Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Ob-3549/08 , Stran 1397
I. Prodajalec – organizator javnega zbiranja ponudb: Krajevna skupnost Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci. II. Predmet prodaje Predmet prodaje so nepremičnine: a) parc. št. 1930/21, 1930/22, 1930/23, 1930/24, 1930/25, 1930/26, 1930/27, 1930/28, 1930/29, 1930/30, 1930/31, vl. št. 2302, k.o. Beltinci, v skupni izmeri 10179 m2, b) parc. št. 1930/34, 1930/35, 1930/36, 1930/37, 1930/38, 1930/39, 1930/40, 1930/41,1930/42, 1930/43 in 1930/44, vl. št. 2302, k.o. Beltinci, v skupni izmeri 8669 m2. Nepremičnine pod točko a) predstavljajo v naravi pašnik v izmeri 10179 m2, v k.o. Beltinci, ki se nahaja v območju zazidalnih predelov kraja Beltinci. Predmetne nepremičnine pod točko a) so delno komunalno opremljene (mimo pelje delno asfaltirana pot) in namenjene za stanovanjsko gradnjo. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, ležijo v JZ delu kraja Beltinci in so locirane ob Cankarjevi ulici. Skladno z občinskim odlokom o PUP je na predmetnih nepremičninah predvidena in dovoljena gradnja stanovanjskih hiš. Nepremičnine pod točko b) predstavljajo v naravi pašnik v izmeri 8669 m2, v k.o. Beltinci, ki se nahaja območju zazidalnih predelov kraja Beltinci. Predmetne nepremičnine pod točko b) komunalno niso opremljene, namenjene pa so za stanovanjsko gradnjo. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, ležijo v JZ delu kraja Beltinci in locirane v drugi oziroma tretji vrsti vzporedno s Cankarjevo ulico. Skladno z občinskim odlokom o PUP je na predmetnih nepremičninah predvidena in dovoljena gradnja stanovanjskih hiš. Izhodiščna cena nepremičnin, ki so predmet prodaje pod točko a), je 13 EUR/m2 zemljišča z DDV. Izhodiščna cena nepremičnin, ki so predmet prodaje pod točko b), je 13 EUR/m2 zemljišča z DDV. Mapno kopijo, besedilo razpisa in obrazce za pripravo ponudbe je mogoče dobiti v prostorih Krajevne skupnosti Beltinci in v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, vsak delovni dan od 9. do 14. ure. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja. IV. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine tako pod točko a) kot tudi pod točko b) se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno« in so prosta vseh bremen. 2. S tem razpisom se izključno prodajajo vse nepremičnine, ki so navedene v točki a) in b) skupaj oziroma v celoti. Prodaja posamičnih parcel navedenih pod točko a) oziroma b) v skladu s tem razpisom ni možna. 3. Kupec plača davek na promet nepremičnin oziroma na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 4. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravica skleniti kupoprodajno pogodbo in kupnino poravnati v petnajstih dneh od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavine prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine. 5. V izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe, zemljiškoknjižnega urejanja in stroškov, ki izhajajo iz pogojev soglasodajalcev (morebitne prestavitve ali ojačitve komunalnih vodov), ki jih plača kupec. 6. Za resnost ponudbe je ponudnik dolžan nakazati znesek-varščino v višini 10% od ponujene cene za vse parcele skupaj na transakcijski račun Krajevne skupnosti Beltinci, 01202 6450782640. Ponudbi mora predložiti potrdilo o plačani varščini 10% od ponujene cene. 7. Ponudnik je vezan na dano ponudbo 45 dni od dneva oddaje ponudbe. 8. Kupec je dolžan začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje v roku šestih mesecev od sklenitve prodajne pogodbe. Kolikor kupec ne začne z gradnjo v roku 6 mesecev po datumu sklenitve kupoprodajne pogodbe je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR za vsak mesec zamude oziroma prekoračitve roka. 9. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki bo ponudil najvišjo skupno ponujeno ceno za nepremičnine, ki so navedene pod točko a) in b), ki so predmet razpisa in izpolnjuje vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja. V. Pogoji sodelovanja: na javnem razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 60 dni, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano od AJPES-a. VI. Ponudba Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: 1. Izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (priloga št. 1). 2. Dokazilo o sedežu ponudnika: – pravna oseba – gospodarska družba predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, – samostojni podjetnik – posameznik – predloži potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES, – fizična oseba – kopija osebnega dokumenta. 3. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). 4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu ponudba (priloga št. 3). 5. Potrdilo o plačilu varščine 10% od ponujene cene. Dokumenti (razen osebnih dokumentov) ne smejo biti starejši od dveh mesecev do dneva odpiranja ponudb; zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled. Ponudba se bo štela za pravočasno, če je predložena najkasneje do vključno 23. 4. 2008 do 12. ure, na naslov Krajevne skupnosti Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin krajevne skupnosti Beltinci.«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Krajevne skupnosti Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, dne 24. 4. 2008 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in izvedbo postopka prodaje nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb, ki jo je imenoval predsednik sveta Krajevne skupnosti Beltinci. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in ponudil najvišjo skupno ponujeno ceno oziroma kupnino za vse parcele iz točk a) in b) in se zavezal začeti gradnjo stanovanjskih hiš v roku šestih mesecev. 4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. VIII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Krajevni skupnosti Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, pri Tereziji Maučec, od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro, na tel. 031/546-908.