Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Št. 410-63/2008-2-301 Ob-3551/08 , Stran 1385
1. Predmet javnega razpisa in razpisna sredstva: razpisna vsota posojil s subvencionirano obrestno mero za naložbe v kmetijska gospodarstva v Občini Poljčane za leto 2008 znaša 154.300,00 EUR. Posojila se plasirajo preko NLB d.d. – podružnica Podravje, Titova cesta 2, Maribor, s katero Občina Poljčane sklene ustrezno pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri obravnavanju dolgoročnih posojil. Subvencionirane obresti, ki jih občina nakaže banki za upravičenca, predstavljajo državno pomoč. 2. Upravičenci Upravičenci so: – kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Poljčane in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter – kmetijska gospodarstva, ki se že ali se bodo ukvarjala z dopolnilno dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Poljčane. 3. Splošni pogoji upravičenosti: naložba mora biti v skladu s standardi skupnosti in ekonomsko upravičena. Kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah. 4. Namen posojila Posojila se dodelijo za: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije; – ureditev trajnih nasadov; – nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči; – naložbe v izgradnjo in obnovo objektov in naprav ter nakup opreme za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 5. Posojilni pogoji in višina posojila: obrestna mera za posojilo je 3% fiksna s 6-mesečnim moratorijem. Doba vračanja posojila znaša do 5 let. Posojilojemalec prične vračati posojilo po 6-mesečnem moratoriju. Možna višina posojila je do 50% vrednosti celotne naložbe vendar ne več kot 24.000 €. Možne oblike zavarovanja posojila so zavarovanje s hipoteko na nepremičninah, premičninah, poroštvom oziroma druga ustrezna oblika zavarovanja. V primeru zavarovanja s hipoteko, cenitev zastavljene nepremičnine opravi pooblaščeni cenilec banke, vrednost pa mora znašati vsaj dvakratni znesek kredita. Ostali pogoji so v skladu z akti banke. 6. Potrebna dokumentacija: za posojilo je potrebno oddati izpolnjeno vlogo, ki je dostopna v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, na spletni strani Občine Poljčane http://www.poljcane.si, na sedežu Kmetijske svetovalne službe v Slovenski Bistrici, na sedežu NLB d.d. – podružnica Podravje, Titova cesta 2, Maribor in na sedežu NLB d.d., Poslovalnica Slovenska Bistrica. Ob izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti še naslednja dokazila in drugo dokumentacijo: potrdilo o plačanih davčnih obveznostih, potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti, zemljiškoknjižni izpisek posestva (lahko pridobi občina iz uradnih evidenc), potrdilo o tržnih viških v preteklem letu, program o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna Kmetijsko svetovalna služba, ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo predračun ali račun o izdelavi, v primeru naložb povezanih z graditvijo objektov ustrezna prostorska dokumentacija (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje ...). Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača. 7. Obravnavanje vlog: prispele vloge bo obravnavala Komisija, ki jo imenuje župan. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo najkasneje 20 dni po zaključenem razpisu. 8. Način in rok za dostavo vlog Rok za dostavo vloge je najkasneje do vključno 2. 6. 2008 do 12. ure. Vloga se vloži pri NLB d.d., Poslovalnica Slovenska Bistrica, Trg svobode 26 ali pri NLB d.d. – podružnica Podravje, Titova cesta 2, Maribor. Obravnavale se bodo samo dokumentacijsko popolne in pravočasno prispele vloge. Prosilci, ki jim bo posojilo odobreno, sklenejo pogodbo z NLB d.d. – podružnica Podravje, Titova cesta 2, Maribor. Prejemniki državnih pomoči so dolžni omogočiti nadzor nad porabo sredstev. V primeru nenamenske porabe sredstev, so prejemniki dolžni povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Pri tem se obresti računajo od dneva nakazila. 9. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko prosilci dobijo pri NLB d.d., Poslovalnica Slovenska Bistrica, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica, vsak petek od 14.30 do 16. ure ali na tel. 805-06-50, pri NLB d.d. – podružnica Podravje, Titova cesta 2, Maribor, v poslovnem času, tel. 234-45-20 (Majda Ganzitti) in na Občini Poljčane, Bistriška c. 65, Klavdija Majer, tel. 802-92-24. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: klavdija.majer@poljcane.si.

AAA Zlata odličnost