Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5372. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2009, stran 16138.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 11. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žiri za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Žiri za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV           |      v EUR|
|   |IN ODHODKOV              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov          |    Proračun|
|                       |    leta 2009|
+------+--------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  4,372.651,78|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  3,503.070,83|
+------+--------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  2,910.302,85|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  2,630.661,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   209.545,90|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    70.095,95|
+------+--------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   592.767,98|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    88.700,00|
|   |premoženja              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |    7.000,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni   |     300,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga     |   377.872,17|
|   |in storitev              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   118.895,81|
+------+--------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   323.100,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    31.100,00|
|   |sredstev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |   292.000,00|
|   |in nematerialnega premoženja     |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   546.480,95|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   546.480,95|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  4,510.891,78|
+------+--------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |  1,282.664,72|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   256.811,29|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno|    41.036,48|
|   |varnost                |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |   969.926,95|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    12.890,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |    2.000,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |  1,309.443,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije            |    26.000,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom      |   676.550,00|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |   158.474,00|
|   |organizacijam in ustanovam      |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   448.419,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  1,704.679,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  1,704.679,00|
|   |sredstev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   214.105,06|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi prav.,  |   108.370,00|
|   |fiz. os., ki niso prorač. upor.    |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   105.735,06|
|   |proračunskim uporabnikom       |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   138.240,00|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |        0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH          |        |
|   |DELEŽEV (750+751+752)         |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|        0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |        0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH       |        |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)           |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)          |   212.000,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |   212.000,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |   212.000,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    73.760,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    73.760,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga     |    73.760,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)        |        0|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH          |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali|        |
|   |+                   |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   138.240,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |   138.240,00|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)         |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.|    3.451,53|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0  |    9.849,36|
|   |ali +                 |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (sicer donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji prihodki:
1. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda
2. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
3. požarna taksa
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
5. sofinanciranje investicijskih projektov občin po 21. (starem 26.a) členu ZFO za regionalne spodbude
6. sofinanciranje izgradnje telovadnice pri Osnovni šoli Jela Janežiča – Ministrstvo za šolstvo in šport, Fundacija za šport
Pravice porabe na proračunskih postavkah, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna najmanj v mesecu juniju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 – 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih – 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. stanovanjski sklad, ustanovljenega na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 23/01)
3. sredstva za odpravljanje nesorazmerij med osnovnimi plačami na podlagi ZSPJS.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 2.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 25.800 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 212.000 EUR, in sicer za poplačilo gradbenih situacij za projekt Komunalno opremljanje gospodarske cone P1 Žiri.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Žiri, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 EUR.
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je do 31. decembra.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina), se lahko v letu 2009 zadolžijo do višine 100.000 EUR pod pogojem, da predhodno pridobijo soglasje Občine Žiri.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR pod pogojem, da predhodno pridobijo soglasje Občine Žiri, in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 50.000 EUR pod pogojem, da predhodno pridobijo soglasje Občine Žiri.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žiri v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-41/2008
Žiri, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.