Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Št. 410-62/2008-2-301 Ob-3550/08 , Stran 1383
I. Predmet razpisa: Občina Poljčane (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2008 z možnostjo koriščenja do 31. 12. 2008 v višini 22.500,00 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006, Uredbo Komisije (ES) št. 70/2001 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. II. Ukrepi – pogoji in merila za dodelitev sredstev: 1. ukrep: Naložbe v kmetijska gospodarstva Upravičenci: Fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Poljčane. Predmet pomoči: 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo – razpisna vsota: 9.000,00 EUR: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – nakup nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo in nakup rabljenih traktorjev do starosti 10 let, ki so registrirani; – ureditev trajnih nasadov; – nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški: – stroški posodobitve hlevov in drugih gospodarskih poslopij (projektna dokumentacija, gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...); – stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov. Gnojne jame in gnojišča za namen izpolnjevanja standarda nitratna direktiva se ne sofinancira; – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo in rabljenih traktorjev do starosti 10 let, ki so registrirani; – stroški ureditve trajnega nasada (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …); – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo; – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …). Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki; – do 40% upravičenih stroškov za ostala območja; vendar največ do 1.500,00 € na kmetijsko gospodarstvo. Če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%. Mladi kmetje morajo upoštevati določila 22. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1698/2005. 2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov – razpisna vsota: 3.000 EUR: – manjše agromelioracijska dela: do 40% vrednosti investicije oziroma do 50% na območjih z omejenimi dejavniki vendar ne več kot 500,00 EUR/ha (planiranje, priprava zemljišča in zatravitev) za največ 2 ha po kmetiji, – za pravo ureditev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi: do 40% vrednosti investicije oziroma do 50% na območjih z omejenimi dejavniki vendar ne več kot 150,00 EUR/ha. Pašniki morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi standardi za posamezno živalsko vrsto. Pri tem je najmanjša upravičena površina za ureditev pašnika 1 ha in največja 5 ha, – ureditev dostopov na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih): do 40% vrednosti investicije oziroma do 50% na območjih z omejenimi dejavniki vendar ne več kot 400,00 EUR. Upravičeni stroški: – stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …); – stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo. Potrebna dokumentacija: – vloga: Obrazec 1, – potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti, – finančno ovrednoten program, ki ga pripravi kmetijsko svetovalna služba Slovenska Bistrica z ustreznimi prilogami, – predračuni, – lokacijsko informacijo oziroma gradbeno dovoljenje kolikor je to potrebno, – fotokopija TTR vlagatelja. 2. ukrep: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Predmet pomoči: 1. Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje v tekočem letu – razpisna vsota: 3.000,00 EUR Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni živali. Predmet podpore: Sofinancira se zavarovalna premija, v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto. Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v Občini Poljčane in sklenejo zavarovanje kmetijsko proizvodnje za tekoče leto. Upravičeni stroški: Sofinanciranje zavarovalnih premij za: – zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, spomladansko pozebo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, – zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – razliko med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja živali zaradi bolezni. Potrebna dokumentacija: – vloga: Obrazec 2, – potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti, – fotokopija veljavne zavarovalne police, – fotokopija TTR vlagatelja. 3. ukrep: Zagotavljanje tehnične podpore Izobraževanje – razpisna vsota 2.000,00 EUR Namen ukrepa je izboljšati učinkovitost in strokovnost v kmetijstvu ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja. Predmet podpore: – izobraževanje in usposabljanje, svetovalne storitve, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacije in spletne strani. Upravičenci: 1. registrirani izvajalci Občina z upravičenci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Splošni pogoji upravičenosti: Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela in dokazila, zahtevana z javnim razpisom. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju na podlagi opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve. Upravičeni stroški: 1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...): – najem prostora, – honorarji izvajalcev, – oglaševanje, – gradiva za udeležence, – stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 2. Na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe: – stroški storitev. 3. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). 4. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroški najemnih razstavnih prostorov, – simbolične nagrade na tekmovanjih in ocenjevanjih. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih stroškov; – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Potrebna dokumentacija: – vloga: Obrazec 3, – finančno ovrednoten program. 4. Ukrep: Pomoči de minimis Predmet pomoči: 1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in dopolnilno dejavnost – razpisna vsota: 6.000,00 EUR. Ukrep je usmerjen v ohranjanje delovnih mest na podeželju in ustvarjanje novih ter izboljšanje dohodkovnega položaja in trženja na kmetijskih gospodarstvih. Podpora naložbam v nove dopolnilne dejavnosti in posodobitve že obstoječih dopolnilnih dejavnosti. Cilj ukrepa je več kmetijskih gospodarstev z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Predmet podpore: Predmet podpore so naložbe v: 1. predelavo kmetijskih proizvodov, (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov), 2. neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah, 3. neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kmetije, 4. turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike), 5. dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic, vezenje ...), 6. pridobivanje in prodajo energije iz obnovljivih virov na kmetiji, 7. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem, 8. izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, 9. zbiranje in kompostiranje organskih snovi, 10. aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Upravičenci: Kmetijsko gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo sedež v Občini Poljčane in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev. Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti. Upravičeni stroški: – gradbena in obrtniška dela; – stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški promocije; – stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči do 50% upravičenih stroškov, vendar največ do 2.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo. Upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji. Dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. Potrebna dokumentacija: – vloga: Obrazec 4, – potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti, – finančno ovrednoten program, ki ga pripravi kmetijsko svetovalna služba Slovenska Bistrica z ustreznimi prilogami, – fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, – predračuni, – lokacijsko informacijo oziroma gradbeno dovoljenje kolikor je to potrebno. III. Splošni pogoji: 1. Na razpis se lahko prijavijo pri posameznem ukrepu navedeni upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – podajo izjavo, da za posamezen namen še niso prejeli sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa, dokažejo višino sredstev z ustrezno dokumentacijo, – podajo izjavo o točnosti navedenih podatkov, – niso podjetje v težavah. 2. Upravičenec lahko pridobi nepovratna sredstva največ za dva ukrepa. Najnižji znesek dodeljenih sredstev za posamezni ukrep znaša 20 EUR. 3. Investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, najkasneje pa do 1. 12. 2008. 4. Sredstva pridobljena po tem razpisu se štejejo kot državna pomoč oziroma pomoč po pravilu de minimis. Občina Poljčane bo o dodeljenih pomočeh poročala v skladu z veljavno zakonodajo. 5. Vloga mora biti v celoti izpolnjena in vsebovati vse zahtevane priloge. Vloge so na voljo na internetnem naslovu http://www.poljcane.si, v sprejemni pisarni Občine Poljčane in na sedežu Kmetijske svetovalne službe v Slovenski Bistrici. 6. Vloge je potrebno oddati v zaprti kuverti ali poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Poljčane, Bistriška c. 65, 2319 Poljčane, označeno z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis kmetijstvo 2008«, do objave obvestila o zaprtju javnega razpisa oziroma porabe sredstev na posamezni postavki. Obvestilo o zaprtju javnega razpisa oziroma porabi sredstev bo objavljeno na enak način, kot je bil objavljen javni razpis. 7. Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Poljčane. Upravičene vloge bodo obravnavane po datumu in uri prispetja na Občino Poljčane, in sicer po zaporedju prispetja vlog. Komisija bo vloge obravnavala na 14 dni od datuma objave javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolne vloge bo komisija vlagatelja pozvala k dopolnitvi v skladu z določili zakona o splošnem upravnem postopku. 8. Z upravičenci bo Občina Poljčane sklenila pogodbe, v katerih bodo opredeljeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 9. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora biti dostavljen na Občino Poljčane najkasneje do 1. 12. 2008. 10. Dodatne informacije dobite na Občini Poljčane, Klavdija Majer, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po tel. 802-92-24 ter na Kmetijski svetovalni službi v Slovenski Bistrici, Ljubljanska cesta 93, tel. 805-58-80. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: klavdija.majer@poljcane.si.

AAA Zlata odličnost