Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Št. 43000-0001-2008/2 Ob-3633/08 , Stran 1394
1. Koncedent: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. 2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za izvajanje gospodarske javne službe za urejanje pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na pokopališču v Vojniku. 3. Urejanje pokopališča v Vojniku po vsebini predstavlja: vzdrževanje pokopališča, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov, prekopavanje grobov in urejanje zapuščenih grobišč ter zajema zlasti naslednja dela: – čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter snega, – odvoz odpadkov na legalizirano odlagališče, – košnjo zelenic, – urejanje in obrezovanje žive meje, – vzdrževanje poti in parkirišč na območju pokopališča, – manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah, – vodenje katastra pokopališča, – določanje posameznih zvrsti grobov, – ostala dela, ki sodijo v ta okvir dejavnosti. Pokopališke dejavnosti se izvajajo na pokopališču in obsegajo zlasti naslednje: – zagotavljanje uporabe mrliške vežice, – izvajanje pogrebnih svečanosti (obvestilo pogrebnikom, angažiranje pevcev, govornika, trobentača, postavitev ozvočenja, priprava cvetja v košaro, uskladitev in vodenje protokola), – izkop in zasip jame oziroma ureditev prostora za žarni pokop, – zaščita grobov pokopališča ob izvajanju pogrebnih svečanosti, – osnovna ureditev groba (za žarni pokop – zalitje pokrova žarne niše s silikonom, prekritje z zemljo in s ploščo spomenika, odstranitev cvetja in čiščenje plošče; za klasični pokop – zasutje jame, položitev cvetja na gomilo oziroma na stojalo, odstranitev cvetja in kamenja, ureditev osnovne gomile, odstranitev presežka zemlje na deponijo), – izvajanje pokopališke dežurne službe. Pogrebna dejavnost se izvaja izven pokopališča in zajema: – izvajanje pogrebne dežurne službe, – urejanje dokumentacije. Razpisana koncesija se lahko podeli le enemu koncesionarju. Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, če so po naravi združljive s to koncesijo. 4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 5 let in začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe ob pogoju pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja. 5. Koncesijska dajatev: koncesionar za urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost plačuje koncesijsko dajatev. Minimalni znesek koncesijske dajatve znaša 5.000 EUR. Najmanj polovico predlagane dajatve mora koncesionar plačati najkasneje do 30. 6., drugo polovico pa do 30. 12. tekočega leta. Koncesijska dajatev se zavaruje z bančno garancijo, ki mora biti v vrednosti dvakratne ponujene koncesijske dajatve in se koncedentu izroči ob podpisu pogodbe. 6. Koncesionarju se za urejanje pokopališča in pokopališko dejavnost podeli javno pooblastilo. 7. Minimalni kadrovski tehnični pogoji in drugi, ki jih mora izpolnjevati kandidat za koncesionarja za podelitev koncesije: – da so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki so predmet razpisa, – da podajo izjavo, da bodo zagotovili potrebno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del, – da izjavijo, da razpolagajo z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi potrebnimi za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da imajo poravnane davke in prispevke, – da imajo poravnane vse obveznosti do Občine Vojnik, – da proti njim ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave, – da podajo izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki se razpisuje, potekalo v skladu z določbami v Zakonu o pokopališkem redu in drugih podzakonskih predpisih, – da predložijo program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del in materialne opremljenosti, – da na podračun Občine Vojnik, odprt pri UJP Žalec, št. 0133 9010 0003 082, sklic 43000-0001-7, plačajo varščino v višini 3.000 EUR za izvajanje gospodarske javne službe, ki se bo izbranemu kandidatu zadržala za čas izvajanja koncesije. Varščina se izbranemu koncesionarju vrne najkasneje v 30 dneh po prenehanju koncesijske pogodbe zaradi poteka časa ali odpovedi koncedenta v njeni nominalni višini v času plačila. Če izbrani koncesionar ne podpiše pogodbe, se mu vplačana varščina zadrži. V primeru prenehanja pogodbe na strani koncesionarja se vplačana varščina šteje za proračunski prihodek. Neizbranim kandidatom se varščina brezobrestno vrne 8 dneh po dokončni izbiri koncesionarja. 8. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, zlasti akt o ustanovitvi, – izjava, da bo ponudnik zagotovil ustrezno število delavcev, – dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, – izjavo o razpolaganju z ustreznim kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje razpisane dejavnosti, – izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, – potrdilo davčnega organa o poravnavi davčnih obveznosti in prispevkov, določenih z zakonom, ki na dan oddaje ponudbe ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo Občine Vojnik o poravnanih obveznostih, – dokazilo o vplačani varščini v višini 3.000 EUR na podračun Občine Vojnik, odprt pri UJP Žalec, št. 0133 9010 0003 082, sklic 43000-0001-7, – dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave, – dokazilo o referenci, – predlagano višino letne koncesijske dajatve, – izjavo o akceptu razpisne dokumentacije in zlasti podpisano pogodbo, – izjavo, da ponudnik soglaša s priloženim cenikom iz razpisne dokumentacije, ki se bo letno dejansko povišal v skladu s stopnjo rasti življenjskih stroškov, – program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del in materialne opremljenosti, – izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki se razpisuje, potekalo v skladu z določbami v Zakonu o pokopališkem redu in drugih podzakonskih predpisih. 9. Merili za izbiro koncesionarja: – reference ponudnika: – brez referenc: 0 točk, – z referencami (če je ponudnik že opravljal dejavnost iz pokopališke dejavnosti): 20 točk; – višina koncesijske dajatve: – do 5.000 EUR = 0 točk, – 5.001 EUR – 6.000 EUR = 10 točk, – 6.001 EUR – 7.000 EUR = 20 točk, – 7.001 EUR – 8.000 EUR = 30 točk, – 8.001 EUR – 9.000 EUR = 40 točk, – 9.001 EUR – 10.500 EUR = 50 točk, – 10.501 EUR – 12.000 EUR = 60 točk, – 12.001 EUR – 14.000 EUR = 70 točk, – 14.001 EUR in več = 80 točk. Posamezni merili sta ovrednoteni v točkah. Seštevek obeh meril lahko znaša največ 100 točk. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da več ponudnikov doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel višje število točk pri merilu višina koncesijske dajatve. V primeru, da več ponudnikov doseže enako število točk in gre hkrati za najboljše ponudnike, bo izbran tisti, ki je ponudil nominalno najvišjo koncesijsko dajatev. 10. O izbiri med prijavljenimi ponudniki odloča 5-članska komisija, ki jo imenuje Občinski svet Občine Vojnik. Član komisije je po svoji funkciji tajnik Občine Vojnik. Odločbo o izbiri izda tajnik Občine Vojnik, ki je dolžan upoštevati odločitev komisije. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan. 11. Kontaktni osebi za morebitna dodatna pojasnila in informacije sta Mojca Skale in Maja Čagalj Godec (tel. 03/780-06-20), vsak delovni dan med 8. in 15. uro. 12. Rok za predložitev ponudbe: prijave z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno posredovati na naslov Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, z oznako »Ne odpiraj! – Javni razpis koncesija pokopališče Vojnik«, na hrbtni strani mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. Ponudbe morajo na sedež Občine Vojnik prispeti najkasneje 14. 5. 2008 do 11. ure. 13. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu Občine Vojnik takoj po predložitvi dokazila o plačilu stroškov v višini 40 EUR za razpisno dokumentacijo na podračun, odprt pri UJP Žalec, št. 0133 9010 0003 082, sklic 43000-0001-7. 14. Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 5. 2008 ob 15. uri v sejni sobi Občine Vojnik. Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom. 15. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe se štejejo kot neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave. 16. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 17. Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.