Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Ob-3634/08 , Stran 1395
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Prevalje, Občinska uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/824-61-10, faks 02/824-61-24. 2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: nepremičnina, ki se oddaja v najem, v naravi predstavlja gostinski lokal (v nadaljevanju: poslovni prostor) v izmeri 41,90 m2, moško in žensko toaleto v skupni izmeri 16,56 m2, odkrito teraso v izmeri 48,00 m2, letni vrt v izmeri 64,60 m2, prostor za objektom v površini 210,00 m2, prostor pred objektom, namenjen za postavitev otroških igral v površini 231,00 m2 in 5 parkirnih mest v skupni površini 68,75 m2 in je locirana na parc. št. 614/4 – poslovna stavba v izmeri 194 m2 ter delu parc. št. 614/1, pripisano pri vl. št. in 115, k.o. Farna vas. Najemojemalec krije vse obratovalne stroške poslovnega prostora, ki se oddaja v najem. Gostinski lokal, ki se daje v najem se nahaja v objektu Ugasle peči 1, Prevalje, ki je lociran v okviru športnega kompleksa Prevalje. 3. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od ponudbe, organizator javnega zbiranja ponudb pa zadrži njegovo varščino. Najemodajalec lahko v takem primeru sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja. 4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 odstotkov letne ponudbene cene, tj. v višini 445,92 EUR. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelemu ponudniku pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od zaključka dneva javnega zbiranja ponudb. 5. Ponudbena cena: najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet javne ponudbe, znaša neto vrednost 371,60 EUR/mesečno brez DDV. 6. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici na naslov Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, s pripisom »Javna ponudba za najem poslovnega prostora v objektu Ugasle peči 1 – ne odpiraj!«. Ponudbe, prispele po pošti ali oddane v tajništvu občine, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene in prispele do 25. 4. 2008 do 12. ure. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 7. Odpiranje ponudb in morebitna dodatna pogajanja: odpiranje ponudb bo komisijsko dne 28. 4. 2008 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Prevalje. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna ustna pogajanja. Morebitna ustna pogajanja bodo dne 6. 5. 2008 ob 9. uri na naslovu: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje – sejna soba. 8. Znesek višanja: najnižji znesek višanja mesečne najemnine je 20 EUR neto brez DDV. 9. Način in rok plačila najemnine: najemnik mora prvi mesečni obrok najemnine plačati v roku 8 dni od izstavitve fakture na TRR Občine Prevalje št. 01375-0100010242. Če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Najemnino bo mogoče kompenzirati z najemnikovi vlaganji v najeti prostor, ki povečuje vrednost objekta in ki bodo predhodno odobrena s strani najemodajalca. Najemnik dokazuje vlaganja s predloženimi verodostojnimi fakturami, potrjenimi s strani najemodajalca. Najemojemalec najete nepremičnine ne sme oddajati v podnajem. Vsa dela na najeti nepremičnini vrši najemojemalec pod nadzorom najemodajalca. 10. Drugi pogoji: a) Nepremičnina se najema po načelu videno-najeto. b) Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije. c) Pisna ponudba mora poleg navedbe imena oziroma firme in naslova ponudnika, kontaktne številke ponudnika, predmeta ponudbe in ponudbene cene vsebovati še: – potrdilo o vplačani varščini v višini 10% od letne ponudbene cene v višini 445,92 EUR na TRR Občine Prevalje št. 01375-0100010242, z navedbo »Plačilo varščine-Ugasle peči 1«. Uspelemu ponudniku bo plačana varščina enkratno všteta v najemnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Prevalje; – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe star največ 15 dni, odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p. staro največ 15 dni; – davčno številko oziroma ID številko za DDV in kontaktno telefonsko številko; – izjavo, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu javnega zbiranja ponudb; – številko banke in številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne vplačana varščina v primeru neuspele ponudbe; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni; – potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p). Tuja pravna oseba mora predložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR); – dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 15 dni (samo za pravne osebe in s.p.); – notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje pri javnem zbiranju ponudb, če je oseba zastopnik; – reference: dokazilo o registrirani gostinski dejavnosti; – izjavo, da bo ponudnik samostojno pridobil obratovalno dovoljenje za gostinski lokal; – program in terminski plan prenove poslovnega prostora in zunanje ureditve letnega vrta, terase ter ostalega kar se daje v najem, ki ga pripravi ponudnik (zavedena mora biti tudi investicijska vrednost izvedbe prenove). d) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od ponudbene cene. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo izpolnjeval pogoje in ki bo organizatorju javnega zbiranja ponudb ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene, ki bo izpolnjeval ustrezne reference in ki bo pripravil najugodnejši program prenove in terminski plan slednjega oziroma, ki bo najuspešnejši na eventualnih dodatnih pogajanjih. Izbira najugodnejšega ponudnika bo izvedena s strani pooblaščene komisije za odpiranje in obravnavanje ponudb. Navedena komisija bo za izbor najugodnejšega ponudnika izvedla točkovanje: 60 točk znaša najugodnejša ponujena cena; 10 točk znašajo reference (registrirana gostinska dejavnost); program prenove in terminski plan (izvedba prenove do 30. 6. 2008 znaša 20 točk, izvedba do 30. 8. 2008 znaša 10 točk, izvedba do 30. 9. 2008 znaša 5 točk); višina investicij (vložek v prenovo nad 30.000 točk znaša 5 točk, vložek nad 50.000 EUR znaša 10 točk). e) Izbrani ponudnik mora v roku 15 delovnih dni od poziva skleniti s z Občino Prevalje pogodbo, ki jo pripravi občina ter plačati celotno mesečno najemnino v roku 8 dni od izstavljene fakture ter stroške objave tega razpisa v Uradnem listu RS, v nasprotnem primeru lahko občina k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. Izbrani ponudnik nosi na najetem delu nepremičnine vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, kanalščine, vodarine, elektrike, stroške zemeljskega plina, ki ga najemodajalec obračuna skladno z najemnikovo kvadraturo notranjih prostorov v površini 58,46 m2, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist občine. Najemnik bo moral pred obratovanjem poslovnega prostora, prostor ob glavnem vhodu v poslovni prostor v predelu hodnika pregraditi z vgradno montažno steno ter napraviti preboj za vrata ter slednja vgraditi namesto svetlobnih prizem za vhod v slačilnice. Navedena dela skupaj z vgradnim materialom izvede najemnik na lastne stroške pod nadzorom najemodajalca tako, da bo montažna stena fizično popolnoma razmejila slačilnice od najetega poslovnega prostora. Najemnik na lastne stroške poskrbi za priklop na električno energijo. Sanitarije, ki se dajejo v najem, morajo biti v času javnih prireditev, ki se odvijajo v okviru športnega kompleksa dana na razpolago tretjim osebam brezplačno, najemnik mora ves čas skrbeti za red in čistočo. Najemnik mora skrbeti, da ne bo kakorkoli onemogočen intervencijski dostop do parc. št. 614/7, k.o. Farna vas. Najemniku najetih parkirišč na noben način ni dovoljeno zagrajevati. Najemnik mora najeto nepremičnino primerno urediti s klopmi, z igrali za otroke, na katerih je predhodno opravljen A-test in vzdrževati najeti poslovni prostor ter okolico tako, da vsakodnevno opravlja čiščenje in odstranjevanje morebitne steklovine, smeti, ter preostalih an/organskih odpadkov s športnih površin ter površin, ki jih ima v najemu; odpiralni čas, ki ga določi najemodajalec urediti v skladu z odpiralnim časom celotnega športnega kompleksa v katerem se gostinski lokal nahaja; mora izdelati evidenco uporabe igralnih površin ter jo z uporabniki terminsko usklajevati; mora vršiti nadzor nad uporabo igrišč in vzdrževanjem reda; gostom ponuditi primerno gostinsko ponudbo; ustrezno zatemniti okna, ki se nahajajo na zahodni strani objekta, ki se daje v najem ter ravnati v skladu z veljavno zakonodajo. Najemnik mora na najetem delu prostora JV za objektom na lastne stroške urediti prostor, s primerno protihrupno ograjo oddaljeno najmanj 4 m od parc. št. 614/2, k.o. Farna vas (postavitev ograje, mora biti izvedena tako, da bo obiskovalcem najete nepremičnine preprečila pogled na parc. št. 614/2, k.o. Farna vas) ter hkrati z ograjo primernih dimenzij zaščititi celoten predel najetega prostora in oseb, živali in stvari, ki se bodo nahajale na njem ter tako zaščititi tudi vse udeležence cestnega prometa pod škarpo. Kakršnakoli škoda povzročena s strani najemnika oziroma tretjih oseb, ki nastane na najeti nepremičnini oziroma v zvezi najetimi nepremičninami, v celoti bremeni najemnika. Najemnik mora o nastali škodi nemudoma obvesti najemodajalca. V najemnino se vštevajo le stroški, ki povečujejo vrednost objekta, preostale zadeve, ki jih najemnik postavi na nepremičnino, so izključni strošek najemnika ter jih mora po končanem najemnem razmerju odstraniti ter na nepremičnini vzpostaviti prvotno stanje. To ne velja za vgrajene materiale v poslovni objekt. Najemnik v zimskem času na lastne stroške skrbi za dostopno pot do lokala (čiščenje parkirišč, poti do poslovnega prostora). f) Ponudbe bo odpirala in obravnavala posebna komisija. Vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika, o eventualnih dodatnih pogajanjih pa nemudoma. g) Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana, ki jo je imenoval, ustavi začeti postopek. Občina lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem, ne da bi za to navedla razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom. h) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Podrobnejše informacije dobite pri tajniku Občine Prevalje, Stanku Kumpreju, na tel. 02/824-61-14.