Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Ob-3557/08 , Stran 1398
1. Predmet prodaje je stanovanje št. 15, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica Sallaumines 9a, Trbovlje, v skupni površini 69,60 m2 in je vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v podvložku št. 2536/66 k.o. Trbovlje. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno najemnino za nedoločen čas. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 50.600,00 EUR. 2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od torka, 1. 4. 2008 v tajništvu Zdravstvenega doma Trbovlje na naslovu Rudarska cesta 12, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe. 3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do torka, 22. 4. 2008, do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov. 4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na naslov Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stanovanja na Sallauminesu 9a – Ne odpiraj. 5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Zdravstvenega doma Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu. 6. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 20 dni po soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo kupnine. 7. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, cenitev stanovanja, plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo. 8. Najemnik stanovanja ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječe najemno razmerje ne vpliva. 9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, direktorica Zdravstvenega doma Trbovlje pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita. 10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v sredo, 23. 4. 2008 ob 12. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje. 11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno. 13. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločala direktorica. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala direktorici izbor najugodnejšega ponudnika. 14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 16. Dodatne informacije so na voljo na tel. 03/56-24-202. Kontaktna oseba je Tatjana Jevševar.