Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5354. Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Kuzma, stran 16118.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ZLS – UPB1 in 21/06 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 14. redni seji dne 10. decembra 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi službenih vozil Občine Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo uporaba, vzdrževanje in vodenje evidence službenih vozil Občine Kuzma ter pravice in dolžnosti upravičencev do uporabe službenih vozil.
2. člen
Službena vozila po tem pravilniku so vozila, ki so v lasti Občine Kuzma in vozila, ki jih ima občina v finančnem zakupu (leasingu) oziroma najemu (rent-a-car), razen vozil, ki jih je občina oddala nekomu v upravljanje oziroma uporabo.
II. UPORABA SLUŽBENIH VOZIL
3. člen
Službena vozila se izrecno uporabljajo za službene namene, tj. za opravljanje del in nalog v okviru službenih obveznosti zaposlenih in funkcionarjev.
Za službene namene lahko javni uslužbenec ali funkcionar uporabi lastno oziroma privatno vozilo samo v primeru, če službeno vozilo ni na razpolago, oziroma, če občinska uprava ugotovi, da bi bila uporaba službenega vozila v konkretnem primeru manj smotrna.
4. člen
Službeno vozilo lahko uporablja le oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj 2 leti,
– da je psihofizično sposoben upravljati z vozilom,
– da ima veljaven potni nalog za službeno vozilo.
5. člen
Upravičenec mora ob vrnitvi službenega vozila razen potnega naloga oddati odgovorni osebi še listine o:
– oskrbi vozila z gorivom, če je oskrbel službeno vozilo z gorivom,
– plačilu cestnine, če jo je poravnal,
– drugih stroških za povrnitev škode.
6. člen
Upravičencu se lahko povrnejo stroški uporabe službenega vozila samo ob predložitvi ustreznih listin.
III. VODENJE EVIDENCE SLUŽBENIH VOZIL
7. člen
Uporaba službenega vozila za službeno vožnjo se določi z nalogom za službeno potovanje. Uporabnik službenega vozila je dolžan redno izpolnjevati potni nalog na za to predpisanem obrazcu.
8. člen
Odgovorna oseba za izdajo in kontrolo potnih nalogov ter drugih listin je javni uslužbenec oziroma uslužbenka, katero s posebnim sklepom določi direktor občinske uprave.
Kontrolo nad izvajanjem tega pravilnika izvaja nadzorni odbor Občine Kuzma.
9. člen
Službena vozila se lahko uporabljajo le na podlagi veljavnih potnih nalogov. Potne naloge izdaja odgovorna oseba za službena vozila. V potnem nalogu, ki se glasi na ime uporabnika, mora biti opredeljen čas in relacija oziroma območje uporabe službenega vozila ter drugi zahtevani podatki.
10. člen
Voznik službenega vozila mora vsakodnevno izpolniti potni nalog in ga naslednji dan predati Občini Kuzma. Upravičenec oziroma uporabnik službenega vozila mora odgovornemu delavcu sporočiti datum in predviden čas uporabe avtomobila v službeni namen vsaj en dan pred uporabo službenega vozila (kar se smatra istočasno tudi za rezervacijo vozila), v izjemnih primerih pa neposredno pred odhodom na službeno pot.
Službeno vozilo je lahko parkirano na parkirnem prostoru občinske zgradbe ali pa je v varstvu pri neposrednem uporabniku.
11. člen
Odgovorna oseba za službena vozila skrbi in je odgovorna za pravilno izpolnjevanje potnih nalogov uporabnikov službenih vozil. Vsakega voznika službenega vozila sproti opomni na nepravilnosti pri izpolnitvi potnih nalogov za potniški promet in zahteva, da se jih odpravi. Če voznik tega ne stori ali se te napake ponavljajo, obvesti o tem občinski svet, ki lahko začasno prepove uporabo službenega vozila.
IV. POSTOPEK V PRIMERU POŠKODOVANJA VOZILA
12. člen
V primeru prometne nezgode ali poškodbe vozila iz kateregakoli razloga, mora uporabnik službenega vozila, obvezno poklicati policijo in zagotoviti ogled vozila za ocenitev škode pri zavarovalnici, kjer je vozilo zavarovano ter o tem obvestiti župana oziroma odgovorno osebo.
Ob morebitnem škodnem dogodku mora izpolniti ustrezni obrazec o nezgodi (evropsko poročilo o prometni nezgodi).
V. VZDRŽEVANJE SLUŽBENIH VOZIL
13. člen
Službena vozila morajo biti redno in tekoče vzdrževana ter servisirana.
14. člen
Glede tehničnih pregledov je potrebno upoštevati veljavne predpise. Vozila morajo biti stalno opremljena z opremo, katero predpisuje zakonodaja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Zaradi uporabe službenega vozila v nasprotju s tem pravilnikom ali nepravilno vodene dokumentacije se lahko:
– uporabnika opozori na nepravilnosti,
– predlaga odvzem pravice do uporabe službenega vozila, o čemer odloči občinski svet.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/2008-7
Kuzma, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.