Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Št. 100-11/2008 Ob-3547/08 , Stran 1379
1. Predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril za izbor prejemnikov sredstev Predmet javnega razpisa je nadomestitev dela plače pripravniku in za novo zaposleno osebo na območju Občine Ilirska Bistrica, ko delodajalec zaposli brezposelno osebo, ki je iskala prvo zaposlitev. Namen nadomestitve dela plače pripravniku je povečevanje možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni, na območju Občine Ilirska Bistrica. Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec – delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke tega razpisa in ki v času od 1. 1. 2008, najkasneje pa do 31. 12. 2008, realizira zaposlitev pripravnika ali brezposelne osebe, ki išče prvo zaposlitev, na območju Občine Ilirska Bistrica. Nadomestitev dela plače se odobri za dobo enega leta od zaposlitve osebe, za katero je bila odobrena nadomestitev dela plače (oziroma za čas opravljanja pripravništva). Z zaposlitvijo oseb iz prvega odstavka tega člena mora delodajalec odpreti novo zaposlitev. Nove zaposlitve nastale na podlagi zaposlitve pripravnikov oziroma zaposlitve oseb, ki še niso bile zaposlene, za katere se namenja sredstva za nadomestitev dela plače, morajo biti po prenehanju prejemanja nadomestitve dela plače ohranjene vsaj za enako dobo, kot je trajalo prejemanje pomoči. 2. Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec – delodajalec (vse statusne oblike): – z območja Občine Ilirska Bistrica, ki izkaže pripravljenost, da pripravniku ali osebi, ki išče prvo zaposlitev, katera ima stalno bivališče na območju Občine Ilirska Bistrica, omogoči pridobitev ustreznih delovnih izkušenj in opravljanje pripravniškega oziroma strokovnega izpita in novo zaposlitev po prenehanju prejemanja pomoči ohrani vsaj za enako dobo, kot je trajalo prejemanje pomoči, – ki ima v času veljavnosti izvajanja sofinanciranja registriran sedež in obratuje v Občini Ilirska Bistrica, – ki je registriran in predloži dokazilo o registraciji – izpisek iz sodnega registra (za gospodarske družbe); potrdilo, da je vpisan pri davčnem organu – priglasitveni list (za samostojne podjetnike); dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni, – ki bo zagotovil mentorja za pripravnike, – priloži krajši opis podjetja in delovnega mesta, na katerega se bo zaposlila oseba, – ki bo s pogodbo prevzel določene obveznosti ter v primeru zaposlitve pripravnika posredoval končno poročilo o realizaciji programa pripravništva, – ki bo ob dostavitvi poročila o realizaciji koriščenja dodeljene pomoči dostavil tudi fotokopijo M1/M2, – ki ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije (za gospodarske družbe) – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, – predloži potrdilo, da ima poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, – ki predloži izjavo, da v zadnjem mesecu pred prijavo na razpis na istih oziroma podobnih delovnih mestih, za katera uveljavlja vlogo za sofinanciranje, ni zmanjšal skupnega števila zaposlenih in dostavil podatke, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje kriterija novih zaposlitev iz tretjega odstavka 2. člena pravilnika, ki določa: »Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih dvanajstih mesecev. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev ni potrebna, če je obstoječe delovno mesto postalo nezasedeno zaradi prostovoljnega odhoda, upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpustitve zaradi razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in ne kot rezultat presežnih delavcev.«, – ki predloži izjavo, da ni prejel sredstev oziroma koliko sredstev je že prejel za isti namen iz kakšnega drugega javnega vira, – ki predloži izjavo, da jamči za resničnost in točnost podatkov. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za nadomestitev dela plače pripravniku le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov, do maksimalnega obsega sredstev v skladu z zakonodajo. Sredstva se posameznim upravičencem lahko dodeli, če pomenijo vzpodbudo za realizacijo namena in cilja povečevanja možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni, na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma so za to nujno potrebna. Glede na potrjeno shemo pomoči »de minimis« Občine Ilirska Bistrica, s strani Komisije za nadzor državnih pomoči, RS Ministrstva za finance, se pri dodeljevanju in poročanju o dodeljenih pomočeh upošteva področna zakonodaja. 3. Merila za izbor Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo: – delodajalci s področja gospodarstva, – delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti pripravnika oziroma osebo, ki išče prvo zaposlitev, za nedoločen čas, podrejeno pa delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti navedene osebe za določen čas najmanj za dobo predpisano s pravilnikom in tem razpisom, kjer imajo prednost tisti, ki ga zaposlijo za daljšo dobo, – v primeru izpolnjevanja enakih pogojev ima pri zaposlovanju pripravnikov prednost pripravnik z doseženim boljšim uspehom v zadnjem letu izobraževanja. 4. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa Višina sredstev tega razpisa je 18.000,00 evrov. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 118/07, proračunska postavka 4001001 Pripravništvo – prve zaposlitve, konto 410208). Pripravniku oziroma novo zaposleni osebi se nadomesti največ do 50% izhodiščne plače (I. bruto) za posamezni tarifni razred po splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo ali za negospodarske dejavnosti glede na to, za katero področje se dodelijo sredstva za nadomestitev dela plače, za katerega je delodajalec uspel s prijavo na razpisu. 5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za nadomestitev dela plače pripravnika in opremljenost vlog Vloge morajo na naslov prispeti: – do 30. 4. 2008, do 11. ure (za prvo odpiranje), – do 29. 8. 2008, do 11. ure (za drugo odpiranje), – do 10. 11. 2008, do 11. ure (za tretje odpiranje). Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 10. 11. 2008. Zaključitev javnega razpisa se objavi. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge upravičenci lahko oddajo osebno ali po pošti priporočeno ali s povratnico. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Vloge morajo imeti oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – Nadomestitev dela plače«. 6. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa Pravočasne in popolne vloge bo odprla, pregledala in ocenila tričlanska komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljata dva delavca občinske uprave in en član Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica. Komisija o navedenem sestavi predlog za razdelitev sredstev, ki ga predloži v obravnavo županu. Slednji bo na podlagi poročila komisije, pogojev in meril tega razpisa ter predpisanih kriterijev uporabe proračunskih sredstev s sklepom odločil o prejemniku. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku treh dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo, v roku treh dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa praviloma v roku 15 dni od datuma določenega za odpiranje vlog. 7. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, v sprejemni pisarni, pritličje levo, vsak delovni dan, do izteka prijave na razpis. Prav tako je razpisna dokumentacija na razpolago na spletni strani Občine Ilirska Bistrica, http://www.ilirska-bistrica.si. Druge informacije o javnem razpisu lahko vlagatelji dobijo na tel. 05/714-13-61, pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.