoje poglede na nadaljnji razvoj turizma v Bohinju in vloge zavoda pri tem razvoju. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za mandatno obdobje 4 leta s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih zavoda Turizem Bohinj, Triglavska cesta 30, Bohinjska Bistrica. Formalno nepopolne in nepravočasno prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni razpis za prosto delovno mesto direktor javnega zavoda Turizem Bohinj« na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Občine Bohinj. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@obcina.bohinj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega natečaja. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost