Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5380. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2008, stran 16149.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) je Občinski svet Občine Štore na 11. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Štore za leto 2008 (Uradni list RS, št. 33/08) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v EUR|
+------+---------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |    Proračun|
|                       |   leta 2008|
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   2.519.646|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   2.373.295|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |   2.258.804|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |   1.911.816|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |     55.676|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    291.312|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |    114.491|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |     46.363|
|   |od premoženja             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |      901|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni           |     1.130|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     7.782|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |     58.315|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |     50.050|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje zgradb in   |     50.050|
|   |prostorov               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |     96.301|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |     85.101|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |     11.200|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   2.139.576|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    661.298|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    129.653|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     20.213|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    459.370|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |     45.511|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |     6.552|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    767.223|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |     16.923|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |    519.359|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|     61.430|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |    169.510|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |    666.771|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    666.771|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |     44.285|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |     16.922|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |     27.362|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |    380.070|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |    167.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |    167.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila           |    167.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |       0|
|   |in naložb               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       0|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja  |       0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah   |        |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v  |        |
|   |svoji lasti              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    –167.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |    593.809|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |    593.809|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |    593.809|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    676.541|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    676.541|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    676.541|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    130.338|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –82.732|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    –380.070|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |     –3.216|
|   |PRETEKLEGA LETA 9009 Splošni sklad za |        |
|   |drugo                 |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- kontov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Štore.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Štore, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-029/2006-22
Štore, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.