Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5344. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2009, stran 16111.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 17. redni seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Braslovče za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Braslovče za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun)
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina      Besedilo        v eurih
Kontov
                          Proračun
                          leta 2009
------------------------------------------------------------
          A. BILANCA PRIHODKOV IN
          ODHODKOV
          I. SKUPAJ PRIHODKI       4.230.121
          (70+71+72+73+74)
          TEKOČI PRIHODKI (70+71)    3.376.324
70         DAVČNI PRIHODKI        2.980.859
          (700+703+704+706)
          700 Davki na dohodek in    2.618.399
          dobiček
          703 Davki na premoženje     190.310
          704 Domači davki na blago in   172.150
          storitve
          706 Drugi davki
71         NEDAVČNI PRIHODKI        395.465
          (710+711+712+713+714)
          710 Udeležba na dobičku in    57.905
          dohodki od premoženja
          711 Takse in pristojbine      5.200
          712 Denarne kazni         6.300
          713 Prihodki od prodaje      6.300
          blaga in storitev
          714 Drugi nedavčni prihodki   319.760
72         KAPITALSKI PRIHODKI       160.530
          (720+721+722)
          720 Prihodki od podaje      75.930
          osnovnih sredstev
          721 Prihodki od prodaje        0
          zalog
          722 Prihodki od prodaje      84.600
          zemljišč in neopredmetenih
          dolgoročnih sredstev
73         PREJETE DONACIJE (730+731)       0
          730 Prejete donacije iz        0
          domačih virov
          731 Prejete donacije iz        0
          tujine
74         TRANSFERNI PRIHODKI (740)    693.267
          740 Transferni prihodki iz    287.141
          drugih javnofinančnih
          institucij
          741 Prejeta sredstva iz     406.126
          državnega proračuna iz
          sredstev proračuna EU
          II. SKUPAJ ODHODKI       4.689.049
          (40+41+42+43)
40         TEKOČI ODHODKI         1.075.185
          (400+401+402+403+409)
          400 Plače in drugi izdatki    242.260
          zaposlenim
          401 Prispevki delodajalcev    37.380
          za socialno varnost
          402 Izdatki za blago in     671.045
          storitve
          403 Plačila domačih obresti    69.500
          409 Rezerve            55.000
41         TEKOČI TRANSFERI        1.164.326
          (410+411+412+413+414)
          410 Subvencije          31.275
          411 Transferi posameznikom    747.714
          in gospodinjstvom
          412 Transferi neprofitnim    133.494
          org. in ustanovam
          413 Drugi tekoči domači     251.843
          transferi
          414 Tekoči transferi v         0
          tujino
42         INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  1.033.377
          420 Nakup in gradnja      1.033.377
          osnovnih sredstev
43         INVESTICIJSKI TRANSFERI    1.416.161
          (431+432)
          431 Investicijski transferi   387.950
          pravnim in fizičnim osebam,
          ki niso proračunski upor.
          432 Investicijski transferi  1.028.211
          proračunskim uporabnikom
          III. PRORAČUNSKI        –458.928
          PRIMANJKLJAJ I.-II.
          B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
          IN NALOŽB
75         IV. PREJETA VRAČILA DANIH      348
          POSOJIL IN PRODAJA
          KAPITALSKIH DELEŽEV
          (750+751+752)
          750 Prejeta vračila danih       0
          posojil
          751 Prodaja kapitalskih        0
          deležev
          752 Kupnine iz naslova        348
          privatizacije
44         V. DANA POSOJILA IN
          POVEČANJE KAPITALSKIH
          DELEŽEV (440+441+442+443)
          440 Dana posojila
          441 Povečanje kapitalskih
          deležev
          442 Poraba sredstev kupnin
          iz naslova privatizacije
          443 Povečanje namenskega
          premoženja v javnih skladih
          in drugih osebah j.p.
          VI. PREJETA MINUS DANA        348
          POSOJILA IN SPREMEMBE
          KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.         RAČUN FINANCIRANJA
50         VII. ZADOLŽEVANJE (500)     401.070
          500 Domače zadolževanje     401.070
55         VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
          550 Odplačila domačega dolga   81.790
          IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   –139.300
          SREDSTEV NA RAČUNIH
          (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)
          X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-   319.280
          VIII.)
          XI. NETO FINANCIRANJE      458.928
          (VI.+VII.-VIII.-IX.)
          XII. STANJE SREDSTEV       139.300
          NA RAČUNIH DNE 31.12.
          PRETEKLEGA LETA (ocena)
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prispevek za priključitev na javni vodovodni sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem in druge predpisane namenske dajatve.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov in proračun.
Pravice porabe sredstev, ki so izkazane na proračunskih postavkah za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in o njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 70% pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov uveljavljenega proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi so: poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZFJ. V proračunsko rezervo občine se v letu 2009 izloči 45.000,00 EUR, oziroma največ do 1,5% prejemkov proračuna. Rezerva se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem obvešča občinski svet pri polletnem izvrševanju proračuna in ob zaključnem računu.
9. člen
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 10.000,00 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200,00 EUR.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 401.070,00 EUR.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2009 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Braslovče v letu 2009 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/02/08
Braslovče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.