Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Ob-3548/08 , Stran 1380
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008. Sredstva se namenijo za: 1. Pomoči namenjene primarni kmetijski proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge I, Pogodbe o ustanovitvi ES 1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006) 1.2. Ohranitev podeželske dediščine (5. člen uredbe komisije (ES) 1857/2006) 1.3. Usposabljanje in informiranje članov kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006) 2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov 2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji (ukrep de minimis) 2.2. Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov (ukrep de minimis) 2.3. Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis) 3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči 3.1 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol II. Upravičenci do sredstev Upravičenci do sredstev so podjetja v katerih število zaposlenih ne presega 5 zaposlenih in imajo sedež v Občini Dobrova - Polhov Gradec. Med ta podjetja (mikropodjetja, kot so opredeljena v Uredbi Komisije (ES) št.: 70/2001) se uvrščajo tudi kmetijska gospodarstva. Upravičenci so natančneje opredeljeni pri posameznem ukrepu. Pomoč se ne odobri za podjetja, ki so v težavah. III. Ukrepi in pogoji za pridobitev pomoči: 1. Pomoči namenjene primarni kmetijski proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge I, Pogodbe o ustanovitvi ES 1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006) Namen: Sredstva se namenijo za modernizacijo kmetijskih gospodarstev, izboljšanje konkurenčnosti in izboljšanju velikostne in posestne strukture zlasti kmetij, ki jim je kmetijska dejavnost edini vir preživetja. Cilj: Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za boljše počutje živali. Višina pomoči: – do 30% na ostalih območjih, – do 40% upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih z omejenimi dejavniki, – do 40% na ostalih območjih ali do 50% upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih z omejenimi dejavniki kadar je upravičenec mlad kmet. Pomoč se odobri kolikor so naložbe opredeljene v poslovnem načrtu in se izvaja v petih letih od vzpostavitve ali prevzema kmetijskega gospodarstva, – nakup kmetijskih zemljišč do višine 10% upravičenih stroškov celotne naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del celotne investicije, – najvišji znesek dodeljene pomoči za posamezno naložbo je 2.500 €, – najvišji znesek naložbe za dostope do kmetijskih gospodarstev ali zemljišč (privatne poti) je 10.000 €. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, – gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – končana naložba mora izpolnjevati novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali, – naložbe v gnojne jame in gnojišča, ki so sestavni del novogradnje hleva morajo dosegati standarde nitratne direktive, – naložba mora izpolnjevati enega izmed ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, razen pri kmetijskih poslopjih, če gre za nadomestitev objekta starejšega od 30 let, oziroma popolna prenova poslopja, – upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom. Vrste pomoči: A) – naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke, rejo), – naložbe v skladišča za krmo vključno s pripadajočo opremo, – naložbe v objekte in opremo za pridelavo, – nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo, B) nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije, C) prva postavitev ali obnova travniških sadovnjakov, D) naložbe v postavitev ali obnovo pašnika ali obore, E) naložbe v agromelioracijska dela na kmetijskih zemljiščih (stroški drenažnih del in čiščenja vodnih jarkov niso opravičljivi stroški), F) naložbe v dostope do kmetijskih gospodarstev in zemljišč (dovozne poti, poljske poti), G) naložbe v nakup novih ali rabljenih kmetijskih strojev. Opravičljivi stroški: – stroški izgradnje in izboljšanja nepremičnine, – stroški nakupa novih ali rabljenih kmetijskih strojev in kmetijske opreme vključno z računalniško opremo, – stroški postavitve in obnove travniških sadovnjakov, – stroški opreme za vzpostavitev nadzorovane paše domačih živali in gojene divjadi, vključno z oskrbo živali z vodo (nakup pašnega aparata, ograd, obor in opreme za oskrbo živali z vodo na pašniku), – stroški nakupa kmetijskih zemljišč, v višini 10% opravičljivih stroškov celotne investicije, – stroški ureditve privatnih cest do kmetije, – stroški agromelioracijskih del povezanih z ravnanjem terena in vzpostavitvijo travinj, – drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo projektov (honorarji arhitektov, študij izvedljivosti). Omejitve: Podpore se ne dodelijo za: – naložbe zunaj območja občine, – nakup in zasaditev letnih rastlin, – nakup živali, – stroški za drenažna dela, opremo za namakanje in namakalna dela, – naložbe za nadomestitev, – DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec, – pomoč se ne odobri za dejavnosti, ki jih je upravičenec že izvedel, ali je z izvedbo pričel pred odobritvijo sredstev, – samostojne naložbe ali obnove gnojne jame in gnojišča niso upravičeni stroški. Ti stroški so upravičeni le, če so sestavni del novogradnje hleva, – samostojen nakup kmetije in kmetijskih zemljišč, – naložba ni upravičena, če je namenjena proizvodnji proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, – ne glede na vir dodeljene pomoči (lokalni, državni ali evropski viri), najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če je podjetje na območju z omejenimi možnostmi (OMD). Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec. 1.2 Ohranitev podeželske dediščine (5. člen uredbe komisije (ES) 1857/2006) Namen: Sredstva se namenijo za ohranjanje tradicionalne krajine in stavb na območjih določenih v Strokovnih zasnovah s področja varstva kulturne dediščine za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec. Cilj: Ohranjati tradicionalno izročilo in krajino na podeželju. Višina pomoči: – do 60% upravičenih stroškov pri naložbah namenjenih ohranjanju neproizvodne dediščine na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50% na območjih izven OMD), – do 60% upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih kmetijskih poslopjih na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50% na območjih izven OMD), če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje zmogljivosti, – do 60% dodatnih stroškov nastalih zaradi uporabe tradicionalnih materialov na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50% na območjih izven OMD), – najvišji znesek dodeljene pomoči je 5.000 €. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, – gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – naložba mora biti skladna z izdanimi kulturno varstvenimi pogoji, – objekt ali območje kjer stoji objekt mora biti vključen v Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec. Kolikor ni vključen v Strokovne zasnove mora imeti mnenje območnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da je objekt z vidika varovanja kulturne dediščine pomemben, – upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva morajo biti lastniki objekta proizvodne ali neproizvodne dediščine. Vrste pomoči: A) zunanja obnova kmetijskih poslopij, B) zunanja obnova pomožnih kmetijskih objektov, C) zunanja obnova ostalih objektov neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti). Opravičljivi stroški: – stroški zunanje obnove kmetijskih poslopij, – stroški zunanje obnove pomožnih kmetijskih objektov, – stroški zunanje obnove ostalih neproizvodnih objektov, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti), – drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo obnove (vključno s stroški honorarjev arhitektov, študij izvedljivost). Omejitve: Podpore se ne dodelijo za: – naložbe zunaj območja občine, – DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec, – naložbe v stanovanjske objekte na kmetiji. Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva, s sedežem Občini Dobrova - Polhov Gradec. 1.3 Usposabljanje in informiranje članov kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006) Namen: Pri programu izobraževanja kmetov se sofinancirajo izobraževanja in usposabljanja kmetov in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja. Cilj: Dvig usposobljenosti članov kmetijskega gospodarstva z različnimi oblikami informiranja in usposabljanja ter izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Višina pomoči: – do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenec, ki izvaja usposabljanje kmetov mora k vlogi priložiti letni program izobraževanja ali usposabljanja, – upravičenec, ki izvaja izobraževanje mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem upravičencem na območju občine, – če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vrste pomoči: – na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in kmetijskih delavcev, – na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (npr.: davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje), – na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, – publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Opravičljivi stroški: – stroški organiziranja programa usposabljanja ali izobraževanja, – na področju organizacij forumov, tekmovanj, razstav in sejmov: stroški organizacije tekmovanj, sejmov, strokovnih ekskurzij, stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih, stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi, sejemski predstavitvi, stroški simboličnih nagrad podeljenih v okviru tekmovanj do 100 € na nagrado na zmagovalca, – stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na običajne operativne stroške podjetja kot so računovodske storitve, davčno svetovanje ipd.), – stroški izdaje publikaciji, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Omejitve: – stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški, – stroški pogostitev niso upravičeni stroški. Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci sredstev iz tega ukrepa so izvajalci storitev, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti namenov točke 1.3 in katerih storitve so namenjene članom kmetijskih gospodarstev območja občine. 2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov 2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji (ukrep de minimis) Namen: Posestna struktura kmetijskih gospodarstev v občini je razmeroma slaba, hkrati je veliko osamljenih kmetij. Dodaten vir zaslužka lahko te kmetije najdejo v novih dejavnostih, s čemer izboljšajo svoj ekonomski položaj in ohranjaje poseljenosti podeželja. Cilji: Ustvarjanje pogojev in možnosti za nova delovna mesta ter realizacijo poslovnih idej članov kmetijskega gospodarstva. Ukrep je namenjen naložbam potrebnim za začetek opravljanja nekmetijske dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe. Višina pomoči: – do 50% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 40% na območjih izven OMD), – do 60% upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet (ali do 50% na območjih izven OMD), – najvišji znesek dodeljene pomoči je 5.000 €. Vrste pomoči: – predelava kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gob, – prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov, – turizem na kmetiji (gostinska, nastanitvena in negostinska dejavnost), – dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov, – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem, – izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, – ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib, – aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, – gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – izpolnjevanje vseh pogojev za opravljanje določene dejavnosti (registracija proizvodnega obrata, izobrazba nosilca, registracija dopolnilne dejavnosti ...), – upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom. Opravičljivi stroški: – stroški izgradnje in izboljšanja objekta, ki je namenjen opravljanju dopolnilne dejavnosti, – stroški nakupa nove ali rabljene opreme in strojev vključno z računalniško opremo namenjeno opravljanju dopolnilne dejavnosti, – drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo projektov. Omejitve: – naložbe zunaj območja občine, – DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec, – honorarji arhitektov, študije izvedljivosti, – preproste naložbe (naložba v objekt ali opremo ne sme le nadomestiti starega objekta opreme, brez povečanja proizvodnje zmogljivosti), – skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let. Ciljna skupina (upravičenci): – člani družine, ki so fizične osebe in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnost, – podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih in so registrirana za opravljanje naštetih dopolnilnih dejavnosti, – skupine proizvajalcev, ki skupaj investirajo v dopolnilno dejavnost. 2.2 Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov (ukrep de minimis) Namen: Nezadostna odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami, zastarelost delovnih sredstev povečujeta stroške povezane s pridobivanjem lesa, kar vpliva na nekonkurenčnost gozdarstva. Cilj: – izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva, – izboljšanje dohodkovnega položaja pri lastnikih gozdov, – razvoj novih proizvodov ter uvajanje novih proizvodnih tehnologij, – izboljšanje varnosti pri delu, – modernizacija proizvodnje, – večja odprtost gozdov. Višina pomoči: – do 40% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 30% na območjih izven OMD), – do 50% upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet (ali do 40% na območjih izven OMD), – najvišji znesek dodeljene pomoči je 2.500 €. Vrste pomoči: – naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak, – naložbe v nakup novih ali rabljenih strojev in opreme za delo v gozdu. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, – sofinancirajo se naložbe v zasebne gozdove, – upravičenec mora biti lastnik ali solastnik gozda, – upravičenost gradnje gozdne vlake mora potrditi Zavod za gozdove RS, – naložba v gozdno vlako mora biti ekonomsko upravičena, – stroški nakupa in dobave opreme, stroški usposabljanja, – za nakup strojev ali opreme za delo v gozdu, mora imeti vlagatelj v lasti najmanj 5 ha gozda. Opravičljivi stroški: – stroški gradnje, rekonstrukcije in opreme vlake, – splošni stroški povezani s pripravo projekta, – stroški nakupa in dobave opreme. Omejitve: – naložbe zunaj območja občine, – pri naložbi v nakup novih ali rabljenih strojev in opreme niso upravičeni stroški za nakup mehanizacije za strojno sečnjo, – DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni zavezanec, – skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let. Ciljna skupina: Upravičenci do sredstev so zasebna kmetijska gospodarstva, registrirana v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ki kmetujejo skladno z načeli dobre prakse. 2.3 Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis) Namen: Pri programu usposabljanja in izobraževanja se financirajo programi usposabljanja ali izobraževanja, ki je namenjeno dopolnilni dejavnosti, udeležbi na seminarjih, in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja, namenjenih dopolnilnim dejavnostim na kmetiji. Cilj: Povečati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev s spodbujanjem registracije dopolnilnih dejavnosti. Višina pomoči: do 100% upravičenih stroškov. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenec, ki izvaja izobraževanje ali usposabljanja, mora k vlogi priložiti letni program izobraževanja ali usposabljanja, – upravičenec, ki izvaja izobraževanje mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem upravičencem na območju občine, – upravičenci, ki kandidirajo za pridobitev sredstev različnih usposabljanj in izobraževanj to dokazujejo z dokazilom o udeležbi na izobraževanju ali usposabljanju in dokazilom o uspešnem zaključku usposabljanja. Vrste pomoči: – organizacija in udeležba izobraževanje in usposabljanje odraslih, – organizacija in udeležba na forumih, – organizacija strokovnih eksurzij, – organizacija tekmovanj in razstav in sodelovanje na njih, – organizacija sejmov in sodelovanju na sejmih, – svetovalne storitve kmetom, – priprava publikacij, brošur, letakov, – vzpostavitev spletnih strani. Opravičljivi stroški: – stroški usposabljanja ali izobraževanja, – stroški organiziranja izobraževanja ali usposabljanja, – stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih, – stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na običajne operativne stroške podjetja kot so računovodske storitve, davčno svetovanje ipd.), – stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi, sejemski predstavitvi, – stroški informiranja preko medijev in drugih dejavnosti povezanih z informiranjem, – stroški simboličnih nagrad podeljenih v okviru tekmovanj do 100 € na nagrado na zmagovalca. Omejitve: – stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški, – stroški pogostitev niso upravičeni stroški, – stroške izobraževanj za pridobivanje certifikatov nove dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora upravičenec vrniti skupaj za zamudnimi obrestmi, če dopolnilna dejavnost ni bila registrirana v treh letih po prejemu sredstev. Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so vsi člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost ali jo nameravajo registrirati v treh letih, organizatorji izobraževanj in usposabljanj, ki delujejo na območju občine, lahko tudi izven občine. 3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči 3.1 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol Namen: Finančna pomoč je namenjena popularizaciji poklicnega, srednje šolskega, visokošolskega ali univerzitetnega študija na kmetijskih programih poklicnih srednjih šol in univerz. Cilj: Spodbujati mlade, predvsem bodoče nosilce kmetijskih gospodarstev, da se odločajo za šolanje na kmetijskih šolah, s čemer želimo doseči boljšo izobrazbeno strukturo na kmetijah. Višina pomoči: Do višine 450 € na dijaka in študenta v tekočem šolskem letu. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo, katerega član je upravičenec, mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, – uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem letu, – redno vpisan v srednješolski program v univerzitetni študij v tekočem šolskem letu. Vrste pomoči: – enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih šol in univerz. Omejitve: – enkratna pomoč se ne izplača dijakom in študentom, ki niso vpisani v kmetijske šole, – dijaki in študentje ponovno vpisani v isti letnik in študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni. Ciljna skupina (upravičenci): Dijaki in študentje kmetijskih šol in univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem kmetijskega gospodarstva. IV. Merila: merila so natančneje opisana v razpisni dokumentaciji. V. Višina razpisanih sredstev Sredstva bremenijo proračunsko postavko 11003 Proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008. Okvirna višina razpisanih sredstev je 47.989 €. Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so nastali po datumu odobritve sredstev in so bili plačani do predložitve zahtevka. Upravičenci lahko vlagajo zahtevke za izplačilo upravičenih sredstev do 30. 4. 2009. Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu, je 50 €. Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih na podlagi računa in potrdila o plačilu računa. Kolikor bo na razpis prispelo več vlog, kot je na razpolago sredstev, se bo odstotek pomoči pri posameznem ukrepu ustrezno znižal. VI. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www.dobrova-polhovgradec.si ali na sedežu občine. Lahko pa jo na osnovi poslane zahteve na elektronski naslov info@dobrova-polhovgradec.si, posredujemo tudi po elektronski pošti. VII. Način prijave in roki Prijave na razpis morajo prispeti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, s pripisom »ne odpiraj, javni razpis, kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge. Rok za oddajo vlog: 9. 5. 2008. VIII. Odpiranje vlog Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 13. 5. 2008, v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Dobrova - Polhov Gradec. Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi vse vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah. Vloge predlagateljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo, kakor tudi vsebinsko neustrezne vloge, bodo s sklepom župana ali pooblaščene osebe, zavrnjene. IX. Obveščanje o izboru O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog strokovne komisije župan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. V obrazložitvi odločbe mora utemeljiti svojo odločitev, navesti namen in upravičene stroške na podlagi katerih je upravičenec prejel sredstva. V obrazložitvi odločbe bo utemeljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve bo opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni stroški, za katere so sredstva namenjena. Zoper odločitev v odločbi, lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov občine v roku 8 dni od prejema odločbe. Na podlagi odločbe se z upravičencem sklene pogodba, ki bo podrobneje opredelila medsebojne obveznosti. X. Spremljane namenske porabe sredstev Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisija. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. Če se ugotovi – da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, – da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, – da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu, – da je upravičenec odtujil (prodal) nepremično in opremo sofinancirano iz proračuna občine, pred iztekom 5 let, – če investicije za katero je pridobil sredstva ni dokončal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu kot je predvideval v prijavi na razpis, – druge nepravilnosti pri uporabi sredstev, je upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev. V teh primerih ne more pridobiti sredstev za dobo petih let. XI. Informacije: dodatne informacije po tel. 01/36-01-800, kontaktna oseba: Helena Čuk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.