Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5350. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak, stran 16116.

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) župan Mestne občine Celje s tem
J A V N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak
I.
Župan Mestne občine Celje naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak, ki ga je pod št. 50/2007 izdelal načrtovalec Vizura–Vitez d.o.o. Celje in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta je sprememba pogojev urejanja znotraj ureditvenega območja 8b in novi ureditveni območji z oznako 8bb in 10aa. Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na zemljišča s parc. št. 1314/1, 1314/3, 1314/5, 1318 in 298 vse k.o. Bukovžlak.
III.
Gradivo iz prve točke bo od 5. 1. do 5. 2. 2009 javno razgrnjeno:
– v prostorih Mestne občine Celje, soba za stranke Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, III. nadstropje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– na sedežu Krajevne skupnosti Teharje, Teharje 56, 3221 Teharje.
IV.
Javna obravnava bo potekala 14. 1. 2009 s pričetkom ob 15. uri v sejni dvorani Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek zazidalnega načrta (občinskega podrobnega prostorskega načrta). Pripombe in predlogi se lahko do vključno 5. 2. 2009 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, ali na elektronski naslov prostor@celje.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »PUP Bukovžlak«.
VI.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
VII.
Javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-17/2007
Celje, dne 11. decembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.