Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Ob-3552/08 , Stran 1375
1. Predmet razpisa »Razpis A«: posojila brezposelnim osebam, ki so oziroma bodo realizirale samozaposlitev s pomočjo ZRSZ preko programa pospeševanja samozaposlovanja od 1. 1. 2007 naprej in gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) pri zaposlovanju brezposelnih oseb, prijavljenih na ZRSZ, ki povečujejo število zaposlenih, od 1. 1. 2008 dalje. Razpisana sredstva zagotavljajo ZRSZ in občine. »Razpis B«: posojila za samozaposlitev podjetnikov začetnikov in odpiranje novih delovnih mest v gospodarstvu pri delodajalcih (do 50 zaposlenih) za zaposlitve, realizirane od 1. 1. 2008 dalje in za posojilo (obratna sredstva) delodajalcem (do 50 zaposlenih), ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2008 prejeli posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila. Razpisana sredstva zagotavljajo občine. Prosilec lahko zaprosi za finančno pomoč za samozaposlitev le enkrat. Razpisana sredstva znašajo: »Razpis A« 635.000 EUR, »Razpis B« 360.000 EUR, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil oziroma če niso zagotovljeni vsi viri za izvedbo razpisa. 2. Pogoji za prijavo »Razpis A«: na razpis se lahko prijavijo: 1. brezposelne osebe, ki so realizirale samozaposlitev po programu ZRSZ od 1. 1. 2007 naprej in 2. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so od 1. 1. 2008 dalje zaposlili za nedoločen čas oziroma čas odplačila posojila brezposelno osebo, prijavljeno na ZRSZ, in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklima dvema letoma. »Razpis B«: na razpis se lahko prijavijo: 1. osebe, ki so realizirale samozaposlitev brez posredovanja ZRSZ od 1. 1. 2008 naprej, 2. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki za nedoločen čas zaposlijo osebo, ki išče zaposlitev in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu, od 1. 1. 2008 dalje, če za zaposlitev iste osebe še niso prejeli sredstev ZRSZ za novo delovno mesto oziroma sredstev občin, 3. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so iz razpisanih sredstev GSD za leto 2008 prejeli posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila, in sicer: – 5.000,00 EUR/investicijo (za investicije do 50.000,00 EUR), – 10.000,00 EUR/investicijo (za investicije nad 50.000,00 EUR). Za ekološka tovorna vozila se štejejo tovorna vozila z motorji najvišjega ekološkega standarda. Gre za vozila z motorji z oznako EURO 4 ali EURO 5, ki so bila izdelana vsaj v letu 2006. Prednost pri dodelitvi sredstev iz »Razpisa B« imajo prosilci iz 1. in 2. točke. V primeru porabe sredstev »Razpisa A« pred porabo sredstev »Razpisa B«, so prosilci, ki izpolnjujejo pogoje »Razpisa A« upravičeni do posojil iz sredstev »Razpisa B«. Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti namen (investicijo) le enkrat. Prosilec mora imeti sedež na območju občine, ki sodeluje v razpisu. Če delodajalec v času, za katerega je prejel posojilo, zmanjša število zaposlenih za nedoločen čas in v roku enega meseca ne zaposli drugega delavca za nedoločen čas, je dolžan še neodplačani del posojila vrniti naenkrat, najpozneje v mesecu dni, če odbor za odobritev posojil ne odloči drugače. 3. Posojilni pogoji Znesek posojila: – 5.000,00 EUR za samozaposlitev oziroma vsako delovno mesto, ki ustreza razpisnim pogojem, – 5.000,00 EUR/investicijo, za obratna sredstva, če je prejel delodajalec posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2008 za realizacijo investicije v vrednosti do 50.000,00 EUR, – 10.000,00 EUR/investicijo, za obratna sredstva, če je prejel delodajalec posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2008 za realizacijo investicije v opremo v vrednosti nad 50.000,00 EUR. Obrestna mera: NLB d.d. = 5,30% letno nominalno, nespremenljiva; SKB d.d., Banka Koper d.d., Abanka Vipa d.d., Probanka d.d. in Nova KBM d.d. = 6M EURIBOR + 0,7%. Odplačilna doba: nad 1 do 3 leta z možnostjo 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice. Stroški banke: 0,5% od zneska posojila oziroma najmanj 63,00 EUR. Stroški obdelave posamezne vloge RC: 25,00 EUR + DDV (za vloge iz »Razpisa B«). Način odplačila posojila: obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih, po dogovoru z banko podpisnico pogodbe. Zavarovanje: po pogojih banke ali z garancijo GSD od 50 do 85% odobrenega zneska, preostanek posojila pa po pogojih banke. Strošek garancije: 1% od vrednosti garancije. 4. Vloga Vlogo za posojilo lahko prosilec prejme na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Damjan Malnarič, tel. 07/337-29-87 in v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10. Vlogo lahko prosilci dobijo tudi na spletni strani www.rc-nm.si. Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo zavrnjene. 5. Rok za oddajo vlog Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa. Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij in banka enkrat mesečno. RC GSD bo prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15 dneh po sprejemu odločitve na odboru.

AAA Zlata odličnost