Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5379. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2009, stran 16147.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 107. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01) je župan Občine Šmarje pri Jelšah dne 16. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šmarje pri jelšah (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na rebalansu proračuna za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o rebalansu proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2008 (Uradni list RS, št. 100/08, v nadaljevanju: odlok o rebalansu proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------+---------------------+
|Skupina/podskupina kontov        |  Obdobje začasnega|
|                    | financiranja januar–|
|                    |      marec 2009|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |        v EUR|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |      1.659.787|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |      1.472.328|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI          |      1.350.250|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček  |      1.262.924|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |703 Davki na premoženje      |        36.757|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |704 Domači davki na blago in   |        50.569|
|   |storitve             |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |706 Drugi davki          |          0|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI         |       122.078|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki|        82.362|
|   |od premoženja           |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |711 Takse in pristojbine     |        3.313|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |712 Denarne kazni         |        1.102|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in |          0|
|   |storitev             |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki    |        35.301|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI        |       131.858|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih |        43.807|
|   |sredstev             |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog   |          0|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč |        88.051|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih   |           |
|   |sredstev             |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE         |          0|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih  |          0|
|   |virov               |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine  |          0|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI        |        55.601|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih |        55.601|
|   |javnofinančnih institucij     |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |      1.573.902|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI          |       447.142|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki    |       126.887|
|   |zaposlenih            |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za   |        22.977|
|   |socialno varnost         |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve |       288.545|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti    |        8.733|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |409 Rezerve            |          0|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI         |       559.218|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |410 Subvencije          |          0|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |411 Transferi posameznikom in   |       401.760|
|   |gospodinjstvom          |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim     |        21.375|
|   |organizacijam in ustanovam    |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi |       136.083|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino   |          0|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI       |       438.973|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih   |       438.973|
|   |sredstev             |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |       128.569|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |431 Investicijski transferi    |        58.818|
|   |pravnim in fizičnim osebam, ki  |           |
|   |niso prorač. upor.        |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |432 Investicijski transferi    |        69.751|
|   |proračunskim uporabnikom     |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |        85.885|
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ     |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |        15.762|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH        |           |
|   |DELEŽEV (750+751+752)       |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |        15.762|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil |        12.519|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev  |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |752 Kupnine iz naslova      |        3.243|
|   |privatizacije           |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |           |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV        |           |
|   |(440+441+442+443)         |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |           |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV        |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |440 Dana posojila         |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev |           |
|   |in naložb             |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev |           |
|   |in naložb             |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz   |           |
|   |naslova privatizacije       |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |443 Povečanje namenskega     |           |
|   |premoženja v javnih skladih in  |           |
|   |drugih osebah javnega prava, ki  |           |
|   |imajo premoženje         |           |
|   |v svoji lasti           |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |        15.762|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |           |
|   |(IV.-V.)             |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA        |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE           |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |500 Domače zadolževanje      |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)       |        23.487|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA          |        23.487|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga   |        23.487|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|        78.160|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)   |       –23.487|
+-----+----------------------------------+---------------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-|       –85.885|
|   |IX.=-III)             |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. |       612.862|
|   |12. PRETEKLEGA LETA        |           |
+-----+----------------------------------+---------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne zadolžuje.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 410-0017/2008
Šmarje pri Jelšah, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.