Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5376. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan, stran 16142.

Na podlagi prvega odstavka 95. člena in drugega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99 in 51/01) je Občinski svet Občine Škocjan na 19. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01, 19/01, 119/02, 75/04), ki se nanašajo na:
– spremembe namenske rabe prostora,
– spremembe načinov urejanja,
– območja ohranjanja narave in območja varstva nepremične kulturne dediščine v skladu s posredovanimi podatki s strani nosilcev javnih pooblastil.
2. člen
V poglavju 6. PROSTORSKE SESTAVINE DRUŽBENEGA PLANA se za seznamom »6.5. SEZNAM POSEGOV NA NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA« doda naslednja tabela:
3. člen
Za območje posegov, kjer je predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, je potrebno ob izdelavi le-tega upoštevati naslednje usmeritve:
– sprememba P8_06
Na podlagi 1. in 4. točke prvega odstavka 44. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) se območje sprememb P8_06 namenja izključno za potrebe ureditve etnološkega parka z Rangusovo hišo (Klenovik, EŠD 7718).
Konkretne varstvene usmeritve s področja kulturne dediščine:
– enota kulturne dediščine: Klenovik – Rangusovo hišo (EŠD 7718) območje se namenja samo za potrebe parka – prezentacije Rangusove hiše in prenosa tradicionalnih gospodarskih stavb v sklopu nastajajoče tradicionalne domačije.
– sprememba P56_07
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje posega P56_07 (območje mineralnih surovin: površine nadzemnega pridobivalnega prostora) na parcelah št. 2138/1, 2137/8, 2139/3-del, 2138/2-del, 2137/7, 2137/6, 2137/5, 2137/4, 2137/3, 2141/1-del, 2141/3-del, 2141/4-del, 3410/2, 2137/30, 2137/29, 2137/2, 2137/1, 2142/2, 2142/1, 2152/1, vse k.o. Bučka, se mora natančno opredeliti etapnost izkoriščanja mineralnih surovin in sprotna sanacija ter rekultivacija zaključnih brežin in berm odkopnih etaž.
Konkretne varstvene usmeritve s področja ohranjanja narave za območje posega P56_07:
– območje urejanja (izkoriščanje mineralne surovine) se definira do meje naravne vrednote;
– območje kamnoloma se od naravne vrednote omeji z bariero (greben) poraščeno z obstoječo avtohtono gozdno vegetacijo;
– ob zemeljskih delih naj se ne zasipava struge potoka;
– dostop preko potoka se uredi s premostitvenim objektom na način, da ne bo oviran pretok in bo omogočena zveznost toka.
Nahajališče mineralne surovine in konfiguracija terena omogočata tehnologijo odkopavanja s posameznimi širokimi etažami, ki si sledijo od zgornje odkopne meje peskokopa do osnovnega platoja kopa. Odkopavanje kamnine je predvideno z masovnim miniranjem po sistemu »NONEL« na etažah z etažnimi parametri, ki bodo natančno določeni z rudarskim projektom za izkoriščanje in izvajanje del in na podlagi stabilnostne analize lastnosti mineralne surovine v nahajališču.
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje posega P56_07 se smiselno upošteva Rudarski elaborat za peskokop Vejer, Elimin, d.o.o. Velenje, april 2006, ki se hrani na sedežu Občine Škocjan.
– sprememba P60_07
Predmetna sprememba in širitev v gozd v sestojni višini dreves predstavlja skrajno mejo širitve dejavnosti v pobočje poraslo z gozdom.
Konkretne varstvene usmeritve s področja ohranjanja narave v območju Nature 2000, za območje posega P60_07:
– vzpostavi naj se zeleni pas z lokalno značilnimi drevesnimi vrstami na meji s kmetijsko krajino.
Konkretne varstvene usmeritve s področja kulturne dediščine:
– gradnja je možna na osnovi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav (intezivni pregled, testni jarki, vrednotenje).
– sprememba P70_07
Načrtovana prestavitev trase lokalne ceste predstavlja skrajno mejo širitve poslovne dejavnosti proti jugu, ki je predmet teh sprememb in dopolnitev dolgoročnih planov.
Del območja OPPN P70_07 na vzhodni strani (parc. št. 395/1, k.o. Stara vas) se nameni za stanovanjsko rabo.
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje posega P70_07 je potrebno natančno opredeliti prometni režim času prestavitve trase lokalne ceste Škocjan – Telče (odsek 399161).
– sprememba P86_07
Predmetna sprememba na območju posega P86_07 predstavlja skrajno mejo širitve poslovne dejavnosti v pobočje poraslo z gozdom in na kmetijska zemljišča na južni strani posega. V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje posega P86_07 je potrebno natančno opredeliti prometni režim za delovanje poslovne dejavnosti.
Konkretne varstvene usmeritve s področja ohranjanja narave v območju Nature 2000 za območje posega P86_07:
– vzpostavi naj se zeleni pas z lokalno značilnimi drevesnimi vrstami na meji s kmetijsko krajino.
Konkretne varstvene usmeritve s področja kulturne dediščine:
– gradnja je možna na osnovi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav (intezivni pregled, testni jarki, vrednotenje).
– sprememba P3_08
Območje spremembe P3_08 za potrebe izgradnje RTP 110/20 kV se nahaja v območju državnega prostorskega načrta – Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kronovo–Smednik, za območje katerega je bila sprejeta Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Kronovo–Smednik (Uradni list RS, št. 27/01, 10/02, 110/02 – ZUreP-1, 33/07 – ZPNačrt). V skladu s 36. in 37. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) se območje spremembe P3_08 urejuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom skupnega pomena.
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje posega P3_08 – izgradnja RTP 110/20 kV je potrebno upoštevati širitev avtoceste, kar pomeni, da je potrebno za vse planirane posege zagotoviti minimalni odmik 4,0 m obojestransko od roba cestnega sveta.
Konkretne varstvene usmeritve s področja ohranjanja narave v območju Nature 2000 (Posebno varstveno območje Krakovski gozd – Šentjernejsko polje, SI5000012) za območje posega P3_08:
– ohranja naj se obstoječi obseg gozdnih površin;
– ohranja naj se naravni gozdni rob.
4. člen
Za poglavjem 3.5.5. Zasnova ohranjanja narave se doda naslednje besedilo:
»Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu:
– »Naravovarstvene smernice za strategijo prostorskega razvoj in prostorski red Občine Škocjan« (ZRSVN, OE Novo mesto, št. 6-VI-267/2-O-06/JB, september 2006).
– »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Škocjan« (ZRSVN, OE Novo mesto, št. 6-III-430/2-O-07/DK z dne 18. 12. 2007) ter
– »Naravovarstveno mnenje k spremembam Dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan« (ZRSVN, OE Novo mesto, št. 6-III-123/4-O-08/DK z dne 29. 9. 2008), ki se hranijo na sedežu Občine Škocjan.
Za gradnjo na teh območjih je, skladno s 105. členom ZON, potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje. Seznam enot in območij ohranjanja narave je del Zasnove ohranjanja narave v kartografskem delu tega odloka.«
Za poglavjem 3.5.6. Varstvo kulturne dediščine se doda naslednje besedilo:
»Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Kulturnovarstvene smernice za Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Škocjan – razvojne potrebe« (ZVKDS, OE Novo mesto, št. 35016-38/2007/6 z dne 13. 12. 2007) in »Smernice za izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Škocjan – spremembe 2007« (Ministrstvo za kulturo, št. 35011-19/2007 z dne 3. 12. 2007), ki se hranijo na sedežu Občine Škocjan.
5. člen
V poglavju 9. GRAFIČNE PRILOGE Odloka o družbenem planu se v vsebini 2. člena tega odloka dopolnijo in dodajo naslednje karte kartografskega dela (M 1:25 000):
I-0.    Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in
      območij za poselitev
III/1.   Zasnova ohranjanja narave
III/1-1.  Pregled naravnih vrednot in varstveni status
      – seznam
IV/1.   Zasnova varstva kulturne dediščine
IV/1-1.  Pregled enot nepremične kulturne dediščine
      – seznam
VIII.   Zasnova energetskega omrežja
IX.    Zasnova naselij in območij za poselitev
X.     Zasnova načinov urejanja
V delu B. KARTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA (M 1:5000) se nadomestijo naslednje karte:
Krško                      31
Krško                      32
Krško                      33
Krško                      41
Krško                      42
Mokronog                     49
Mokronog                     50
Novo mesto                    10
Novo mesto                    20
Kostanjevica                   01
Kostanjevica                   02
Kostanjevica                   03
Kostanjevica                   11
Kostanjevica                   12
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0038/2007
Škocjan, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.