Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Št. 68/2008 Ob-3554/08 , Stran 1386
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe državnih pomoči in za druge ukrepe za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja v skladu z veljavno zakonodajo. Vsebinsko se predmet javnega razpisa deli na tri sklope: A) Ukrepi državne pomoči za primarno kmetijsko proizvodnjo – skupinske izjeme. B) Ukrepi državne pomoči za predelavo, trženje in dopolnilne dejavnosti – de minimis. C) Drugi ukrepi. II. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu 2008 v skupni višini 150.665,56 €, oziroma v naslednjih predvidenih zneskih po posameznih proračunskih postavkah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke, vendar samo med ukrepi na področju primarne kmetijske dejavnosti (ukrepi pod točko A) ter ločeno med ukrepi za predelavo, trženje in dopolnilnim dejavnostmi (ukrepi pod točko B). III. Ukrepi Za vse razpisane ukrepe pod točko A in B, navedene v poglavju I – Predmet javnega razpisa velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Šentilj do dneva, določenega v medsebojni pogodbi. Dokazila – plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. Za upravičence pod točko C v poglavju I – Predmet javnega razpisa, so v poglavji C posebej navedeni načini koriščenja sredstev. IV. Dokazila in pogoji za pridobitev sredstev ter omejitve Potrebna dokazila in pogoji za vse ukrepe iz tega javnega razpisa so objavljeni v razpisni dokumentaciji, katera je objavljena na spletni strani Občine Šentilj (www.sentilj.si) in jo lahko dvignete na sedežu Občinske uprave Občine Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah. A) Ukrepi državnih pomoči za primarno kmetijsko proizvodnjo – skupinske izjeme A/1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za vse ukrepe pod to točko ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Bruto intenzivnost pomoči: – Do 50% upravičenih stroškov naložb na območjih z omejenimi dejavniki. – Do 40% upravičenih stroškov naložb na ostalih območjih. – Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 € na kmetijsko gospodarstvo. Upravičenci do pomoči: – Kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in je locirano v Občini Šentilj in katerih investicija, ki je predmet pomoči, je locirana na območju Občine Šentilj. Strošek lastnega dela ni predmet sofinanciranja. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za: A/1-1 Posodabljanje kmetij, A/1-2 Urejanje pašnikov, A/1-3 Urejanje kmetijskih zemljišč. A/1-1 Posodabljanje kmetij Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški: – Stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji (kadar je to samostojna investicijska faza). – Stroški materiala za gradnjo oziroma adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov. – Stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča oziroma ne-stanovanjski objekti). – Stroški nakupa kmetijske mehanizacije (kadar se nabavlja rabljena oprema, velja pogoj, da je predvideno osnovno sredstvo ob nabavi največ do polovice amortizirano – v skladu z veljavno zakonodajo na področju amortizacijskih stopenj). – Stroški nakupa zemljišč, če le ta predstavlja največ 10% vrednosti investicije. – Stroški opreme, vključno z računalniškimi programi. – Stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku. – Stroški nakupa in postavitev mrež proti toči. – Stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala. A/1-2 Urejanje pašnikov Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine. Upravičeni stroški: – Stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo in – strošek nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. A/1-3 Urejanje kmetijskih zemljišč Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč. Upravičeni stroški: – Stroški agromelioracij brez stroškov drenaž. A/2 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Bruto intenzivnost pomoči: – Podpora občine z upoštevanjem nacionalnega predpisa o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske tekoče proizvodnje za tekoče leto znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali zaradi bolezni. Upravičenci: – Pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve zavarovanja za kmetijska gospodarstva iz občine in ki imajo sklenjene pogodbe z Agencijo RS za kmetijske trge in razvojne trge in so sklenile s kmetijskimi gospodarstvi iz Občine Šentilj (katera so vpisana v register kmetijskih gospodarstev) prej navedeno zavarovanje za lokacije v Občini Šentilj. Upravičeni stroški: – Sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročajo bolezni. – Sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere. A/3 Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov Bruto intenzivnost pomoči: – Cilj pomoči je izboljšanje kakovosti, konkurenčnosti in preusmeritve kmetijske proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu. Občina Šentilj krije do 50% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci: – So pravne in fizične osebe, ki so pristojne za izvajanje dejavnosti za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov in zagotavljajo izvajanje storitev tako, da so dostopne vsem kmetijskim proizvajalcem na območju občine (na podlagi objektivno opredeljenih pogojev). Kolikor opravljajo to storitev skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop za storitve. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitev. Upravičeni stroški: – Stroški za izvedbo tržne raziskave za tisto področje, za katero bo največje zanimanje zainteresiranih proizvajalcev (vendar najmanj deset udeležencev). – Stroški priznanih certifikacijskih organov za prvo potrditev sistema zagotavljanja kakovosti. A/4 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju Namen je zagotavljanje višjega nivoja izobraženosti in strokovne usposobljenosti kmetov, in sicer za: – Izobraževanje in usposabljanje kmetov. – Organizacije tekmovanj in sejmov izven Občine Šentilj, vendar so posebnega pomena za občino ter sodelovanje na njih. – Sofinanciranje kataloga za vinogradništvo podravske regije. Bruto intenzivnost pomoči: – Do 50% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Omejitev: – Sofinanciranje tekmovanja oračev se izvede v skladu z opredeljeno bruto intenzivnostjo pomoči, vendar največ do višine 150,00 €. – Sofinanciranje kataloga za vinogradništvo se izvede v skladu z opredeljeno bruto intenzivnostjo pomoči, vendar največ do višine 150,00 €. Upravičenci so: – Fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno usposobljeni ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Upravičeni stroški: – Stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov za varstvo pri delu in za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi. – Stroški na področju organizacije tekmovanj – za tekmovanje oračev. – Stroški na področju katalogov za pripravo in izdelavo le-teh, kadar predstavljajo dejanske podatke iz dane občine ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. B) Ukrepi državne pomoči za predelavo, trženje in dopolnilne dejavnosti – de minimis Najvišji znesek – skupna pomoč de minimis dodeljena kateremukoli upravičencu ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih sredstev so dodeljena. Zgornja meja pomoči predstavlja bruto znesek pomoči izražen v denarni dotaciji pred odbitkom davka oziroma drugih dajatev. Upravičenci so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji. B/1 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in v dopolnilno dejavnost na kmetiji Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem dopolnilnih dejavnosti ter predelave kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih. Bruto intenzivnost pomoči: – Bruto intenzivnost pomoči znaša do 50% priznanih stroškov, vendar lahko najvišji znesek dodeljenih pomoči za posamezno kmetijsko gospodarstvo za vse namene tega ukrepa znaša največ 10.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Upravičeni stroški: – Stroški projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilno dejavnost, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih. – Stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. – Stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne dejavnosti na kmetijah ali trženje kmetijskih proizvodov. B/2 Promocija in trženje proizvodov in storitev Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. Bruto intenzivnost pomoči: – Do 50%, vendar do višine in za namen, ki je priznan v letnem programu kmetijstva v Odloku o proračunu Občine Šentilj za leto 2008. Upravičeni stroški: – Stroški priprave in izdelave prospekta tematsko turistično pot »Jesenska pot«. – Stroški vključitve, označbe in embaliranja vina kot produkta blagovne znamke »Dobrote iz Občine Šentilj«. B/3 Izobraževanje in usposabljanje na področju predelave in trženja in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja izobraženosti in strokovne usposobljenosti kmetov. Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% priznanih stroškov. Upravičeni stroški: – Stroški ene strokovne ekskurzije povezane z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. – Stroški kotizacij seminarjev, izobraževanja in predavanj za področje dopolnilnih dejavnosti, trženja in predelave. Omejitve: – Sofinanciranje stroškov ene strokovne ekskurzije se izvede v skladu z opredeljeno bruto intenzivnostjo pomoči, vendar največ do višine 2.000,00 € in ob upoštevanju pogoja, da mora biti najmanj 10 udeležencev strokovne ekskurzije, ki so naši občani. – Sofinanciranje stroškov kotizacij seminarjev, izobraževanja in predavanj se izvede v skladu z opredeljeno bruto intenzivnostjo pomoči, vendar največ do višine 4.453,16 €. C) Drugi ukrepi, ki ne predstavljajo državnih pomoči C/1 Sofinanciranje dejavnosti društev v Občini Šentilj, ki promovirajo kmetijsko dejavnost in razvoj podeželja Upravičenci: Društva, ki se ukvarjajo s promocijo kmetijske dejavnosti in razvojem podeželja v Občini Šentilj in so registrirani v skladu s pristojno zakonodajo o društvih in imajo sedež na območju Občine Šentilj. Merila in točkovanje je podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Sofinancirajo se naslednje aktivnosti v skladu z letnim planom kmetijstva: čebelarstvo, aktivnosti kmečkih žena in promocija konjeništva V. Merila in točkovanje: merila in točkovanje za pridobitev sredstev iz tega javnega razpisa so opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki je priloga tega razpisa. VI. Rok in način prijave Razpis je odprt do 9. maja 2008. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo« dostaviti na naslov Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele na sedež Občine Šentilj do 9. maja 2008 do 12. ure oziroma poslane priporočeno po pošti s poštnim žigom vključno do 9. maja 2008. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija za odpiranje vlog bo izločila iz postopka vse nepravočasno prispele vloge. Prijavitelje pravočasno prispelih vlog, vendar nepopolnih, pa bo pozvala k dopolnitvi v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog. Če vloge ne bodo dopolnjene v zadanem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bo obravnavala petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V primeru sprememb in dopolnitev (tako vsebinskih kot časovnih) ima Občina Šentilj pravico le-te uvesti in jih objaviti na spletnem naslovu Občine Šentilj: www.sentilj.si, vendar najkasneje do pet dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Župan Občine Šentilj lahko kadarkoli s sklepom prekine postopek javnega razpisa in dodelitve sredstev.

AAA Zlata odličnost