Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5363. Sklep o začasnem financiranju Občine Škocjan v obdobju januar–marec 2009, stran 16123.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 92. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06) je župan Občine Škocjan dne 18. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Škocjan v obdobju januar–marec 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Škocjan (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Škocjan za leto 2008 (v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+--------+------------------------------------+----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |      v EUR|
+--------+------------------------------------+----------------+
|Konto  |Naziv konta             |    Znesek po|
|    |                  | rebalansu 2008|
+--------+------------------------------------+----------------+
|1    |2                  |        3|
+--------+------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |     770.747|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |     495.807|
+--------+------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |     477.130|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |     446.460|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje       |     14.080|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |     16.590|
|    |storitve              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |     18.677|
|    |(710+711+712+713+714)        |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |      7.827|
|    |od premoženja            |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |       350|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |712 Denarne kazni          |      1.500|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |       400|
|    |storitev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |      8.600|
+--------+------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |        0|
|    |nematerialnega premoženja      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |     274.940|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |     31.940|
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega  |     243.000|
|    |proračuna iz sredstev EU      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |     769.010|
+--------+------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)|     251.649|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |     78.280|
|    |zaposlenim             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |     11.091|
|    |socialno varnost          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |     149.278|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |     13.000|
+--------+------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |     167.392|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije           |       600|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |     125.795|
|    |gospodinjstvom           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |      4.044|
|    |organizacijam in ustanovam     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi domači transferi     |     36.953|
+--------+------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |     290.046|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |     290.046|
|    |sredstev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)  |     59.923|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim |     57.100|
|    |in fizičnim osebam, ki niso     |        |
|    |proračunski uporabniki       |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski transferi     |      2.823|
|    |proračunskim uporabnikom      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)  |      1.737|
+--------+------------------------------------+----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|    |(750+751)              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |440 Dana posojila          |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |        0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.– |        |
|    |V.)                 |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)        |     12.645|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga    |     12.645|
+--------+------------------------------------+----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |     –10.908|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |     –12.645|
+--------+------------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)    |     –1.737|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |OCENA STANJA NA TRR RAČUNU     |   150.000,00|
|    |NA DAN 31. 12. 2008         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 12.645 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 410-0010/2008
Škocjan, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.