Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Št. 01020/2008 Ob-3568/08 , Stran 1379
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije upokojencev in invalidov v letu 2008. 2. Višina razpisanih sredstev Razpisana sredstva v letu 2008 skupno znašajo 176.143 EUR, od tega je: – za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih 149.721,55 EUR, – za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov pa 26.421,45 EUR. Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne dejavnosti upokojencev in invalidov in se ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij. 3. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo: – organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni ter – invalidske organizacije, organizirane na državni ravni, ki imajo med člani najmanj 10% delovnih invalidov. 4. Merila in kriteriji za delitev sredstev Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev se delijo glede na število upokojencev – članov organizacij upokojencev, prijavljenih na javni razpis, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov se delijo glede na število delovnih invalidov – članov invalidskih organizacij, prijavljenih na javni razpis, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. 5. Razpisna dokumentacija Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti: – program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti za leto 2008 z načrtovano porabo sredstev, – dokazilo o tem, da je organizacija upokojencev oziroma invalidska organizacija organizirana na državni ravni in – dokazilo oziroma izjavo o številu članov organizacije upokojencev oziroma invalidske organizacije. Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu članov – delovnih invalidov. 6. Rok za prijavo in način prijave na javni razpis Prijavo na razpis je treba vložiti v roku 10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Pisno vlogo s prilogami je treba poslati v zaprtih ovojnicah z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za RŠK dejavnost v letu 2008 – Ne odpiraj!« na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana. Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Za morebitna dodatna pojasnila je na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določena kontaktna oseba Jana Šušteršič – Kobal. 7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od izteka roka za oddajo vlog. 8. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določenih v 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in kriteriji iz 4. točke tega javnega razpisa, med posamezne upravičence bo izvedel Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 9. Obveznost prejemnikov sredstev v letu 2007: prejemniki sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in invalidov na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 41/07 z dne 11. 5. 2007, morajo v roku in na naslov iz 6. točke tega javnega razpisa predložiti dokumentacijo, iz katere bo razvidna namenska poraba sredstev. Prejemnik sredstev v letu 2007, ki v zgoraj določenem roku ne bo izkazal namenske porabe sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega javnega razpisa.