Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5351. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja, stran 16117.

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) župan Mestne občine Celje s tem
J A V N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja
I.
Župan Mestne občine Celje naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja, ki ga je pod št. 080/08 izdelal načrtovalec IUP d.o.o. in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev je gradnja novega stanovanjsko poslovnega objekta na zemljišču s parc. št. 459/5 k.o. Zg. Hudinja severno od krožišča na Severni vezni cesti in zahodno od Dobojske ulice pod drugačnimi pogoji, kot jih določa veljavni ZN.
III.
Gradivo iz prve točke bo od 5. 1. 2009 do 5. 2. 2009 javno razgrnjeno:
– v prostorih Mestne občine Celje, soba za stranke Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, III. nadstropje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– na sedežu Mestne četrti Hudinja, Ulica frankolovskih žrtev 17a, Celje.
IV.
Javna obravnava bo potekala 14. 1. 2009 s pričetkom ob 16. uri v sejni dvorani Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek zazidalnega načrta (občinskega podrobnega prostorskega načrta). Pripombe in predlogi se lahko do vključno 5. 2. 2009 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, ali na elektronski naslov prostor@celje.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »Pasadena«.
VI.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
VII.
Javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2008
Celje, dne 11. decembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.