Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5355. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2009, stran 16119.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 29. ter 98. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Kuzma dne 11. decembra 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kuzma (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kuzma za leto 2008 (Uradni list RS, št. 35/08) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2008 (Uradni list RS, št. 90/08; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/Konto/        Proračun
                           januar–
                         marec 2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        435.753
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)             329.753
70  DAVČNI PRIHODKI                 255.240
   700 Davki na dohodek in dobiček         230.591
   703 Davki na premoženje             13.875
   704 Domači davki na blago in storitve      10.774
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                74.513
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      48.600
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             2.975
   712 Denarne kazni
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           22.938
72  KAPITALSKI PRIHODKI
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                  250
   730 Prejete donacije iz domačih virov        250
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI               105.750
   740 Transferni prihodki iz drugih        105.750
   javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          455.096
40  TEKOČI ODHODKI                 161.619
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      36.437
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      12.331
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        100.692
   403 Plačila domačih obresti            8.462
   409 Rezerve                    3.697
41  TEKOČI TRANSFERI                102.877
   410 Subvencije
   411 Transferi posameznikom in          57.899
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam     34.493
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        10.485
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              139.891
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     139.891
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             50.709
   430 Investicijski transferi            9.666
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)          –19.343
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     5.375
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           5.375
   750 Prejeta vračila danih posojil         5.375
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     5.375
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA                  8.050
   550 Odplačila domačega dolga           8.050
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       –22.018
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          –8.050
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)      19.343
------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se Občina Kuzma za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu, ne sme zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 900-3/2008-10
Kuzma, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.