Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5345. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA29 – Grajska vas - Poljane, stran 16114.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) in 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 15. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA29-Grajska vas-Poljane
1. Predmet sklepa
S tem sklepom se začne za območje PA 29, opredeljenim v Prostorskem redu (Uradni list RS, št. 16/08) priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA29-Grajska vas-Poljane.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Skladno z 2. členom Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče, so opredeljene enote urejanja za katere je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Znotraj naselja Grajska vas je za izdelavo OPPN predvideno tudi območje PA 29.
Razlogi za pripravo OPPN so širitev območja individualne stanovanjske gradnje in ureditev prometne, komunalne, energetske in ostale infrastrukture.
3. Območje OPPN
Okvirno ureditveno območje OPPN zajema zemljišča parc. št. 785/43, del 826, del 827, vse v k.o. Grajska vas. Površina ureditvenega območja znaša cca 2250 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom pridobi in financira investitor.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni Trg 1, 3000 Celje
– Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– UPC Telemach d.o.o., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku ugotovi potreba po njihovem sodelovanju.
Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju v roku 30 dni po prejemu vloge podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
6. Roki za pripravo OPPN
Okvirni roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz:
– Priprava osnutka OPPN – 15 dni
– Pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti CPVO – 45 dni
– Dopolnitev osnutka OPPN – 15 dni
– Javna razgrnitev in javna obravnava – 30 dni
– Priprava predloga OPPN – 30 dni po sprejemu stališč do pripomb in predlogov
– Pridobitev mnenj – 45 dni
– Potrditev predloga OPPN – 45 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se roki ustrezno spremenijo.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Pripravo in vodenje postopkov OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO kolikor bo potrebna bo financiral pobudnik – investitor sam.
8. Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si) in ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Braslovče, dne 15. decembra 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.