Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5384. Odlok o rebalansu III proračuna Občine Tišina za leto 2008, stran 16153.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 14. redni seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu III proračuna Občine Tišina za leto 2008
1. člen
V odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2008 (Uradni list RS, št. 33/08) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto            Znesek
                           v eurih
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      3.267.081
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2.547.494
70   DAVČNI PRIHODKI              2.218.750
    700 Davki na dohodek in dobiček      1.965.929
    703 Davki na premoženje            84.403
    704 Domači davki na blago in         168.418
    storitve
    706 Drugi davki                  0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              328.744
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      53.841
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            1.600
    712 Denarne kazni                200
    713 Prihodki od prodaje blaga in       115.556
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         157.548
72   KAPITALSKI PRIHODKI              11.459
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          0
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      11.459
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                1.099
    730 Prejete donacije iz domačih        1.099
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI             707.029
    740 Transferni prihodki iz drugih      324.230
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega      382.799
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        3.233.625
40   TEKOČI ODHODKI               1.105.163
    400 Plače in drugi izdatki          293.027
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         47.830
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       521.720
    403 Plačila domačih obresti          10.933
    409 Rezerve                 231.653
41   TEKOČI TRANSFERI               921.708
    410 Subvencije                 8.590
    411 Transferi posameznikom in        555.467
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           86.711
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      270.941
    414 Tekoči transferi v tujino           0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           1.101.399
    420 Nakup in gradnja osnovnih       1.101.399
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           105.355
    431 Investicijski transferi pravnim      18.960
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          86.395
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          33.456
------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        9.326
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         9.326
    750 Prejeta vračila danih posojil        600
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      8.726
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE           3.000
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE           3.000
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in      3.000
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz           0
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja        0
    v javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         6.326
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                0
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)            60.504
55    ODPLAČILA DOLGA               60.504
     550 Odplačila domačega dolga         60.504
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     –20.722
     RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –60.504
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
     12. 2007
     9009 Splošni sklad za drugo         20.722
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0027/2008-1
Tišina, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.