Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Št. 410-99/2008 Ob-3627/08 , Stran 1392
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica. Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2008 in praviloma obsegajo naslednje vsebine: – izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini, – izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice), – akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ljudskih običajev, urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti, čistilne akcije ipd., – organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, čezmejno sodelovanje, – šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organizacija delavnic, predavanj, izobraževanje članov, – oblikovanje in trženje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja. 2. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirana po Zakonu o društvih, – da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma, – da izvajajo organizirano redno aktivnost. 3. Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev, v višini 5.900,00 €. 4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis bodo ovrednotene s točkami na podlagi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. 5. Obdobje za porabo sredstev: rok za realizacijo aktivnosti je do 31. 12. 2008, rok za oddajo zadnjega zahtevka ter finančnega in vsebinskega poročila je 20. 11. 2008, za aktivnosti, ki se bodo izvajale v mesecu decembru pa do 15. 1. 2008. 6. Vsebina prijave Vloga mora vsebovati: – izpolnjen prijavni obrazec s podatki o vlagatelju, – program dela društva s finančnim predračunom in viri sredstev, – poročilo o že izvedenih delih, – izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, ki so  sestavni del razpisne dokumentacije, – izjavo, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo originalom, – seznam članov društva s poravnano članarino za tekoče leto. Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, dostopna je tudi na spletni strani občine, http://www.ilirska-bistrica.si. 7. Rok in naslov za vložitev vloge Rok za oddajo vlog je 9. 5. 2008, do 11. ure, osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali kot priporočeno pošiljko na isti naslov. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – turizem 2008«. Upoštevane bodo pravočasne in pravilno opremljene vloge, ostale vloge bodo zavržene kot nepopolne. 8. Obravnava vlog Vloge bo obravnavala tri-članska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli najpozneje v roku 30 dni od odpiranja prijav.  S prejemniki sredstev bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju. Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osem dni od odpiranja pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo se zavržejo. Odpiranje vlog bo naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na tel. 05/714-13-61 ali osebno pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.