Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Št. 671-0003/2008-502 Ob-3698/08 , Stran 1396
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu. 3. Predmet javnega razpisa Občina bo v skladu z letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem za leto 2008 sofinancirala naslednje programe: 3.1. Sofinanciranje športnih programov: – interesna športna vzgoja otrok in mladine, – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju), – športna dejavnost študentov, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – športna rekreacija, – šport invalidov, – šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – delovanje športnih zvez, – informatika v športu, – informiranje o športu v medijih, – založniška dejavnost v športu, – propagandna dejavnost v športu, – miselne in specifične športne panoge, – športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami, – posebne nagrade za izredne športne dosežke, – promocijske športne prireditve (mednarodne igre šolarjev), – program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami. 3.2. Promocijske športne prireditve. 3.3. Programe za mladino. 3.4. Pokrivanje neposrednih stroškov obratovanja javnih športnih objektov za izvajanje LPŠ. 4. Pogoji za sodelovanju na razpisu 4.1. Na razpisu lahko sodelujejo: – športna društva, – zveze športnih društev, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – ustanove, ki so bile ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem. 4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem, – da imajo urejeno evidenco o članstvu razen zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti, – da imajo organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov na leto, – da so registrirani in delujejo že najmanj leto dni, – da delujejo zakonito. 4.3. Merila in kriteriji za izbor: izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (uradni list RS, št. 57/05, 24/06) ter letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem za leto 2008. 4.3.1. Sredstva, namenjena za programe za mladino, se bodo delila po ključu udeležbe otrok in učencev na posameznem objektu v času zimskih počitnic. Sredstva za pokrivanje neposrednih stroškov obratovanja javnih športnih objektov za izvajanje LPŠ se bodo financirala Športnemu zavodu ter klubom, ki imajo objekt v najemu ter se v navedenem objektu izvaja letni program športa. 5. Okvirna višina sredstev: 1. Sofinanciranje športnih programov v višini 117.270 €. 2. Promocijske športne prireditve v višini 4.800 €. 3. Programi za mladino v višini 17.400 €. 4. Pokrivanje neposrednih stroškov obratovanja javnih športnih objektov za izvajanje LPŠ 132.000 €. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2008. 7. Razpisni rok Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Sofinanciranje programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem za leto 2008«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem oziroma je prispela po pošti do vključno 12. 5. 2008, do 10. ure. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika. 8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija opravila 12. 5. 2008 ob 14. uri v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog. 10. Razpisna dokumentacija Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo, katere del je računalniški program, ki jo od 11. 4. 2008 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si. Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri Mariji Vrhovnik Čas (02/82-16-007). 11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2008.

AAA Zlata odličnost