Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5342. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Benedikt, stran 16110.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 19. seji dne 17. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Benedikt
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje programov športa v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 123/03) se 4. člen spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Občina Benedikt v skladu s sprejetim letnim programom športa in razpoložljivimi sredstvi v proračunu občine sofinancira naslednje vsebine programov športa:
a) interesna športna vzgoja otrok in mladine,
b) športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
c) športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
d) športna dejavnost študentov,
e) kakovostni šport,
f) vrhunski šport,
g) športna rekreacija,
h) šport invalidov,
i) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
j) izgradnja in vzdrževanje športnih objektov,
k) delovanje društev in zvez športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezne športne panoge in drugih asociacij v športu ter izvedba njihovih programov na območju občine,
l) informatika v športu,
m) znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
n) informiranje o športu v medijih,
o) založniška dejavnost v športu,
p) propagandna dejavnost v športu,
q) razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
r) športne prireditve.«
2. člen
Spremeni se 5. člen tako, da se spremenjen glasi:
''Občina Benedikt vsako leto objavi javni razpis na oglasni deski občine in na svoji spletni strani. Javni razpis se lahko objavi tudi v javnem časopisu. Razpis mora trajati najmanj 15 dni.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– programe, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določite obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja prijav,
– rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Župan imenuje tričlansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih športnih programov s sklepom. Mandat komisije traja štiri leta in je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje novega člana.
Člani komisije morajo imeti ustrezne izkušnje s področja športa, ki omogočajo strokovno presojo vlog. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika. Predsednik in člani komisije ne smejo biti predsedniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva na razpisu za sofinanciranje športnih programov.
Postopek odpiranja vlog vodi komisija. Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma nazive prijaviteljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitev o pravočasnosti vlog,
– ugotovitev o popolnosti vlog.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
Občinska uprava s sklepom zavrže vloge, ki niso pravočasne. Če je vloga nepopolna, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku 5 delovnih dni od prejema pisnega obvestila dopolni vlogo. Če prijavitelj tega ne stori v postavljenem roku, občinska uprava s sklepom zavrže prijavo.
Zoper sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Benedikt v roku 8 dni od vročitve sklepa.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega pravilnika.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. V skladu s predlogom sofinanciranja občinska uprava izda sklep, s katerim:
– obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne športne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu,
– in zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba na župana Občine Benedikt v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
Za reševanje pritožb se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.''
3. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 123/03). Sprememba le-teh je opredeljena v prilogi in je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ostala določila Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 123/03) ostanejo nespremenjena.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67101-009/2008-3
Benedikt, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.