Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

Št. 430-30/2008 Ob-3707/08 , Stran 1375
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila Ministrstvo). 2. Predmet razpisa: dodeljevanje finančnih spodbud občinam za izdelavo lokalnih energetskih konceptov (v nadaljevanju LEK). 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu, ki so bolj podrobno podani v razpisni dokumentaciji so: Na razpis se lahko prijavi občina, ki namerava, oziroma izdeluje lokalni energetski koncept, ki ga mora v skladu z 41. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – EZ-B (Ur. l. RS, št. 118/06) sprejeti najpozneje do 1. januarja 2011 in – ki v zadnjih 5 letih ni dobila finančne spodbude za ta namen; občina, ki je pred 5 leti ali prej že pridobila spodbudo za izdelavo energetske zasnove, mora vlogi priložiti navedbo razlogov za ponovno izdelavo, predstavitev prejšnje zasnove in poročilo o izvedenih ukrepih v času od sprejetja zasnove, do konca preteklega leta ter vpliv teh ukrepov na porabo in strukturo porabljene energije in na emisije, – ki predvideva energetsko zasnovo za celotno občino in ne le posameznih delov občine, – ki ima sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem izdelave LEK, izbranim v skladu s predpisi o javnem naročanju, – ki se namerava prijaviti na razpis, nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z Ministrstvom. Na razpis se lahko prijavi tudi občina, ki izpolnjuje zgornje pogoje in namerava ali izdeluje LEK, ki bo zajemal več sosednjih občin s skupno energetsko infrastrukturo in skupnim programom dela za izdelavo LEK. 4. Merila za dodelitev spodbud: spodbude se bodo dodeljevale popolnim vlogam občin, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja na razpisu po vrstnem redu prispetja, do porabe razpisanih sredstev. Način obravnave vlog, merila za določitev popolnosti vlog in višina sofinanciranja, ki glede na število prebivalcev občine znaša od 2.000 € do 10.000 €, so bolj natančno določeni v razpisni dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 5542 »Spodbujanje URE in OVE« je za ta razpis predviden skupni znesek 140.000 € s predvideno porabo 80.000 € v letu 2008 in 60.000 € v letu 2009. 6. Predvideno obdobje porabe sredstev: do konca aprila 2009. 7. Rok v katerem lahko vlagatelji vložijo vloge in način vložitve vlog Za vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na naslov najpozneje en delovni dan pred odpiranjem do 15. ure. Vloge, ki bodo prispele po poteku roka za posamezno odpiranje, bodo obravnavane na naslednjem odpiranju vlog v okviru razpoložljivih sredstev razpisa. Zapečatene ovojnice z vlogami morajo biti dostavljene na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, in jasno označene z imenom in naslovom prosilca, napisom »Vloga – Ne odpiraj!« z navedbo predmeta sofinanciranja in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. V razpisni dokumentaciji je kot pripomoček k označitvi vloge dodan »obrazec za oddajo vloge«, ki se ga lahko, izpolnjenega prilepi na ovojnico. Če je vloga poslana po pošti, mora biti iz poštne štampiljke na ovojnici razviden čas oddaje vloge na pošti (dan, ura, minuta). Če iz štampiljke na ovojnici ne bosta razvidna ura in minuta oddaje, se bo štelo, da je ovojnica oddana ob 24. uri. Vloge v nepravilno označenih ovojnicah bodo izločene in vrnjene pošiljateljem. 8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: prvo odpiranje vlog bo v ponedeljek 12. 5. 2008, naslednja pa, če ne bodo porabljena predvidena sredstva razpisa, 30. 6. 2008 in 1. 9. 2008 ob 14.30, v prostorih Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana. Na odpiranju bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele en delovni dan pred odpiranjem (petek) do 15. ure. Vloge, ki bodo prispele po poteku roka za posamezno odpiranje, bodo obravnavane na naslednjem odpiranju vlog v okviru razpoložljivih sredstev razpisa. Odpiranja ne bodo javna. Podatek o višini preostalih sredstev za morebitna naslednja odpiranja, bo 40 dni po vsakokratnem odpiranju dosegljiv na spletni strani »www.aure.si« in po tel. 01/478-70-62. 9. Prosilci bodo po vsakem odpiranju vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 90 dneh od dneva odpiranja. 10. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletni strani »www.aure.si«. Interesenti, ki nimajo možnosti dviga razpisne dokumentacije s spletne strani, se lahko o osebnem dvigu dogovorijo telefonsko na št. 01/478-70-62. Telefonske klice z najavo dviga razpisne dokumentacije za naslednji dan na naslovu Ministrstva na lokaciji Dunajska c. 47, Ljubljana, bo v torek in četrtek v tednu pred vsakokratnim odpiranjem vlog od 7.30 do 12.30 sprejemal Dragotin Živkovič, pri katerem bo možen dvig dokumentacije. V tednu pred vsakokratnim odpiranjem vlog, bodo vsakodnevno od 8. do 12. ure na isti številki na voljo tudi dodatne informacije v zvezi z razpisom.

AAA Zlata odličnost