Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

107. Sklep o objavi besedila Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ureditvi obveznosti bivše ZSSR po obračunih, povezanih z blagovnim prometom med bivšo SFRJ in bivšo ZSSR, stran 1721.

Na podlagi tretjega odstavka 77. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, in 20/06 – ZNOMCMO) je Vlada Republike Slovenije na 180. redni seji dne 4. 9. 2008 sprejela
S K L E P
o objavi besedila Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ureditvi obveznosti bivše ZSSR po obračunih, povezanih z blagovnim prometom med bivšo SFRJ in bivšo ZSSR,
ki se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ureditvi obveznosti bivše ZSSR po obračunih, povezanih z blagovnim prometom med bivšo SFRJ in bivšo ZSSR
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije, v nadaljnjem besedilu: pogodbeni strani, sta se
zaradi izvajanja Memoranduma med Vlado Ruske federacije in Vlado Bosne in Hercegovine, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Republike Makedonije, Vlado Srbije in Črne gore, Vlado Republike Slovenije o poravnavi medsebojnih finančnih terjatev po obračunih, povezanih z blagovnim prometom med bivšo ZSSR in bivšo SFRJ, z dne 17. septembra 2003 (v nadaljnjem besedilu: memorandum),
v želji po dokončni določitvi deleža obveznosti bivše ZSSR v končnem saldu po obračunih, povezanih z blagovnim prometom med bivšo SFRJ in bivšo ZSSR, ki pripada Republiki Sloveniji v skladu s 5. členom memoranduma,
zaradi nadaljnjega razvoja ter krepitve trgovinskih, finančnih in ekonomskih odnosov med državama pogodbenih strani
dogovorili:
1. člen
Predmet sporazuma
1. Predmet tega sporazuma je določitev deleža obveznosti bivše ZSSR v klirinških dolarjih v končnem saldu po obračunih, povezanih z blagovnim prometom med bivšo SFRJ in bivšo ZSSR, ki pripada Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: obveznosti bivše ZSSR).
2. V skladu z drugim odstavkom 5. člena memoranduma višina terjatev do bivše ZSSR znaša 206.712.294,20 klirinškega dolarja.
3. Pogodbeni strani potrjujeta, da nimata drugih medsebojnih finančnih terjatev po obračunih, povezanih z blagovnim prometom med bivšo SFRJ in bivšo ZSSR, in drugih finančnih terjatev ali zahtev v zvezi z obstojem bivše SFRJ in bivše ZSSR razen terjatev, ki so navedene v drugem odstavku tega člena in 5. členu tega sporazuma.
2. člen
Znesek za poravnavo
Znesek obveznosti bivše ZSSR se preračuna v USD po tečaju 1 klirinški dolar je 0,625 USD in znaša 129.195.183,88 USD (v nadaljnjem besedilu: znesek za poravnavo).
Znesek za poravnavo je dokončen, pogodbeni strani ga ne moreta več spreminjati in se poravna v skladu s tem sporazumom.
3. člen
Plačilo zneska za poravnavo
1. Znesek za poravnavo se plača z dobavami blaga (razen surovin in borznega blaga) in storitev iz Ruske federacije v Republiko Slovenijo v skladu s 4. členom tega sporazuma, in sicer v treh letih od dneva podpisa tega sporazuma.
2. Seznam (nomenklaturo) blaga in storitev, navedenih v prvem odstavku tega člena, uskladijo organi pogodbenih strani iz drugega odstavka 6. člena tega sporazuma.
3. Neporavnani del zneska za poravnavo na dan izteka triletnega obdobja od dneva podpisa tega sporazuma (v nadaljnjem besedilu: datum plačila) in obresti nanj, obračunane v skladu s četrtim odstavkom tega člena, se plačajo v enkratnem denarnem znesku v skladu s plačilnimi navodili Banke Slovenije najpozneje v 30 dneh po datumu plačila.
4. Če znesek za poravnavo na datum plačila ni plačan v celoti ali je plačan delno, se na neporavnani znesek obračunajo obresti, in sicer polletno, od dneva podpisa tega sporazuma do dneva dejanskega plačila po obrestni meri, ki je enaka obrestni meri LIBOR za šestmesečne depozite v USD, ki jo določi Britansko združenje bančnikov ob 11. uri dopoldne po londonskem času dva delovna dneva pred prvim dnem ustreznega časovnega obdobja, povečani za 0,5 odstotka. Zadnje obračunsko obdobje se začne z datumom plačila in se konča na dan celotnega dejanskega plačila neporavnanega dela zneska za poravnavo.
4. člen
Poravnava z dobavami in storitvami
1. Dobave blaga in storitev iz Ruske federacije v Republiko Slovenijo zaradi poravnave zneska za poravnavo se izvajajo na podlagi posameznih izvozno-uvoznih pogodb, ki jih sklenejo slovenski kupci in ruski dobavitelji, določeni v skladu z zakonodajo vsake pogodbene strani (v nadaljnjem besedilu: pogodbe).
2. Obračuni po pogodbah za dobave blaga in storitev zaradi poravnave zneska za poravnavo se izvajajo prek pooblaščenih bank pogodbenih strani iz 7. člena tega sporazuma na podlagi listin, predvidenih v pogodbah, bodisi z nepreklicnim dokumentarnim akreditivom, ki ga Banka Slovenije odpre v korist ruskega dobavitelja in Vnešekonombanka avizira, bodisi s plačilnim nalogom. Banka Slovenije je izvršilna banka za akreditive.
3. Akceptiranje in plačilo ali neakceptiranje/delno akceptiranje/zavrnitev sprejetja plačilnih dokumentov se opravi najpozneje v 15 koledarskih dneh, potem ko Banka Slovenije prejme plačilni nalog. Če Vnešekonombanka v 15 koledarskih dneh ne prejme sporočila Banke Slovenije, da slovenski kupec ni akceptiral plačilnih dokumentov, da jih je akceptiral delno ali da je zavrnil njihovo sprejetje, se šteje, da je plačilni nalog akceptiran in plačan.
4. Banka Slovenije odpiše znesek za poravnavo ob vsaki dobavi blaga in storitev z dnem valute, ki ustreza dnevu spremne dokumentacije (tovorni list, letalski tovorni list, železniški tovorni list itd.), ali z dnem akcepta.
5. člen
Ureditev komercialnega dolga bivše ZSSR
1. Komercialni dolg bivše ZSSR v zvezi s posli zunanjetrgovinskih organizacij bivše ZSSR do izvoznikov Republike Slovenije ni predmet tega sporazuma. Ta dolg se uskladi in poravna v skladu s Sklepom št. 931 Vlade Ruske federacije z dne 29. decembra 2001 o poravnavi komercialnega dolga bivše ZSSR do tujih komercialnih upnikov (Zbirka zakonodaje Ruske federacije, 2002, št. 1, str. 49) s konverzijo tega dolga v obveznice Ruske federacije, nominirane v USD, izdane v skladu s Sklepom št. 478 Vlade Ruske federacije z dne 23. junija 2000 o poravnavi dolga bivše ZSSR do tujih komercialnih bank in finančnih institucij, združenih v Londonskem klubu upnikov (Zbirka zakonodaje Ruske federacije, 2000, št. 28, str. 2976), pod pogojem, da ustreza merilom iz Izjave Vlade Ruske federacije z dne 1. oktobra 1994 o konverziji komercialnega dolga bivše ZSSR do tujih upnikov in merilom iz Sklepa št. 931 Vlade Ruske federacije z dne 29. decembra 2001.
2. Ruska stran bo slovensko stran pravočasno obvestila o spremembah zakonodaje Ruske federacije v zvezi s poravnavo komercialnega dolga bivše ZSSR.
6. člen
Pooblaščena organa
1. Pooblaščena organa pogodbenih strani za izvajanje tega sporazuma sta Ministrstvo za finance Republike Slovenije in Ministrstvo za finance Ruske federacije.
2. Seznam blaga in storitev iz drugega odstavka 3. člena tega sporazuma uskladijo Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije na slovenski strani ter Ministrstvo za finance Ruske federacije in Ministrstvo za ekonomski razvoj in trgovino Ruske federacije na ruski strani.
3. Sklepanje in izvajanje pogodb nadzirajo:
na slovenski strani Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvo za finance Republike Slovenije;
na ruski strani Ministrstvo za finance Ruske federacije in Ministrstvo za ekonomski razvoj in trgovino Ruske federacije.
7. člen
Pooblaščeni banki
1. Pooblaščeni banki za izvajanje tega sporazuma sta Banka Slovenije za Republiko Slovenijo in Vnešekonombanka za Rusko federacijo.
2. Tehnični postopki in način plačila se določijo z ustreznim medbančnim sporazumom, ki ga pooblaščeni banki pogodbenih strani podpišeta v 30 koledarskih dneh od dneva podpisa tega sporazuma.
8. člen
Reševanje sporov in spremembe
1. Kakršen koli spor ali nesoglasja v zvezi z razlago in (ali) uporabo določb tega sporazuma pogodbeni strani rešujeta s pogajanji in posvetovanji.
2. Ta sporazum se lahko spremeni ali dopolni na podlagi soglasja pogodbenih strani.
9. člen
Začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa.
Podpisano v Moskvi dne 13. novembra 2007 v dveh izvirnikih v slovenskem, ruskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Andrej Benedejčič l.r.
 
Za Vlado
Ruske federacije
Sergej Anatoljevič Storčak l.r.
A G R E E M E N T
between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Russian Federation on the settlement of obligations of the former USSR in respect to settlement of accounts related to commodity exchange between the former SFRY and the former USSR
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Russian Federation, collectively referred to as »the Parties«,
with a view of implementing the Memorandum between the Government of the Russian Federation and the Government of Bosnia and Herzegovina, the Government of the Republic of Macedonia, the Government of Serbia and Montenegro, the Government of the Republic of Slovenia, and the Government of the Republic of Croatia on the Settlement of Mutual Financial Claims related to Settlement of Accounts under the Commodity Exchange between the former USSR and the former SFRY of 17 September 2003 (hereinafter “the Memorandum”),
desiring to provide for the final settlement of the portion of liabilities of the former USSR to the Republic of Slovenia in the final balance of settlement related to commodity exchange between the former SFRY and the former USSR according to Article 5 of the Memorandum,
and with a view to developing and strengthening trading, financial and economic relations between the states of the Parties,
hereby have agreed as follows:
Article 1
Subject of the Agreement
1. The subject of the present Agreement is the settlement of the portion of liabilities of the former USSR in clearing U.S. dollars to the Republic of Slovenia in the final balance of settlement related to commodity exchange between the former USSR and the former SFRY (hereinafter “liabilities of the former USSR”).
2. Pursuant to paragraph 2 of Article 5 of the Memorandum, the liabilities of the former USSR are in the amount of 206,712,294.20 clearing U.S. dollars.
3. The Parties confirm that they have no other mutual financial claims in respect of accounts related to commodity exchange between the former SFRY and the former USSR and nor other mutual financial claims or demands related to the existence of the former SFRY and the former USSR, other than those claims included in paragraph 2 of the present Article and Article 5 of the present Agreement.
Article 2
Amount to be Paid
1. The amount of liabilities of the former USSR shall be converted into U.S. dollars at an exchange rate of 1 clearing U.S. dollar to 0.625 U.S. dollars and shall equal the amount of 129,195,183.88 U.S. dollars (hereinafter “the Amount to be Paid”).
2. The Amount to be Paid shall be final, shall not be subject to revision by the Parties and shall be paid pursuant to the present Agreement.
Article 3
Redemption of the Amount to be Paid
1. The Amount to be Paid will be repaid within a period of three years starting from the date of signing of the present Agreement by deliveries of goods and services (excluding the raw materials and exchange commodities) from the Russian Federation to the Republic of Slovenia according to Article 4 of the present Agreement.
2. The authorised bodies of the Parties defined in the paragraph 2 of Article 6 of the present Agreement shall agree upon a list (nomenclature) of goods and services mentioned above in paragraph 1 of the present Article.
3. The outstanding balance of the Amount to be Paid as of the date of expiration of the three years period from the date of signing of the present Agreement (hereinafter “the maturity date”) and interest accrued on this balance in accordance with paragraph 4 of the present Article shall be paid by one and single cash payment in accordance with the payment instructions of the Bank of Slovenia not later than 30 days following the maturity date.
4. Should the Amount to be Paid is not paid in full or in part as of the maturity date the respective outstanding balance of the Amount to be Paid shall bear the interest semi-annually from the date of signing of the present Agreement up to the date of actual payment at the rate equal to six-month U.S. dollars LIBOR determined by British Bankers' Association at 11.00 am London time, two business days prior to the date of commencement of the relevant interest period, increased by 0,5% p.a. The last interest period would start from the maturity date and last up to the date of actual payment in full of the outstanding balance of the Amount to be Paid.
Article 4
Settlements for the deliveries of goods and services
1. The deliveries of goods and services from the Russian Federation to the Republic of Slovenia in repayment of the Amount to be Paid shall be made on the basis of the individual export-import contracts to be signed between Slovenian purchasers and Russian suppliers determined in accordance with the legislation of each of the parties (hereinafter “the Contracts”).
2. The settlement for the deliveries of goods and services under the Contracts in repayment of the Amount to be Paid shall be effected through authorized Banks defined in Article 7 of the present Agreement based on the documents provided for in the Contracts either through irrevocable documentary letter of credit opened by the Bank of Slovenia in the favor of the Russian Supplier and advised by Vnesheconombank, or on collection basis. Bank of Slovenia shall be the negotiating bank for L/C.
3. The date of acceptance and payment or non-acceptance/partial acceptance/refusal of the collection documents shall be not later than 15th calendar day after the date of receipt of the collection order by the Bank of Slovenia. If within 15 calendar days Vnesheconombank fails to receive from the Bank of Slovenia any notice of non-acceptance/partial acceptance/refusal of the collection documents by the Slovenian Buyer the collection documents shall be considered as accepted and paid.
4. The Bank of Slovenia shall redeem the Amount to be Paid under each delivery of goods and services applying the value date being the date of the respective shipping documents (bill of lading, airway bill, railway bill, etc.) or the act of acceptance.
Article 5
Settlement of the trade indebtedness of the former USSR
1. The trade indebtedness of the former USSR relating to the operations of foreign trade organisations of the former USSR to the exporters of the Republic of Slovenia is not the subject of this Agreement. This indebtedness shall be reconciled and settled in accordance with the Resolution of the Government of the Russian Federation No. 931 dated December 29, 2001 “On the Settlement of the Trade Indebtedness of the Former USSR to Foreign Trade Creditors” (Collected legislation of the Russian Federation, 2002, № 1, item 49) through conversion of such indebtedness into Russian Federation US dollar denominated bonds issued in accordance with the Resolution of the Government of the Russian Federation No. 478 dated June 23, 2000 “On the Settlement of the Indebtedness of the Former USSR to Foreign Commercial Banks and Financial Institutions United in the London Club of Creditors” (Collected Legislation of the Russian Federation, 2000, № 28, Item 2976) provided that the debt satisfies the criteria set forth in the Declaration of the Government of the Russian Federation of October 1, 1994 “On the Conversion of the Trade Indebtedness of the former USSR to Foreign Creditors” and the criteria determined in Resolution of the Government of the Russian Federation No. 931 dated December 29, 2001.
2. The Russian Party shall timely notify the Slovenian Party of any changes in the legislation of the Russian Federation related to the settlement of the trade indebtedness of the former USSR.
Article 6
Authorised bodies of the Parties
1. The authorised bodies of the Parties for implementation of the present Agreement shall be the Ministry of Finance of the Republic of Slovenia and the Ministry of Finance of the Russian Federation.
2. The list of goods and services referred to in paragraph 2 of Article 3 of the present Agreement shall be agreed upon between the Ministry of the Economy of the Republic of Slovenia from the Slovenian Party, and the Ministry of Finance of the Russian Federation and the Ministry of Economic Development and Trade of the Russian Federation from the Russian Party.
3. Supervision of conclusion and implementation of the contracts shall be effected by:
the Ministry of the Economy of the Republic of Slovenia and the Ministry of Finance of the Republic of Slovenia from the Slovenian Party;
and the Ministry of Finance of the Russian Federation and the Ministry of Economic Development and Trade of the Russian Federation from the Russian Party.
Article 7
Authorised banks of the Parties
1. For the purpose of implementing the provisions of the present Agreement the Bank of Slovenia and Vnesheconombank shall be the authorised banks of the Republic of Slovenia and the Russian Federation respectively.
2. The technical procedures of accounting and repayment of the indebtedness settled under the present Agreement shall be determined by a relevant inter-bank agreement that the authorised banks of the Parties shall sign within 30 calendar days from the date of the signing of the present Agreement.
Article 8
Resolution of Conflicts and Amendments
1. Any dispute or conflicts arising in connection with the interpretation and (or) application of the provisions of the present Agreement shall be resolved by the Parties through negotiations and consultations.
2. The present Agreement may be amended or changed by the mutual consent of the Parties.
Article 9
Entry into force
The present Agreement shall enter into force on the date of its signature.
Signed in Moscow on 13 November 2007 in two originals in the Slovene, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any difference in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Andrej Benedejčič (s)
 
For the Government of
the Russian Federation
Sergej Anatoljevič Storčak (s)
Št. 51002-26/2008
Ljubljana, dne 4. septembra 2008
EVA 2008-1811-0077
mag. Božo Predalič l.r.
Generalni sekretar
* Besedilo sporazuma v ruskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti