Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Ob-3629/08 , Stran 1393
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. 2. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Šentrupert za leto 2008 za naslednje vsebine: – športna vzgoja otrok, mladine in študentov, – športna rekreacija, – šport invalidov, – razvojne in strokovne naloge v športu: strokovno izobraževanje, investicijsko vzdrževanje športnih objektov. 3. Za izvajalce letnih programov lahko oddajo vloge na javni razpis: – športna društva, – zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za posamezno območje, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – vrtci, osnovne šole. 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenem roku, – so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS, – imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Šentrupert za občane Občine Šentrupert, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva sorazmerni delež števila članov iz Občine Šentrupert), – imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov športa, – prijavljajo vsebine, ki so predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov, – športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega programa, – izpolnjene pogodbene obveznosti, če so v preteklem letu prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert. 5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev Za ocenjevanje vsebin športna vzgoja otrok, mladine in študentov bo upoštevano vrednotenje glede na število skupin udeležencev; programu, ki izpolnjuje pogoje glede števila udeležencev, razpisane vsebine in obsega ur, se npr. za 80-urni program dodeli 80 točk na skupino, število udeležencev lahko odstopa +/- 20%, višina sofinanciranja je do 50% vrednosti posameznega prijavljenega programa, in sicer: Interesna športna vzgoja predšolskih otrok: – Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje programa), – Naučimo se plavati (sofinancira se strokovni kader in uporaba bazena, izven redne dejavnosti vrtca), – Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca), – drugi programi redne vadbe, izven redne dejavnosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta). Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok: – Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje programa; za 10-urni plavalni tečaj v 1. razredu 9-letke, ki se izvaja izven redne dejavnosti šole, se dodatno sofinancira strokovni kader in uporaba bazena), – Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa), – Naučimo se plavati (za 15-urne plavalne tečaje v zadnji triadi 9-letke, izvajanje izven redne dejavnosti, sofinancira se strokovni kader in uporaba bazena; za tečaj plavanja v okviru šole v naravi za 5. razred, se sofinancira uporaba bazena), – drugi 80-urni programi, izven redne dejavnosti šole (sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe objekta, če to ni šolski objekt), – šolska športna tekmovanja (občinska: sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe, regijska in državna tekmovanja: sofinancirajo se stroški strokovnega kadra, prevoza in prehrane za tekmovalce), – programi v počitnicah (za tečaje in krajše šole se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta, če to ni šolski objekt). Interesna športna vzgoja mladine: – za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in stroški uporabe objekta; Interesna športna dejavnost študentov: – za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in stroški uporabe objekta. Za ocenjevanje vsebin športne rekreacije bo upoštevano naslednje vrednotenje: sofinancira se program, ki pri točkovanju na podlagi meril iz 40. člena pravilnika zbere najmanj 50 točk, število udeležencev lahko odstopa +/- 20%, višina sofinanciranja je do 80% vrednosti posameznega prijavljenega programa. Sofinancira se strošek uporabe objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter za občane, starejše od 65 let se dodatno sofinancira strokovni kader. Za ocenjevanje vsebin športa invalidov se vrednoti program na podlagi meril iz 41. člena pravilnika, sofinancira se do 50% vrednosti 80-urnega programa na skupino, v kateri je 10 invalidov. Pri strokovnem izobraževanju se sofinancirajo stroški plačanih kotizacij, in sicer: – do višine 100% za pridobitev naziva usposobljenosti, pod pogojem, da gre za potrjene programe, katerih nosilci oziroma izvajalci so nacionalne panožne zveze, Fakulteta za šport ali Športna unija Slovenije; – do višine 50% za programe izobraževanj in izpopolnjevanj. Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov lahko kandidira izvajalec, ki je upravljalec javnega športnega objekta, vrednotenje se izvede po 44. členu pravilnika. 6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za leto 2008 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa: – športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 2.200 EUR, – športna rekreacija, v višini 2.500 EUR, – šport invalidov, v višini 300 EUR, – strokovno izobraževanje, v višini 1.000 EUR, – vzdrževanje športnih objektov, v višini 1.000 EUR. 7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa, prevzame se jo lahko osebno na sedežu naročnika, kontaktna oseba je Danica Grandovec ali na spletni strani www.sentrupert.si, do roka za oddajo vlog. 9. Rok in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika, z oznako na ovojnici »ne odpiraj – vloga na javni razpis za šport 2008« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju. 10. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu. Na podlagi vrednotenja, strokovna služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava je dolžna v roku 15 dni obvestiti vse vlagatelje o odločitvi občinskega sveta. Občinska uprava mora hkrati s sklepom o izbiri pozvati vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med občino in izvajalcem letnega programa športa, s katero se dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti, tel. 07/343-46-07.

AAA Zlata odličnost