Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5341. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2008, stran 16109.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, UPB-1), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 19. redni seji dne 17. decembra 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Benedikt za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2008 (Uradni list RS, št. 83/08) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina / podskupina kontov          Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     3.243.523,00
70  DAVČNI PRIHODKI              1.309.118,00
   700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      1.188.757,00
   703 DAVKI NA PREMOŽENJE           55.411,00
   704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    64.950,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI              565.986,00
   710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    39.700,00
   PREMOŽENJA
   711 TAKSE IN PRISTOJBINE           1.450,00
   712 DENARNE KAZNI               2.720,00
   713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN      114.270,00
   STORITEV
   714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         407.846,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI             396.980,00
   720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH       7.260,00
   SREDSTEV
   722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ      389.720,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI             971.439,00
   740 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA      555.923,00
   PRORAČUNA
   741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA      415.516,00
   PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA
   STRUKTURNO POLITIKO
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       4.202.672,00
40  TEKOČI ODHODKI               817.118,00
   400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    153.639,00
   401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.      24.868,00
   VARNOST
   402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      568.001,00
   403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         52.080,00
   409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE       18.530,00
41  TEKOČI TRANSFERJI              638.961,00
   410 SUBVENCIJE                29.628,00
   411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        350.953,00
   GOSPODINJSTVOM
   412 TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN      94.331,00
   USTANOVAM
   413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      164.049,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           2.715.529,00
   420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  2.715.529,00
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           31.064,00
   430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
   431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN    31.064,00
   FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI
   UPORABNIKI
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       –959.149,00
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0,00
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   750 PREJETA POSOJILA DANIH POSOJIL
   751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.        0,00
   DELEŽ. (44)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   440 DANA POSOJILA
   441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽ. IN
   FINAN. NALOŽB
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          0,00
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (50)             1,000.000,00
50  ZADOLŽEVANJE               1,000.000,00
   500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          1,000.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)             75.800,00
55  ODPLAČILA DOLGA               75.800,00
   550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         75.800,00
IX.  SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU      –34.949,00
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       924.200,00
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=   –959.149,00
   -III.)
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    39.439,00
   PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
2. člen
Ostali členi odloka ostajajo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-005/2007-25
Benedikt, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.